Výmena 2 ks výťahov na SHMÚ

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výmena 2 ks výťahov na SHMÚ
Kód zákazky: 706-2709/2024
Kód oznámenia: 12837 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 42416100-6
Predpokladaná hodnota: 81 110,33 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jeséniova
83315 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Jeséniova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83315 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je kompletná výmena dvoch starých výťahov (1 ks osobný výťah a 1 ks nákladný výťah) v administratívnej budove Slovenského hydrometeorologického ústavu. Kompletná výmena výťahov bude pozostávať z demontáže existujúcich výťahov, dodávky a montáže nových výťahov a realizácie súvisiacich stavebných prác. Bližšia špecifikácia je uvedená vo Výzve na predloženie ponuky

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Slovenský hydrometeorologický ústav

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289017
1. Základné údaje
 • Organizácia: Slovenský hydrometeorologický ústav (ID: 45141)
 • Zákazka: Výmena 2 ks výťahov na SHMÚ (ID: 504539)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Slovenský hydrometeorologický ústav
 • IČO: 00156884
 • DIČ: 2020749852
 • Adresa
 • Ulica: Jeséniova
 • Číslo: 17
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • PSČ: 83315
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: jan.bena@shmu.sk
 • Telefónne číslo: +421259415454
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Slovenský hydrometeorologický ústav)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Ochrana životného prostredia
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/266
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 706-2709/2024
 • Názov: Výmena 2 ks výťahov na SHMÚ
 • Opis: Predmetom zákazky je kompletná výmena dvoch starých výťahov (1 ks osobný výťah a 1 ks nákladný výťah) v administratívnej budove Slovenského hydrometeorologického ústavu. Kompletná výmena výťahov bude pozostávať z demontáže existujúcich výťahov, dodávky a montáže nových výťahov a realizácie súvisiacich stavebných prác. Bližšia špecifikácia je uvedená vo Výzve na predloženie ponuky
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, works
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 81 110.33
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Výťahy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45313100, 50750000, 45000000, 42416120
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Jeséniova
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Výmena 2 ks výťahov na SHMÚ
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ZsNH/2024
 • Názov : Výmena 2 ks výťahov na SHMÚ
 • Opis: Predmetom zákazky je kompletná výmena dvoch starých výťahov (1 ks osobný výťah a 1 ks nákladný výťah) v administratívnej budove Slovenského hydrometeorologického ústavu. Kompletná výmena výťahov bude pozostávať z demontáže existujúcich výťahov, dodávky a montáže nových výťahov a realizácie súvisiacich stavebných prác. Bližšia špecifikácia je uvedená vo Výzve na predloženie ponuky
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Výťahy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45313100, 50750000, 45000000, 42416120
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní a to: a. že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Uchádzač predloží výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. b. nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, Uchádzač predloží potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace. c. nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač predloží potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace. d. nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. Uchádzač predloží potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace. e. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. f. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie doloženým čestným vyhlásením. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v §32 odseku 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Upozornenie: V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní , upozorňuje verejný obstarávateľ, že uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a), b), c), d) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. V tomto prípade predloží len doklad podľa písm. f) § 32 ods. 2 – čestné prehlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Podmienka možnosti získania dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), d), e) zákona o verejnom obstarávaní z informačných systémov verejnej správy sa netýka subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť:
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 ZVO: - písm. a) zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO Ad § 34 ods. 1 písm. a) ZVO minimálna požadovaná úroveň štandardov: Predloženým Zoznamom dodávok tovaru uchádzač preukáže dodané tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (vyhlásením verejného obstarávania je deň zverejnenia Výzvy na predloženie ponuky vo vestníku verejného obstarávania – ďalej len „rozhodné obdobie“), pričom dodané tovary v zmysle predloženého Zoznamu boli v min. objeme 80 000,00 EUR bez DPH kumulatívne za rozhodné obdobie (ďalej spolu aj „rozhodné plnenie“). Za tovary rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje dodanie výťahov vrátane úprav šachtového priestoru. Predložený Zoznam musí byť doplnený dokladom, ktorým je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, ak také referencie existujú. Doplnením a preukázaním podľa predchádzajúcej vety sa rozumie spôsob podľa § 40 ods. 5 písm. a) ZVO, t. j. verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzača uvedené v predloženom Zozname a uverejnené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú. Pre riadne posúdenie splnenia podmienky účasti musí zoznam obsahovať minimálne tieto povinné údaje: a) Obchodné meno a sídlo poskytovateľa; b) Obchodné meno a sídlo odberateľa; c) Zmluvný termín a skutočný termín rozhodného plnenia. Pozn.: V prípade, že skutočný termín sa líši od zmluvného termínu, bude akceptovaný skutočný termín rozhodného plnenia v rozhodnom období; d) Podrobný popis plnenia, z ktorého musí byť jasne a určito zrejmé, čo bolo predmetom plnenia; Pozn.: V prípade, že deklarované plnenie bude obsahovať aj také plnenie, ktoré nepatrí pod rozhodné plnenie, bude akceptované len rozhodné plnenie, ktoré je uchádzač povinný riadne popisom identifikovať a v alikvotnom vyjadrení plnenia za rozhodné obdobie. e) Zmluvnú celkovú cenu za rozhodné plnenie a skutočnú (fakturovanú) celkovú cenu za rozhodné plnenie, ktorou sa pre účely vyhodnotenia rozumie cena plnenie v tvare min. cena bez DPH (ďalej len cena). Pozn.: V prípade, že skutočne fakturovaná cena sa líši od zmluvnej ceny, bude akceptovaná táto skutočne fakturovaná cena za rozhodné obdobie. Mena pre cenu: EUR. Cenu v inej mene ako v mene EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania výzvy na predloženie ponuky na zverejnenie do vestníka (Vestník UVO). f) Meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo, e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si verejný obstarávateľ overí údaje obsiahnuté v predloženom Zozname. V prípade, ak uchádzač preukáže rozhodné plnenie, v rámci ktorého sa podieľal ako subdodávateľ alebo ako člen skupiny dodávateľov prípadne združenia, v Zozname okrem ostatných požadovaných údajov uvedie osobitne jeho podiel plnenia podľa pravidiel uvedených v písm. c) až e) tejto podmienky účasti. Zoznam dodávok tovaru musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny dodávateľov. Ďalšie informácie a požiadavky vo vzťahu k podmienkam účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 ZVO: a) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne uchádzačovi svoje kapacity počas celého trvania zmluvy uzatvorenej s verejným obstarávateľom. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia spôsobom súladným s § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO, alebo spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO alebo predložením zápisu do zoznamu alebo potvrdenia o zápise do zoznamu, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 ZVO resp. informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v zozname vedenom iným členským štátom a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Upozornenie: Písomná zmluva uzavretá s inou osobou podľa § 34 ods. 3 ZVO, ktorej kapacitami mieni uchádzač preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, musí byť súčasťou dokumentov elektronickej ponuky uchádzača. b) Uchádzač preukazuje podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti predložením dokladov v súlade so stanovenou podmienkou účasti. c) Doklady, ktorými uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, musia byť v ponuke predloženej elektronicky prostredníctvom systému ePVO v podobe kópií ich originálnych vyhotovení (.pdf).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celkový cena za predmet zákazky vyjadrená v € s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 28.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 28.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:30
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom IS ePVO, sprístupnením návrhov kritérií jednotlivých uchádzačov a zaslaním zápisnice z otvárania ponúk v lehote podľa zákona o verejnom obstarávaní.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/266
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504539
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS ePVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)