Kanalizácia II a III. etapa Sološnica.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kanalizácia II a III. etapa Sološnica.
Kód zákazky: 5/2024/1
Kód oznámenia: 12952 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45232400-6
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.6.2024 12:00
Vyhlásenie: 17.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Sološnica
Adresa: Námestie Jána Turzu
90637 Sološnica
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Námestie Jána Turzu Sološnica 90637 Slovensko
Zdroj:

Popis

2.3 Názov predmetu zákazky: „Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica“. Zákazka je rozdelená na 2 časti nasledovným spôsobom • časť predmetu zákazky č. 1, ktorá sa skladá z objektov - SO 01 Kanalizácia vetva AD - SO 01 Kanalizácia vetva AE - SO 04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom vetva AD - SO 04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom vetva AE • časť predmetu zákazky č. 2, ktorá sa skladá z objektov - SO 01 Kanalizačná vetva AE-1 - SO 04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom vetva AE-1 presný opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Sološnica

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1290881
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Sološnica (ID: 55088)
 • Zákazka: Kanalizácia II a III. etapa Sološnica. (ID: 505793)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 32042796-3f5a-4e6c-a17b-757b2ff04e46
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Sološnica
 • IČO: 00310026
 • DIČ: 2021086892
 • Adresa
 • Ulica: Námestie Jána Turzu
 • Číslo: 3
 • Mesto: Sološnica
 • PSČ: 90637
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: maria.kozuchova@rohoznik.sk
 • Telefónne číslo: +421905452696
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Sološnica)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4551
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 5/2024/1
 • Názov: Kanalizácia II a III. etapa Sološnica.
 • Opis: 2.3 Názov predmetu zákazky: „Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica“. Zákazka je rozdelená na 2 časti nasledovným spôsobom • časť predmetu zákazky č. 1, ktorá sa skladá z objektov - SO 01 Kanalizácia vetva AD - SO 01 Kanalizácia vetva AE - SO 04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom vetva AD - SO 04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom vetva AE • časť predmetu zákazky č. 2, ktorá sa skladá z objektov - SO 01 Kanalizačná vetva AE-1 - SO 04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom vetva AE-1 presný opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe kanalizácie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Sološnica
 • PSČ: 90637
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: (1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Ich splnenie preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2 , alebo 4 a 5 ak je uplatniteľné, resp. § 152 zákona. Z dôvodu obmedzeného počtu znakov podrobne rozpísané podmienky účasti a doklady na ich preukázanie viď v časti B.3- Podmienky účasti uchádzačov v súťažných podkladoch. (2) Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. (3) Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 zákona aj zápisom v Zozname hospodárskych subjektov (ZHS) vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (§ 152 a nasl. zákona). Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenný zápis/doklad podľa § 152 ods. 3 zákona. (4) Podrobne rozpísané podmienky účasti vid v súťažných podkladoch.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Zadávanie zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému EVO. 2. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch. 3. Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia v systéme EVO. Všetky nevyhnutné informácie technickej povahy pre registráciu v novej verzii EVO k dispozícii v užívateľskej príručke, zverejnenej na web stránke www.isepvo.sk. 4. Verejný obstarávateľ v zmysle § 112 ods. 6 zákona, druhá veta o verejnom obstarávaní stanovil, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk - super reverzná súťaž. 5. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nastanú aj skutočnosti podľa § 40 ods. 6 písm.g). 6. Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO . 7. Požaduje sa zábezpeka ponuky pre časť č. 1 vo výške 10 000,00 EUR, pre časť ponuky č. 2 vo výške 5000,- €. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladov.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 2
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 2
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Kanalizácia II a III. etapa Sološnica časť zákazky č.1
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 5/2024/1
 • Názov : Kanalizácia II a III. etapa Sološnica časť zákazky č.1
 • Opis: 2.3 Názov predmetu zákazky: „Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica“. • časť predmetu zákazky č. 1, ktorá sa skladá z objektov - SO 01 Kanalizácia vetva AD - SO 01 Kanalizácia vetva AE - SO 04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom vetva AD - SO 04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom vetva AE presný opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe kanalizácie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Sološnica
 • PSČ: 90637
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 120
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Požaduje sa zábezpeka ponuky pre časť č. 1 vo výške 10 000,00 EUR . Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v Súťažných podkladov.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Opis podmienky účasti: § 32 zákona o verejnom obstarávaní - osobné postavenie ako iná podmienka účasti Uchádzač musí preukázať splnenie všetkých podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Uchádzač preukáže dokladmi podľa § 32 ods.2, resp. ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ je orgán verejnej moci z uvedeného dôvodu má prístup k informáciám o dokladoch. V súlade s ustanovením § 113 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ poskytuje informáciu o dokladoch, ktoré sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú takto: uchádzač nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. a) až c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní (v prípade, že uchádzač nepredloží RT - § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný vo svojej ponuke uviesť všetky údaje a náležitosti za účelom vyžiadania si RT).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. a)
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch časť A.2 Podmienky účasti.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) a g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch časť A.2 Podmienky účasti.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena v € s DPH Váha kritéria: 85
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 85
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za zákazku s DPH vyjadrená v EUR
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Lehota výstavby za konkrétnu časť zákazky vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi do protokolárneho odovzdania diela Zhotoviteľom: lehota realizácie v celých kalendárnych dňoch Váha kitéria:15 max. 90 dní
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 15
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: lehota výstavby
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu do predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ môže vyžadovať vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá, pred uzatvorením zmluvy. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu zabezpečenia zodpovednosti za dodržanie zmluvných podmienok uvedených v návrhu zmluvy a riadneho plnenia uzavretej zmluvy.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Zhotoviteľ je povinný po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo, najneskôr do prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi: v zmysle § 41 ods.3 ZVO údaje o všetkých známych subdodávateľoch. Doklad o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške ceny diela v Eur s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela. Časový harmonogram prác vypracovaný v kalendárnych dňoch alebo v týždňoch s dodržaním logiky a výstavby a dodržaním technických a technologických postupov použitých pri realizácii diela . Doklad o zložení bankovej záruky vo výške pre časť zákazky č. 1 vo výške 20 000,- €, podmienky zloženia bankovej záruky uvedené v Súťažných podkladoch Príloha č.5 Návrh zmluvy o dielo pre časť predmetu zákazky č. 1
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je verejné a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, otváranie ponúk bude prebiehať on-line sprístupnením (tzn. že ponuky v rozsahu poskytovaných informácií budú elektronicky sprístupnené uchádzačom v momente ich otvorenia komisiou) prostredníctvom portálu IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505793
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505793
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Kanalizácia II a III. etapa Sološnica časť zákazky č. 2
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 5/2024/1
 • Názov : Kanalizácia II a III. etapa Sološnica časť zákazky č. 2
 • Opis: Názov predmetu zákazky: „Kanalizácia II. a III. etapa Sološnica“. • časť predmetu zákazky č. 2, ktorá sa skladá z objektov - SO 01 Kanalizačná vetva AE-1 - SO 04 Kanalizačné prípojky k rodinným domom vetva AE-1 presný opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe kanalizácie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Sološnica
 • PSČ: 90637
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 90
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Požaduje sa zábezpeka pre časť č. 2 vo výške 5 000,- EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Opis podmienky účasti: § 32 zákona o verejnom obstarávaní - osobné postavenie ako iná podmienka účasti Uchádzač musí preukázať splnenie všetkých podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Uchádzač preukáže dokladmi podľa § 32 ods.2, resp. ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ je orgán verejnej moci z uvedeného dôvodu má prístup k informáciám o dokladoch. V súlade s ustanovením § 113 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ poskytuje informáciu o dokladoch, ktoré sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú takto: uchádzač nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. a) až c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní (v prípade, že uchádzač nepredloží RT - § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný vo svojej ponuke uviesť všetky údaje a náležitosti za účelom vyžiadania si RT).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. a)
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch časť A.2 Podmienky účasti.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) a g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch časť A.2 Podmienky účasti.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena v € s DPH Váha kritéria: 85
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 85
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za zákazku s DPH vyjadrená v EUR
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Lehota výstavby za konkrétnu časť zákazky vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi do protokolárneho odovzdania diela Zhotoviteľom: lehota realizácie v celých kalendárnych dňoch Váha kritéria: 15 max.90 dní
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 15
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: 15
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu do predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ môže vyžadovať vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá, pred uzatvorením zmluvy. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu zabezpečenia zodpovednosti za dodržanie zmluvných podmienok uvedených v návrhu zmluvy a riadneho plnenia uzavretej zmluvy.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Zhotoviteľ je povinný po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo, najneskôr do prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi: v zmysle § 41 ods.3 ZVO údaje o všetkých známych subdodávateľoch. Doklad o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške ceny diela v Eur s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela. Časový harmonogram prác vypracovaný v kalendárnych dňoch alebo v týždňoch s dodržaním logiky a výstavby a dodržaním technických a technologických postupov použitých pri realizácii diela . Doklad o zložení bankovej záruky vo výške pre časť zákazky č. 1 vo výške 10 000,- €, podmienky zloženia bankovej záruky uvedené v Súťažných podkladoch Príloha č.5 Návrh zmluvy o dielo pre časť predmetu zákazky č. 2
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:30
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je verejné a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, otváranie ponúk bude prebiehať on-line sprístupnením (tzn. že ponuky v rozsahu poskytovaných informácií budú elektronicky sprístupnené uchádzačom v momente ich otvorenia komisiou) prostredníctvom portálu IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505793
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505793
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)