Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave pre mesto Pezinok

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave pre mesto Pezinok
Kód zákazky: 2024/PEZ/01/vyvo
Kód oznámenia: 12835 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 60112000-6
Predpokladaná hodnota: 10 468 302,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.6.2024 14:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Pezinok
Adresa: Radničné námestie
90214 Pezinok
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Radničné námestie Pezinok 90214 Slovensko územie mesta Pezinok
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služby na prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy v meste Pezinok v súlade so zámerom zabezpečiť verejnosti kvalitnú mestskú autobusovú dopravu na území mesta a zohľadniť sociálne a environmentálne aspekty regionálneho rozvoja a to na obdobie 10 rokov. Úspešný uchádzač v prechodnom období (01.01.2025-31.12.2026) od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o službách vo verejnom záujme zabezpečí, aby všetky kmeňové vozidlá boli nové, t.j. aby v lehote po skončení prechodného obdobia boli všetky kmeňové vozidlá (4 ks), prevádzkované v MAD nové, pričom za nové sa považuje vozidlo, ktorého dátum výroby bol najskôr v roku 2023. Okrem štyroch kmeňových vozidiel bude dopravca prevádzkovať aj dve náhradné vozidlá. Vozidlový park bude zložený v súlade so zákonom č. 214/2021 „Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ v znení zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dopravca v ponuke preukáže spôsob plnenia kritérií v zmysle zákona č. 214/2021 v znení zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, je uvedené v Súťažných podkladoch.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1290885
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Pezinok (ID: 60674)
 • Zákazka: Obstaranie dopravcu na zabezpecˇenie sluzˇieb v pravidelnej autobusovej doprave pre mesto Pezinok (ID: 505800)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 1d559a23-d854-4067-ba49-b185e4ba5bb6
 • Identifikátor verzie oznámenia: 894486c0-3cfe-4686-b9a6-2bdfce419d53
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Pezinok
 • IČO: 00305022
 • DIČ: 2020662226
 • Adresa
 • Ulica: Radničné námestie
 • Číslo: 7
 • Mesto: Pezinok
 • PSČ: 90214
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Enteris H s.r.o.
 • E-mail: hodosiova@enteris.sk
 • Telefónne číslo: +421911545482
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Enteris H s. r. o.
 • IČO: 53140869
 • DIČ: 2121280645
 • Adresa
 • Ulica: J. Cikkera
 • Číslo: 1761/5
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: hodosiova@enteris.sk
 • Telefónne číslo: +421911545482
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Pezinok)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4146
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0003 (Enteris H s. r. o.)
 • Typ poskytovateľa služieb: Poskytovateľ obstarávacích služieb
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 2024/PEZ/01/vyvo
 • Názov: Obstaranie dopravcu na zabezpecˇenie sluzˇieb v pravidelnej autobusovej doprave pre mesto Pezinok
 • Opis: Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služby na prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy v meste Pezinok v súlade so zámerom zabezpečiť verejnosti kvalitnú mestskú autobusovú dopravu na území mesta a zohľadniť sociálne a environmentálne aspekty regionálneho rozvoja a to na obdobie 10 rokov. Úspešný uchádzač v prechodnom období (01.01.2025-31.12.2026) od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o službách vo verejnom záujme zabezpečí, aby všetky kmeňové vozidlá boli nové, t.j. aby v lehote po skončení prechodného obdobia boli všetky kmeňové vozidlá (4 ks), prevádzkované v MAD nové, pričom za nové sa považuje vozidlo, ktorého dátum výroby bol najskôr v roku 2023. Okrem štyroch kmeňových vozidiel bude dopravca prevádzkovať aj dve náhradné vozidlá. Vozidlový park bude zložený v súlade so zákonom č. 214/2021 „Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ v znení zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dopravca v ponuke preukáže spôsob plnenia kritérií v zmysle zákona č. 214/2021 v znení zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, je uvedené v Súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 10 468 302
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby verejnej cestnej dopravy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: územie mesta Pezinok
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave pre mesto Pezinok
 • Účel
 • Predchádzajúce plánovanie
 • Predchádzajúce plánovanie
 • Identifikátor predchádzajúceho predbežného ozámenia: 507323-2023
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 2024/PEZ/01/vyvo
 • Názov : Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave pre mesto Pezinok
 • Opis: Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služby na prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy v meste Pezinok v súlade so zámerom zabezpečiť verejnosti kvalitnú mestskú autobusovú dopravu na území mesta a zohľadniť sociálne a environmentálne aspekty regionálneho rozvoja a to na obdobie 10 rokov. Úspešný uchádzač v prechodnom období (01.01.2025-31.12.2026) od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o službách vo verejnom záujme zabezpečí, aby všetky kmeňové vozidlá boli nové, t.j. aby v lehote po skončení prechodného obdobia boli všetky kmeňové vozidlá (4 ks), prevádzkované v MAD nové, pričom za nové sa považuje vozidlo, ktorého dátum výroby bol najskôr v roku 2023. Okrem štyroch kmeňových vozidiel bude dopravca prevádzkovať aj dve náhradné vozidlá. Vozidlový park bude zložený v súlade so zákonom č. 214/2021 „Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ v znení zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dopravca v ponuke preukáže spôsob plnenia kritérií v zmysle zákona č. 214/2021 v znení zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, je uvedené v Súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 10 468 302
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby verejnej cestnej dopravy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: územie mesta Pezinok
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 01.01.2025
 • Dátum ukončenia: 31.12.2034
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 10
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Rok
 • Obnovenie zmluvy
 • Opis opcií: Zmluva o službách vo verejnom záujme bude uzavretá na dobu 10 rokov so začiatkom od 01.01.2025 s možnosťou uplatnenia opcie na 1 rok.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí splniť podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti: A) v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a predložiť zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia tohto verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ak odberateľ nebol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač uvedie kontaktnú osobu odberateľa spolu s jej telefonickým a e-mailovým kontaktom, u ktorej si je možné údaje uvádzané v zozname overiť. Minimálna úroveň štandardov: Uchádzač zoznamom poskytnutých služieb preukáže, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania poskytoval služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (pravidelná mestská autobusová doprava) a to úhrnne minimálne 30 000 km ročne. Zoznam poskytnutých služieb musí preukázať, že realizácia predmetnej zákazky obsahovala vyššie uvedené požiadavky. V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov), musí byť z dokladu zrejmé, v akom rozsahu ju realizoval uchádzač.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí splniť podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti: B) V zmysle § 34 ods. 1 písm. d) a § 35 o verejnom obstarávaní a predložiť doklad, preukazujúci splnenie požiadavky noriem na systém manažérstva kvality ISO 9001 v rozsahu predmetu zákazky, čo preukazuje certifikátom príslušného systému manažérstva alebo porovnateľného certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, resp. príslušným orgánom členského štátu EÚ alebo iným dôkazom o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality, ktoré sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušnej normy. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí splniť podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti: C) V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní a predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na poskytovanie požadovaných služieb potvrdením, že má k dispozícii nižšie uvedeného odborníka spĺňajúcich stanovené požiadavky. Nižšie uvedené požiadavky na odborníka uchádzač preukáže predložením vyplneného formuláru v prílohe č. 8 Súťažných podkladov doplnením údajov určených na posúdenie splnenia podmienky účasti. Odborník – Vedúci dopravy, odborník musí spĺňať nasledovné požiadavky: - najmenej 5 ročné odborné skúsenosti v oblasti riadenia cestnej verejnej osobnej dopravy na pozícií vedúceho dopravy (resp. osoby zodpovednej za riadenie cestnej verejnej osobnej dopravy); a - minimálne 1 skúsenosť s riadením prevádzky autobusovej dopravy po nepretržitú dobu minimálne 3 kalendárnych rokov.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí splniť podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti: D) V zmysle § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní a predložiť údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na poskytnutie služby. Pre zabezpečenie plynulosti prác uchádzač preukáže, že na uskutočnenie predmetu zákazky má k dispozícii (napr. vo svojom vlastníctve, prenájme alebo inom obdobnom vzťahu) 4 autobusy, ktorými bude plniť predmet zákazky a ktoré je uchádzač povinný identifikovať. Za účelom preukázania splnenia tejto podmienky účasti uchádzač predloží ním podpísané čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlási, že disponuje zodpovedajúcim počtom autobusov potrebným na plnenie predmetu zákazky, pričom v čestnom vyhlásení uvedie tabuľku nižšie s vyplnenými údajmi: - Typ strojového vybavenia - Majetkový vzťah uchádzača k vozidlu (uchádzač uvedie napr. vo svojom vlastníctve; v prenájme a pod.) - Identifikácia strojového vybavenia (Obchodná značka a typ, EČV a VIN číslo) Autobus č. 1 – 4 kmeňové vozidlo Autobus č. 5 – 6 záložné vozidlo Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť údaje, ktoré uchádzač uvedie v tabuľke vyššie v rámci predloženej ponuky. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že samotné plnenie predmetu zákazky bude možné realizovať v prípade kmeňových vozidiel iba tými vozidlami, ktoré budú uvedené v ponuke alebo budú môcť byť nahradené novými vozidlami. Za nové vozidlo sa považuje také, ktoré bolo vyrobené najskôr v roku 2023.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuky sa budú hodnotiť na základe najnižšej ceny za dodanie predmetu zákazky (EUR bez DPH). Najnižšia cena bude stanovená ako jednotková cena za 1 ubehnutý kilometer, ktorá v sebe zahŕňa všetky náklady na realizáciu predmetu zákazky (tarifné + režijné km) na rok 2025. Táto hodnota musí zodpovedať položke „Celková nákladová cena za 1 kilometer za rok (východzí – prvý kalendárny rok) vyjadrená v EUR“, ktorá bude uvedená v prílohe č.1 k Zmluve o službách vo verejnom záujme. Víťazom verejného obstarávania sa stane ten uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu celkovú nákladovú cena za 1 kilometer na rok 2025, uvedenú v EUR, bez DPH. Druhý v poradí bude ten uchádzač, ktorý predložil druhú najnižšiu cenu. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví rovnakým systémom.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jednotková cena za dodanie predmetu zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Pezinok)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Pezinok)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 14.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 14:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12.24
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 14.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí prostredníctvom funkcionality informačného systému IS EVO, tzn. že v okamihu otvorenia ponúk systém IS EVO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk. Odoslaná zápisnica bude obsahovať počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom. Systém IS EVO odošle uchádzačom notifikáciu s informáciou, že na zákazke boli otvorené ponuky a s linkou, na ktorej je prístupná daná Zápisnica z otvárania ponúk. Notifikácia bude odoslaná do schránky správ v rámci systému IS EVO a na e-mail používateľa.
 • Miesto otvárania ponúk: www.isepvo.sk
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 30 000,00 EUR (slovom: tridsaťtisíc EUR). Doklad o zložení zábezpeky musí byť súčasťou ponuky uchádzača. Spôsoby zloženia zábezpeky: - zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, - poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, - poistením záruky. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505800
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0003 (Enteris H s. r. o.)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0003 (Enteris H s. r. o.)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)