„Malé Vozokany - rozšírenie ČOV“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: „Malé Vozokany - rozšírenie ČOV“
Kód zákazky: IUR000008
Kód oznámenia: 13047 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45252127-4
Predpokladaná hodnota: 396 075,98 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 20.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Združenie obcí Trniny
Adresa: Belopotockého
95182 Malé Vozokany
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Belopotockého Malé Vozokany 95182 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom obstarávania je rozšírenie ČOV v obci Malé Vozokany, výsadba drevín a vytvorenie oddychových zón pri ČOV. Predmet zákazky je detailne popísaný v Prílohe č. H.1 a H.2. súťažných podkladov

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Združenie obcí Trniny

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1291079
1. Základné údaje
 • Organizácia: Združenie obcí Trniny (ID: 37702)
 • Zákazka: „Malé Vozokany - rozšírenie ČOV“ (ID: 504533)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 8720b11d-8e46-49f5-bf01-f9bf379e9c74
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Združenie obcí Trniny
 • IČO: 37963767
 • DIČ: 2022183922
 • Adresa
 • Mesto: Malé Vozokany
 • PSČ: 95182
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: ou-malevozokany@slovanet.sk
 • Telefónne číslo: +421905439284
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ultima Ratio, s.r.o.
 • IČO: 46862439
 • DIČ: 2023642412
 • Adresa
 • Ulica: Belopotockého
 • Číslo: 2
 • Mesto: Liptovský Mikuláš
 • PSČ: 03101
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Ultima Ratio s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
 • E-mail: karolina.vavrincikova@ultimaratio.sk
 • Telefónne číslo: 0911561160
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Združenie obcí Trniny)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: grp-p-au
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/20807
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: IUR000008
 • Názov: „Malé Vozokany - rozšírenie ČOV“
 • Opis: Predmetom obstarávania je rozšírenie ČOV v obci Malé Vozokany, výsadba drevín a vytvorenie oddychových zón pri ČOV. Predmet zákazky je detailne popísaný v Prílohe č. H.1 a H.2. súťažných podkladov
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 396 075.98
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na čističkách odpadových vôd
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Detailný popis miesta plnenia predmetu zmluvy je uvedený v projektovej dokumentácii.
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Opis podmienok účasti je uvedený v časti F. súťažných podkladoch.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: „Malé Vozokany - rozšírenie ČOV“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: IUR000008
 • Názov : „Malé Vozokany - rozšírenie ČOV“
 • Opis: Predmetom obstarávania je rozšírenie ČOV v obci Malé Vozokany, výsadba drevín a vytvorenie oddychových zón pri ČOV. Predmet zákazky je detailne popísaný v Prílohe č. H.1 a H.2. súťažných podkladov
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 396 075.98
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na čističkách odpadových vôd
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Detailný popis miesta plnenia predmetu zmluvy je uvedený v projektovej dokumentácii.
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 3
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: V ponukovej cene uchádzača musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky.V prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú DPH, platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa ako aj všetky poplatky súvisiace s vývozom tovaru zo zahraničia a jeho dovozom do krajiny sídla verejného obstarávateľa a všetky ostatné nevyhnutné náklady, spojené s plnením predmetu zákazky, aj keď nebudú predmetom fakturácie zahraničného uchádzača.V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nieje platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvného vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. v prípade zmeny postavenia uchádzača na platcu DPH, sú ním predložené ceny konečné a nemenné a budú považované za cenu na úrovni s DPH.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 80
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena v € bez DPH
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Lehota výstavby je časový interval trvania realizácie diela. Ide o čas realizácie diela zaznamenávaný od prvého záznamu v stavebnom denníku, ktorým je odovzdanie staveniska verejným obstarávateľom zhotoviteľovi, až po protokolárne odovzdanie stavby medzi zhotoviteľom a verejným obstarávateľom. Do lehoty výstavby sa zarátavajú dni pracovného voľna,pracovného pokoja, a sviatky, resp. dni počas ktorých sú práce obmedzené v zmysle vydaných rozhodnutí dotknutých orgánov či požiadaviek verejného obstarávateľa vznesených v danom postupe verejného obstarávania, pokiaľ spadajú do vyššie spomínaného časového intervalu trvania výstavby. V prípade okolností, ktoré sa nedajú ani pri najlepšej vôli predpokladať (prípady vyššej moci), keď príde k prerušeniu realizácie diela, sa takéto prerušenie nezapočítava do dohodnutých termínov plnenia predmetu zmluvy.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 20
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Lehota výstavby v dňoch
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0003 (Ultima Ratio, s.r.o.)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 11.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 11.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky „on-line“ sprístupnením v súlade s §52 ods. 1 a ods. 2 ZVO v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk a bude prebiehať v mieste -online priestore elektronickej platformy verejného obstarávania IS EPVO. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk ich sprístupnením prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.- Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť iba uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Ultima Ratio s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Od uchádzača predkladajúceho ponuku sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s §46zákona 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) vo výške: 11 000 €. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504533
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504533
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)