Osobný automobil

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Osobný automobil
Kód zákazky: 2649/2024/520
Kód oznámenia: 12816 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34110000-1
Predpokladaná hodnota: 119 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Námestie SNP Banská Bystrica 97566 Slovensko Sídlo (sídla) predávajúceho v Slovenskej republike.
Zdroj:

Popis

Predmetom verejného obstarávania je dodávka 6 ks nových osobných automobilov, vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku osobných automobilov, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 5 l paliva, vrátane kompletných záručných servisných prehliadok určených výrobcom v cene vozidiel vrátane materiálu, filtrov a práce mechanika pri záruke 5 rokov alebo 100 000 km (uplatniteľné v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku). Autorizovaným strediskom sa rozumie schválená alebo nezávislá opravovňa v distribučnom systéme výrobcu. Dodaný tovar musí byť zdravotne neškodný a musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám, požiadavkám pre prihlásenie strojov v SR na premávku na pozemných komunikáciách a získanie povolenia na prevádzku a poistenie. Bližšia špecifikácia a požiadavky na predmet zákazky je uvedená v prílohe č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk.

Linky a dokumenty

Zákazka: Osobný automobil

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1291230
1. Základné údaje
 • Organizácia: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ID: 7402)
 • Zákazka: Osobný automobil (ID: 505031)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
 • IČO: 36038351
 • DIČ: 2020087982
 • Internetová adresa (URL): https://www.lesy.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Námestie SNP
 • Číslo: 8
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97566
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : odbor VO_Zdenka Čupková
 • E-mail: zdenka.cupkova@lesy.sk
 • Telefónne číslo: +421483433282
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Hospodárske záležitosti
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3951
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 2649/2024/520
 • Názov: Osobný automobil
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je dodávka 6 ks nových osobných automobilov, vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku osobných automobilov, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 5 l paliva, vrátane kompletných záručných servisných prehliadok určených výrobcom v cene vozidiel vrátane materiálu, filtrov a práce mechanika pri záruke 5 rokov alebo 100 000 km (uplatniteľné v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku). Autorizovaným strediskom sa rozumie schválená alebo nezávislá opravovňa v distribučnom systéme výrobcu. Dodaný tovar musí byť zdravotne neškodný a musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám, požiadavkám pre prihlásenie strojov v SR na premávku na pozemných komunikáciách a získanie povolenia na prevádzku a poistenie. Bližšia špecifikácia a požiadavky na predmet zákazky je uvedená v prílohe č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 119 500
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Osobné automobily
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Sídlo (sídla) predávajúceho v Slovenskej republike.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 (osobné postavenie) ZVO musí uchádzač nasledovne preukázať: § 32 ods. 1 písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, § 32 ods. 1 písm. c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. b) a písm. c) ZVO, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach. Uchádzač zo Slovenskej republiky NIE JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), písm. c) a písm. e) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. f) ZVO.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Osobný automobil
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2649/2024/520
 • Názov : Osobný automobil
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je dodávka 6 ks nových osobných automobilov, vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku osobných automobilov, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 5 l paliva, vrátane kompletných záručných servisných prehliadok určených výrobcom v cene vozidiel vrátane materiálu, filtrov a práce mechanika pri záruke 5 rokov alebo 100 000 km (uplatniteľné v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku). Autorizovaným strediskom sa rozumie schválená alebo nezávislá opravovňa v distribučnom systéme výrobcu. Dodaný tovar musí byť zdravotne neškodný a musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám, požiadavkám pre prihlásenie strojov v SR na premávku na pozemných komunikáciách a získanie povolenia na prevádzku a poistenie. Bližšia špecifikácia a požiadavky na predmet zákazky je uvedená v prílohe č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Osobné automobily
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Sídlo (sídla) predávajúceho v Slovenskej republike.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods.1 písm. m) ak ide o tovar, ktorý sa má dodať, 1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, 2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, Uchádzač predloží : 1. Aktuálny prospektový materiál ponúkaného typu automobilu spolu s technickými údajmi (v súlade s prílohou č. 3 _opis a špecifikácia predmetu zákazky) a cenníkom. 2. Doklad o spotrebe PHM a emisiách ponúkaného automobilu v zmysle platného nariadenia Komisie EU, na základe ktorého bude možné overiť spotrebu ponúkaného automobilu v l/100km a emisie CO2 v g/km. 3. Obchodné zastúpenie uchádzača - priložiť aktuálne platné osvedčenie o autorizácii obchodného zástupcu na ponúkaný typ automobilu, prípadne iný relevantný doklad na základe ktorého uchádzač preukáže, že je schopný dodať uvedený tovar vrátane potrebných dokladov. V prípade, cudzojazyčných dokladov s výnimkou českého jazyka požaduje verejný obstarávateľ úradný preklad predložených dokladov do slovenského jazyka.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Bližšia definícia kritérií je uvedená v bode 28. Kritériá na vyhodnotenie ponúk vo výzve na predkladanie ponúk.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 70
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 1: „Cena spolu v EUR bez DPH za celý predmet zákazky“,
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Bližšia definícia kritérií je uvedená v bode 28. Kritériá na vyhodnotenie ponúk vo výzve na predkladanie ponúk.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 7
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 2: „Doba dodania (počet kalendárnych dní od účinnosti kúpnej zmluvy)
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Bližšia definícia kritérií je uvedená v bode 28. Kritériá na vyhodnotenie ponúk vo výzve na predkladanie ponúk.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 4
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 3: „Kombinovaná spotreba PHM (Kombinovaná spotrebu PHM na 1 ks osobného automobilu v merných jednotkách l/100km)
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Bližšia definícia kritérií je uvedená v bode 28. Kritériá na vyhodnotenie ponúk vo výzve na predkladanie ponúk.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 4
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 4: „Emisie Co2 (Emisie CO2 pri kombinovanej spotrebe na 1ks osobného automobilu v merných jednotkách v g/km)
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Bližšia definícia kritérií je uvedená v bode 28. Kritériá na vyhodnotenie ponúk vo výzve na predkladanie ponúk.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 7
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 5: „Batožinový priestor (Základný objem batožinového priestoru ponúkaného osobného automobilu v litroch)
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Bližšia definícia kritérií je uvedená v bode 28. Kritériá na vyhodnotenie ponúk vo výzve na predkladanie ponúk.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 4
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 6: „Záruka (Záručná doba na ponúkané osobné automobily (časová): roky/odjazdené km podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr (všetky súčasti s výnimkou rýchlo sa opotrebujúcich dielov) odo dňa odovzdania)
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Bližšia definícia kritérií je uvedená v bode 28. Kritériá na vyhodnotenie ponúk vo výzve na predkladanie ponúk.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 4
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 7: „Záruka (Záručná doba na ponúkané osobné automobily (kilometrová): roky/odjazdené km podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr (všetky súčasti s výnimkou rýchlo sa opotrebujúcich dielov) odo dňa odovzdania)
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 30.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 11:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: CES, SLK
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 30.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:30
 • Miesto otvárania ponúk: Otváraním elektronických ponúk sa rozumie ich „on-line sprístupnenie“ v IS EVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky. Otváranie ponúk vykoná osoba zodpovedná za vyhodnotenie ponúk, pričom rozhodujúcim a platným je aktuálny čas servera IS EVO. Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk https://evo.isepvo.sk/evoportal/private/organization/3951/order/505031, záložka totožná ako pri predkladaní ponúk. Pri otváraní ponúk bude osoba zodpovedná za vyhodnotenie ponúk postupovať podľa § 52 ods. 2 a ods. 3 ZVO. Prostredníctvom funkcionality IS EVO sprístupní všetkým uchádzačom ponuky „on-line“ to znamená, že bude vykonané otváranie ponúk funkcionalitou, ktorá zabezpečí automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk v jednom okamihu všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky prostredníctvom elektronického prostriedku. Systém IS EVO odošle notifikácie s informáciou, že na zákazke boli otvorené ponuky a s linkou, na ktorej je prístupná daná zápisnica z otvárania ponúk. Notifikác
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/private/organization/3951/order/505031
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505031
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)