Riešenie dopravnej obslužnosti školy ZŠ Hrnčiarska, Humenné

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Riešenie dopravnej obslužnosti školy ZŠ Hrnčiarska, Humenné
Kód zákazky: 18/2024
Kód oznámenia: 12897 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Humenné
Adresa: Kukorelliho
06628 Humenné
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Kukorelliho Humenné 06628 Slovensko
Zdroj:

Popis

Realizáciou zákazky bude riešené dobudovanie nových odstavných plôch a rekonštrukcia existujúcich. Riešia sa taktiež sadové úpravy, úprava dopravného značenia a posuny stožiarov verejného osvetlenia. Rekonštruovaná miestna komunikácia, ako aj účelová komunikácia v areáli ZŠ budú rozšírené na dvojpruhové, s výnimkou posledného úseku okolo štadiónu, kde sa doplní krajnica šírky 1,0m. Doplnia sa chýbajúce úseky trás pre chodcov, vrátane rozšírenia a rekonštrukcie existujúceho nástupného/výstupného priestoru pred vchodom do areálu ŽS Hrnčiarska.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Humenné

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1291258
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Humenné (ID: 95960)
 • Zákazka: Riešenie dopravnej obslužnosti školy ZŠ Hrnčiarska, Humenné (ID: 506045)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Humenné
 • IČO: 00323021
 • DIČ: 2021232598
 • Adresa
 • Ulica: Kukorelliho
 • Číslo: 34
 • Mesto: Humenné
 • PSČ: 06628
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: milan.mihalko@humenne.sk
 • Telefónne číslo: +421577863227
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Humenné)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5561
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 18/2024
 • Názov: Riešenie dopravnej obslužnosti školy ZŠ Hrnčiarska, Humenné
 • Opis: Realizáciou zákazky bude riešené dobudovanie nových odstavných plôch a rekonštrukcia existujúcich. Riešia sa taktiež sadové úpravy, úprava dopravného značenia a posuny stožiarov verejného osvetlenia. Rekonštruovaná miestna komunikácia, ako aj účelová komunikácia v areáli ZŠ budú rozšírené na dvojpruhové, s výnimkou posledného úseku okolo štadiónu, kde sa doplní krajnica šírky 1,0m. Doplnia sa chýbajúce úseky trás pre chodcov, vrátane rozšírenia a rekonštrukcie existujúceho nástupného/výstupného priestoru pred vchodom do areálu ŽS Hrnčiarska.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: a) písm. e) – je oprávnený poskytovať službu, b) písm. f) – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač musí spĺňať odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Riešenie dopravnej obslužnosti školy ZŠ Hrnčiarska, Humenné
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 18/2024
 • Názov : Riešenie dopravnej obslužnosti školy ZŠ Hrnčiarska, Humenné
 • Opis: Realizáciou zákazky bude riešené dobudovanie nových odstavných plôch a rekonštrukcia existujúcich. Riešia sa taktiež sadové úpravy, úprava dopravného značenia a posuny stožiarov verejného osvetlenia. Rekonštruovaná miestna komunikácia, ako aj účelová komunikácia v areáli ZŠ budú rozšírené na dvojpruhové, s výnimkou posledného úseku okolo štadiónu, kde sa doplní krajnica šírky 1,0m. Doplnia sa chýbajúce úseky trás pre chodcov, vrátane rozšírenia a rekonštrukcie existujúceho nástupného/výstupného priestoru pred vchodom do areálu ŽS Hrnčiarska.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium na vyhodnotenie ponúk je celková cena za celý predmet zákazky v € s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: celková cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 31.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 31.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:10
 • Miesto otvárania ponúk: systém EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=506045&orgId=5561
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506045
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: systém EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)