Uloženie odpadov na skládke odpadu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Uloženie odpadov na skládke odpadu
Kód zákazky: SC/2024/714
Kód oznámenia: 12971 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90500000-2
Predpokladaná hodnota: 13 912,50 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 17.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Brnianska
91105 Trenčín
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Brnianska Trenčín 91105 Slovensko Trenčiansky kraj – Považská Bystrica, časť Považské Podhradie
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, odobrať od držiteľa odpadu (cestmajsterstvo Považská Bystrica) ním produkovaný odpad, vrátane dopravy z miesta odberu, cestmajsterstvo Považská Bystrica – Považské Podhradie na skládku. Nakládku odpadu zabezpečí SC TSK. Predpokladané množstvo odpadu cca 250 ton. Bližšia špecifikácia: - 20 03 08 drobný stavebný odpad Celková cena musí byť stanovená vrátane všetkých nákladov a zákonných poplatkov súvisiacich s poskytnutím predmetu zákazky (t.j. likvidácia 250 ton + doprava). Ak dodávateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v EUR a upozorní v ponuke, že nie je platcom DPH.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1291186
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ID: 57103)
 • Zákazka: Uloženie odpadov na skládke odpadu (ID: 506003)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • IČO: 37915568
 • DIČ: 2021764767
 • Adresa
 • Ulica: Brnianska
 • Číslo: 3
 • Mesto: Trenčín
 • PSČ: 91105
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@sctsk.sk
 • Telefónne číslo: +421326509311
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8714
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: SC/2024/714
 • Názov: Uloženie odpadov na skládke odpadu
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služby, odobrať od držiteľa odpadu (cestmajsterstvo Považská Bystrica) ním produkovaný odpad, vrátane dopravy z miesta odberu, cestmajsterstvo Považská Bystrica – Považské Podhradie na skládku. Nakládku odpadu zabezpečí SC TSK. Predpokladané množstvo odpadu cca 250 ton. Bližšia špecifikácia: - 20 03 08 drobný stavebný odpad Celková cena musí byť stanovená vrátane všetkých nákladov a zákonných poplatkov súvisiacich s poskytnutím predmetu zákazky (t.j. likvidácia 250 ton + doprava). Ak dodávateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v EUR a upozorní v ponuke, že nie je platcom DPH.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 13 912.50
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 13 912.50
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Likvidácia a spracovanie odpadu
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Považské Podhradie 292
 • Mesto: Považská Bystrica
 • PSČ: 01725
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Trenčiansky kraj – Považská Bystrica, časť Považské Podhradie
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží nasledovné doklady: - Cenovú ponuku – návrh na plnenie kritérií (príloha č. 1) - Oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky, vrátane povolenia odoberať daný druh odpadu
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Správy ciest TSK. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná na základe predloženej faktúry do 30 dní po jej doručení. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne súťaž zrušiť. V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Uloženie odpadov na skládke odpadu
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: SC/2024/714
 • Názov : Uloženie odpadov na skládke odpadu
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služby, odobrať od držiteľa odpadu (cestmajsterstvo Považská Bystrica) ním produkovaný odpad, vrátane dopravy z miesta odberu, cestmajsterstvo Považská Bystrica – Považské Podhradie na skládku. Nakládku odpadu zabezpečí SC TSK. Predpokladané množstvo odpadu cca 250 ton. Bližšia špecifikácia: - 20 03 08 drobný stavebný odpad Celková cena musí byť stanovená vrátane všetkých nákladov a zákonných poplatkov súvisiacich s poskytnutím predmetu zákazky (t.j. likvidácia 250 ton + doprava). Ak dodávateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v EUR a upozorní v ponuke, že nie je platcom DPH.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 250
 • Jednotka: tona
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 13 912.50
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Likvidácia a spracovanie odpadu
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Považské Podhradie 292
 • Mesto: Považská Bystrica
 • PSČ: 01725
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Trenčiansky kraj – Považská Bystrica, časť Považské Podhradie
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Opis elektronickej aukcie: Do elektronickej aukcie budu´ zaradeni´ ucha´dzacˇi, ktori´ predlozˇili platnu´ ponuku v lehote na predkladanie ponu´k, ktori´ neboli vylu´cˇeni´ po vyhodnoteni´ splnenia podmienok u´cˇasti a ktory´ch ponuka nebola vylu´cˇena´ po vyhodnoteni´ splnenia pozˇiadaviek na predmet za´kazky a ktori´ sa zaregistrovali do elektronickej aukcie. Predmetom elektronickej aukcie bude najnizˇsˇia cena za celý predmet zákazky bez DPH. Vstupne´ hodnoty aukcˇne´ho krite´ria (celková cena za predmet zákazky bez DPH) zada´ do elektronickej aukcie zaradeny´m ucha´dzacˇom verejný obstara´vatelˇ na za´klade hodno^t uvedeny´ch v predlozˇeny´ch ponuka´ch. Vstupne´ hodnoty budu´ za´va¨zne´ a ucha´dzacˇi nemo^zˇu predkladatˇ vysˇsˇie ceny ako boli predlozˇene´ v ponuke. Ucha´dzacˇom budu´ zobrazene´ ich vstupne´ hodnoty z ponuky. Ucha´dzacˇom, ktori´ splnili podmienky u´cˇasti a pozˇiadavky na predmet za´kazky uvedene´ v su´tˇazˇny´ch podkladoch, syste´m EVO najnesko^r dva pracovne´ dni pred zacˇiatkom elektronickej aukcie posˇle notifikacˇny´ e-mail – Pozva´nku na u´cˇastˇ v elektronickej aukcii, v ktorej budu´ minima´lne identifikacˇne´ u´daje za´kazky, identifikacˇne´ u´daje elektronickej aukcie, internetova´ adresa (dˇalej len „link “) na výzvu a link na aukcˇnu´ sienˇ. Pri´lohou k vy´zve bude link na aukcˇny´ poriadok elektronickej aukcie. Ak predloží cenovú ponuku len jeden uchádzač, verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 54 ods. 15.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Správy ciest TSK. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná na základe predloženej faktúry do 30 dní po jej doručení. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne súťaž zrušiť. V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť.
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom je najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH. Obstarávateľ požaduje predloženie rozpočtu na predmet zákazky: „Uloženie odpadov na skládke odpadu“ vrátane všetkých nákladov a zákonných poplatkov spojených s predmetom zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom je najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 28.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 28.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Miesto otvárania ponúk: Brnianska 3, 91105 Trenčín
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506003
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)