Poskytnutie geodetických služieb

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Poskytnutie geodetických služieb
Kód zákazky: 7177/2024/MAJ
Kód oznámenia: 12907 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71354300-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.6.2024 08:00
Vyhlásenie: 17.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
94901 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Rázusova Nitra 94901 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, ktorá spočíva v povinnosti Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi služby v rozsahu, cene a za podmienok stanovených rámcovou dohodou a v povinnosti Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi za riadne a včasné poskytnutie služieb dohodnutú odmenu. Predmetom zákazky je poskytnutie geodetických služieb spočívajúce v spracovaní a dodaní: 1. Vytýčenie hranice pozemku za MJ:100m, bez ohľadu na veľkosť, rozsah a prácnosť vytyčovacieho protokolu a pri jeho dodávke v lehote stanovenej v konkrétnej objednávky 2. Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku, ak stav právny je totožný s registrom C KN za MJ: 100m bez ohľadu na veľkosť, rozsah a pracnosť vypracovaného GP pri jeho dodávke v lehote stanovenej v konkrétnej objednávky 3. Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku, ak stav právny nie je totožný s registrom C KN za MJ: 100m bez ohľadu na veľkosť, rozsah a pracnosť vypracovaného GP pri jeho dodávke v lehote stanovenej v konkrétnej objednávky 4. Vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena za MJ: 100m bez ohľadu na veľkosť, rozsah a pracnosť vypracovaného GP pri jeho dodávke v lehote stanovenej v konkrétnej objednávky 5. Grafická identifikácia pozemnoknižnej parcely mpč., resp. parcely registra „E“ na stav registra „C“ s písomnou časťou za MJ: 1 parcela, bez ohľadu na veľkosť, rozsah a pracnosť identifikovaných parciel pri jeho dodávke v lehote stanovenej v konkrétnej objednávky 6. Výkupový elaborát s grafickou a textovou časťou za MJ: 1 parcela, bez ohľadu na veľkosť, rozsah a pracnosť výkupového elaborátu pri jeho dodávke v lehote stanovenej v konkrétnej objednávky 7. Zameranie adresného bodu k stavbe za MJ 1 bod pri jeho dodávke v lehote stanovenej v konkrétnej objednávky.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Nitriansky samosprávny kraj

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1291253
1. Základné údaje
 • Organizácia: Nitriansky samosprávny kraj (ID: 5732)
 • Zákazka: Poskytnutie geodetických služieb (ID: 506042)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 3b71849b-77e1-44a7-81ea-ddea521c8b1d
 • Identifikátor verzie oznámenia: b1f95220-30c3-4636-a727-274ad87186cf
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO: 37861298
 • DIČ: 2021611999
 • Adresa
 • Ulica: Rázusova
 • Číslo: 2A
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 94901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: gabriel.jasso@unsk.sk
 • Telefónne číslo: 0376925915
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Nitriansky samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3011
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 7177/2024/MAJ
 • Názov: Poskytnutie geodetických služieb
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služby, ktorá spočíva v povinnosti Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi služby v rozsahu, cene a za podmienok stanovených rámcovou dohodou a v povinnosti Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi za riadne a včasné poskytnutie služieb dohodnutú odmenu. Predmetom zákazky je poskytnutie geodetických služieb spočívajúce v spracovaní a dodaní: 1. Vytýčenie hranice pozemku za MJ:100m, bez ohľadu na veľkosť, rozsah a prácnosť vytyčovacieho protokolu a pri jeho dodávke v lehote stanovenej v konkrétnej objednávky 2. Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku, ak stav právny je totožný s registrom C KN za MJ: 100m bez ohľadu na veľkosť, rozsah a pracnosť vypracovaného GP pri jeho dodávke v lehote stanovenej v konkrétnej objednávky 3. Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku, ak stav právny nie je totožný s registrom C KN za MJ: 100m bez ohľadu na veľkosť, rozsah a pracnosť vypracovaného GP pri jeho dodávke v lehote stanovenej v konkrétnej objednávky 4. Vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena za MJ: 100m bez ohľadu na veľkosť, rozsah a pracnosť vypracovaného GP pri jeho dodávke v lehote stanovenej v konkrétnej objednávky 5. Grafická identifikácia pozemnoknižnej parcely mpč., resp. parcely registra „E“ na stav registra „C“ s písomnou časťou za MJ: 1 parcela, bez ohľadu na veľkosť, rozsah a pracnosť identifikovaných parciel pri jeho dodávke v lehote stanovenej v konkrétnej objednávky 6. Výkupový elaborát s grafickou a textovou časťou za MJ: 1 parcela, bez ohľadu na veľkosť, rozsah a pracnosť výkupového elaborátu pri jeho dodávke v lehote stanovenej v konkrétnej objednávky 7. Zameranie adresného bodu k stavbe za MJ 1 bod pri jeho dodávke v lehote stanovenej v konkrétnej objednávky.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Katastrálne vymeriavanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Poskytnutie geodetických služieb
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 7177/2024/MAJ
 • Názov : Poskytnutie geodetických služieb
 • Opis: PREDMET ZÁKAZKY Predmetom zákazky je poskytnutie služby, ktorá spočíva v povinnosti Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi služby v rozsahu, cene a za podmienok stanovených rámcovou dohodou a v povinnosti Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi za riadne a včasné poskytnutie služieb dohodnutú odmenu. Predmetom zákazky je poskytnutie geodetických služieb spočívajúce v spracovaní a dodaní: 1. Vytýčenie hranice pozemku za MJ:100m, bez ohľadu na veľkosť, rozsah a prácnosť vytyčovacieho protokolu a pri jeho dodávke v lehote stanovenej v konkrétnej objednávky 2. Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku, ak stav právny je totožný s registrom C KN za MJ: 100m bez ohľadu na veľkosť, rozsah a pracnosť vypracovaného GP pri jeho dodávke v lehote stanovenej v konkrétnej objednávky 3. Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku, ak stav právny nie je totožný s registrom C KN za MJ: 100m bez ohľadu na veľkosť, rozsah a pracnosť vypracovaného GP pri jeho dodávke v lehote stanovenej v konkrétnej objednávky 4. Vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena za MJ: 100m bez ohľadu na veľkosť, rozsah a pracnosť vypracovaného GP pri jeho dodávke v lehote stanovenej v konkrétnej objednávky 5. Grafická identifikácia pozemnoknižnej parcely mpč., resp. parcely registra „E“ na stav registra „C“ s písomnou časťou za MJ: 1 parcela, bez ohľadu na veľkosť, rozsah a pracnosť identifikovaných parciel pri jeho dodávke v lehote stanovenej v konkrétnej objednávky 6. Výkupový elaborát s grafickou a textovou časťou za MJ: 1 parcela, bez ohľadu na veľkosť, rozsah a pracnosť výkupového elaborátu pri jeho dodávke v lehote stanovenej v konkrétnej objednávky 7. Zameranie adresného bodu k stavbe za MJ 1 bod pri jeho dodávke v lehote stanovenej v konkrétnej objednávky. Poskytnutie geodetických služieb na základe jednotlivých objednávok, pričom v návrhu ceny musia byť zahrnuté všetky prípravné práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia vrátane správnych a iných poplatkov a cestovného, všetky plnenia, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu tejto zákazky, o ktorých poskytovateľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným požadovaním súčinnosti od objednávateľa a všetky ďalšie bližšie nešpecifikované práce a dodávky potrebné pre kompletné vyhotovenia a odovzdanie predmetu zákazky. Vyžaduje sa odovzdanie troch vyhotovení úradne overeného geometrického plánu, resp. vytyčovacieho elaborátu, elaborátu identifikácie, elaborátu zamerania adresného bodu stavby alebo merania a zobrazenia skutočného stavu užívania, s vyčíslením rozdielov výmer voči stavu katastra nehnuteľností, so zákresom zameraných skutočností, s vyznačením stavu evidovaného v katastri nehnuteľností a s určením rozdielov výmer medzi stavom zisteným priamym meraním v teréne a stavom prevzatým z katastra nehnuteľností v tlačenej forme a jedného v digitálnej forme (súbor .dwg a .pdf na CD nosiči), pričom vyhotovenia musia spĺňať kvalitatívne podmienky požadovaných služieb dané platnými právnymi predpismi a technickými normami, najmä smernicou Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu s prvými štyrmi úspešnými uchádzačmi, podľa podmienok pre zadávanie objednávky jednotlivých zákaziek: 1. objednávka bude zadaná úspešnému uchádzačovi, ktorý za požadovanú geodetickú službu ponúkol najnižšiu cenu, 2. v prípade rovnosti ponúknutých cien za požadovanú geodetickú službu viacerými úspešnými uchádzačmi bude oslovený ten úspešný uchádzač, ktorý sa umiestnil ako lepší v celkovom poradí, 3. v prípade, že oslovený úspešný uchádzač odmietne objednávku, bude oslovený ďalší v poradí z úspešných uchádzačov podľa postupu stanoveného v bode 1. a 2. Uchádzač/zhotoviteľ je povinný na základe výzvy zaslanej prostredníctvom elektronickej pošty, emailovou komunikáciou, faxom, alebo iným komunikačným kanálom, pri ktorom verejný obstarávateľ preukáže čas odoslania, prevziať objednávku a podklady, ktoré sú potrebné na realizáciu každej jednej zákazky od verejného obstarávateľa a vyjadriť sa, či objednávku prijíma, najneskôr do konca druhého pracovného dňa od odoslania objednávky, a to do konca pracovných hodín verejného obstarávateľa Po-Št do 15:30, Pi do 15:00. Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliadku: Mgr. Zuzana Kotýnková, tel.č.: 037/6925946, e-mail: zuzana.kotynkova@unsk.sk. JUDr. Mária Kopčeková, tel.č.: 037/6925979, e-mail: maria.kopcekova@unsk.sk.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Katastrálne vymeriavanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 4
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona Minimálna požadovaná úroveň štandardov: realizáciu zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky § 34 ods. 1 písm. g) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Za jednotlivých kľúčových odborníkov uchádzač predloží: profesijný životopis, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópiu požadovaného Osvedčenia, zoznam uskutočnených stavieb. Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a účel predmetu zákazky je potrebné, aby mal uchádzač k dispozícii osobu s potrebnou kvalifikáciou a odbornými skúsenosťami s poskytovaním služieb rovnakého druhu ako predmet zákazky. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii odborníkov majú preukázať schopnosť uchádzača poskytovať odborné služby, ktoré sú predmetom zákazky. Uchádzač preukáže personálne zabezpečenie prostredníctvom kľúčových odborníkov: Geodet : -minimálne stredoškolské vzdelanie s odborným zameraním autorizovaný geodet a kartograf, -držiteľ Osvedčenia podľa § 7 zák. č. 215/1995 Z.z. na autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností Za osobu uchádzač predloží: profesijný životopis, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a kópiu požadovaného Osvedčenia. § 34 ods. 3 Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižší súčet jednotkových cien v EUR s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú jednotkovú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: súčet jednotkových cien v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Nitriansky samosprávny kraj)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 18.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 18.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:00
 • Miesto otvárania ponúk: ÚNSK Rázusova 2/A Nitra
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/506042
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506042
 • Označenie dokumentu/zákazky: 7177/2024/MAJ
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)