Oprava sociálnych zariadení v obj. č. 36 Administratívna budova a obj. č. 32 Západná brána

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava sociálnych zariadení v obj. č. 36 Administratívna budova a obj. č. 32 Západná brána
Kód zákazky: UVTOSaUVV-02189/36-LO-2024
Kód oznámenia: 12825 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 125 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.6.2024 15:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Gucmanova
92041 Leopoldov
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Gucmanova Leopoldov 92041 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom obstarávania sú stavebné práce a vodoinštalačné práce - oprava sociálnych zariadení. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, časť B.2 Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 5 Neocenený výkaz výmer.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1290650
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov (ID: 36032)
 • Zákazka: Oprava sociálnych zariadení v obj. č. 36 Administratívna budova a obj. č. 32 Západná brána (ID: 505532)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
 • IČO: 00738271
 • DIČ: 2021148019
 • Adresa
 • Ulica: Gucmanova
 • Číslo: 19
 • Mesto: Leopoldov
 • PSČ: 92041
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: monika.drgonova@zvjs.sk
 • Telefónne číslo: +421332831803
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Verejný poriadok a bezpečnosť
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/7987
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: UVTOSaUVV-02189/36-LO-2024
 • Názov: Oprava sociálnych zariadení v obj. č. 36 Administratívna budova a obj. č. 32 Západná brána
 • Opis: Predmetom obstarávania sú stavebné práce a vodoinštalačné práce - oprava sociálnych zariadení. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, časť B.2 Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 5 Neocenený výkaz výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 125 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na kúpeľniach
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Oprava sociálnych zariadení v obj. č. 36 Administratívna budova a obj. č. 32 Západná brána
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: UVTOSaUVV-02189/36-LO-2024
 • Názov : Oprava sociálnych zariadení v obj. č. 36 Administratívna budova a obj. č. 32 Západná brána
 • Opis: Predmetom obstarávania sú stavebné práce a vodoinštalačné práce - oprava sociálnych zariadení. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.2 Opis predmetu zákazky a v prílohe č.5 Neocenený výkaz výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na kúpeľniach
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Gucmanova 670/19
 • Mesto: Leopoldov
 • PSČ: 920 41
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods.1 písm. b)
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods.1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorý bude obsahovať minimálne jednu zákazku vo finančnom objeme 70 000 Eur bez DPH. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce na stavbách alebo rekonštrukciách budov, a to vodoinštalačné práce/ práce na kúpeľniach/ sociálnych zariadeniach. Zoznam stavebných prác má obsahovať: a) identifikáciu odberateľa/objednávateľa (obchodné meno a adresa), b) názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti, c) zmluvnú cenu za uskutočnenie celej zákazky a skutočne vyfakturovanú cenu zákazky v EUR bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu), d) zmluvný termín a skutočný termín uskutočnenia zákazky (v prípade rozdielu uviesť dôvod), e) potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác odberateľom, f) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť. V prípade, ak uchádzač predkladá zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred piatimi rokmi od vyhlásenia verejného obstarávania, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom období. V prípade, ak uchádzač predkladá zmluvu, ktorá obsahuje rôzne stavebné práce, uchádzač uvedie zvlášť finančnú hodnotu za len stavebné práce vodoinštalačné práce, práce na kúpeľniach, sociálnych zariadeniach. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: § 32 ods. 1 písm. e) a § 32 ods. 1 písm. f)
 • Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, - nepredkladá uchádzač, verejný obstarávateľ má prístup do príslušného registra § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, - doloženým čestným vyhlásením (Príloha č.4 súťažných podkladov), Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná celková cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 06.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 15:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 07.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:00
 • Miesto otvárania ponúk: ÚVTOS a ÚVV Leopoldov, Gucmanova 670/19, 920 41 Leopoldov
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/505532
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505532
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)