Zriadenie zberného dvora v mestskej časti Bratislava - Dúbravka

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zriadenie zberného dvora v mestskej časti Bratislava - Dúbravka
Kód zákazky: 10/2024
Kód oznámenia: 12818 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 588 619,06 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Ivanská cesta
82104 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Ivanská cesta Bratislava 82104 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zriadenie zberného dvora v mestskej časti Bratislava – Dúbravka, ktorý bude slúžiť na zber odpadov, dočasné uloženie vytriedených zložiek komunálnych odpadov a ich následný odvoz na ďalšie využitie. Stavebné práce budú realizované podľa projektovej dokumentácie.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1290363
1. Základné údaje
 • Organizácia: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. (ID: 97805)
 • Zákazka: Zriadenie zberného dvora v mestskej časti Bratislava - Dúbravka (ID: 505320)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 46e5bf2a-5e37-4c68-8735-584557255813
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
 • IČO: 00681300
 • DIČ: 2020318256
 • Adresa
 • Ulica: Ivanská cesta
 • Číslo: 22
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 82104
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: lucna@olo.sk
 • Telefónne číslo: +421918110144
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejný podnik
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6823
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 10/2024
 • Názov: Zriadenie zberného dvora v mestskej časti Bratislava - Dúbravka
 • Opis: Predmetom zákazky je zriadenie zberného dvora v mestskej časti Bratislava – Dúbravka, ktorý bude slúžiť na zber odpadov, dočasné uloženie vytriedených zložiek komunálnych odpadov a ich následný odvoz na ďalšie využitie. Stavebné práce budú realizované podľa projektovej dokumentácie.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 588 619.06
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zriadenie zberného dvora v mestskej časti Bratislava - Dúbravka
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 10/2024
 • Názov : Zriadenie zberného dvora v mestskej časti Bratislava - Dúbravka
 • Opis: Predmetom zákazky je zriadenie zberného dvora v mestskej časti Bratislava – Dúbravka, ktorý bude slúžiť na zber odpadov, dočasné uloženie vytriedených zložiek komunálnych odpadov a ich následný odvoz na ďalšie využitie. Stavebné práce budú realizované podľa projektovej dokumentácie.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Podmienky účasti osobného postavenia
 • Opis podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1, resp. § 32 ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: - zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie alebo - predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní; vyžaduje sa predloženie kópií všetkých dokladov vrátane úradných prekladov, t. j. naskenované originály alebo úradne osvedčené kópie. Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, preto je potrebné doklady predložiť.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Podmienka účasti týkajúca sa finančného a ekonomického postavenia
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - prehľad o celkovom dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri (3) hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Minimálne požiadavky: Uchádzač predloží prehľad o celkovom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, t. j. v oblasti stavebných prác (pre vylúčenie pochybností verejný obstarávateľ považuje oblasť, ktorej sa predmet zákazky týka, za oblasť akýchkoľvek stavebných prác vo všeobecnosti), za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti, ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač musí preukázať súhrnne objem celkového obratu v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za všetky požadované hospodárske roky minimálne vo výške 1 100 000,00 EUR (slovom: milión stotisíc eur) alebo ekvivalentná výška v cudzej mene - pričom k prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 31.12. príslušného roka. Prehľad o celkovom obrate uchádzač podloží výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky, resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V prípade, ak uchádzač má v predmete podnikania zapísané aj iné činnosti ako je činnosť relevantná k predmetu zákazky (stavebné práce) uchádzač súčasne predloží relevantný doklad s dodatočnými informáciami (napr. čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch) o dosiahnutom obrate v danej oblasti za požadované obdobie. V prípade, ak sa účtovné závierky uchádzača nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk, uchádzač je oprávnený predložiť doklad, v ktorom bude uvedený odkaz na takto zverejnené účtovné závierky uchádzača.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní – zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálne požiadavky: Uchádzač predloží za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania zoznam uskutočnených stavebných prác s uvedením týchto minimálnych údajov: odberateľ - názov, sídlo, IČO; dodávateľ - názov, sídlo, IČO; popis stavebných prác, rozsah uskutočnených stavebných prác, zmluvná cena bez DPH, miesto realizácie prác, termíny uskutočnenia stavebných prác, kontaktná osoba a tel. kontakt. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť informácie uvedené v zozname u odberateľov uvedených v predloženom zozname. Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač musí údajmi a informáciami v zozname uskutočnených stavebných prác, resp. referenciami preukázať uskutočnenie minimálne troch (3) akýchkoľvek stavebných prác u odberateľov za určené obdobie, každá vo výške minimálne 300 000,00 EUR bez DPH (slovom: tristotisíc eur bez DPH). K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 31.12. príslušného roka. Verejný obstarávateľ akceptuje referencie zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), pričom ich identifikáciu a odkaz v Evidencii referencií na ÚVO musí uchádzač uviesť v ponuke .
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade, ak skupina dodávateľov bude úspešným uchádzačom, verejný obstarávateľ bude pred uzavretím zmluvy od tohto úspešného uchádzača požadovať za účelom zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili medzi sebou právny vzťah, napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení – zmluva o združení, resp. obdobný právny vzťah podľa relevantných ustanovení súkromného práva.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 05.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 05.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Opis otvárania ponúk: V predmetnej zákazke verejný obstarávateľ nastavil on-line sprístupnenie ponúk. Na základe tejto skutočnosti verejný obstarávateľ nastavil „Štruktúru ponuky“ a uchádzači sú povinní pred odoslaním ponuky cez systém EVO vyplniť aj „Štruktúru ponuky“ („štruktúrované kritériá“), kde tiež uvedú svoj návrh na plnenie kritérií, ktorý sa dá vyjadriť číslom (Celkovú cena za predmet zákazky v EUR bez DPH) /podľa prílohy č. 7 súťažných podkladov/. Pod elektronickým otváraním ponúk prostredníctvom elektronickej platformy IS EVO sa rozumie využitie funkcionality „On-line“ sprístupnenia ponúk uchádzačom, t. j. automatického vytvorenia a odoslania zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a členom komisie, ktorí sú definovaní na danej zákazke v menu „Používatelia zákazky“.
 • Miesto otvárania ponúk: On-line sprístupnenie ponúk prostredníctvom systému EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/505320
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505320
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)