Servis a podpora IKT infraštruktúry – SLA 2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Servis a podpora IKT infraštruktúry – SLA 2024
Kód zákazky: VO 31/2024
Kód oznámenia: 12829 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72250000-2
Predpokladaná hodnota: 626 940,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 12:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Štátna pokladnica
Adresa: Radlinského
81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Radlinského Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81005 Slovensko Bližšie uvedené v opise predmetu zákazky v časti B.2 OPIS PPREDMETU ZÁKAZKY (Príloha č. 8) súťažných podkladov.
Zdroj:

Popis

Cieľom verejného obstarávania je zabezpečenie služieb externej podpory IKT infraštruktúry, ktorú nedokáže Štátna pokladnica okrem úrovne L1 pokryť vlastnými zdrojmi. Z tohto dôvodu je potrebné externými zdrojmi pokryť poskytovanie služieb externej podpory úrovne L2 a L3 v presne definovaných rozsahoch štandardných, prípadne nadštandardných činností, pohotovostí a reakčných časov na vyriešenie incidentu. Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania servisu a podpory IKT infraštruktúry na úrovni služieb. V prípade podpory hardvérovej infraštruktúry bude zahŕňať reakčnú dobu, dostupnosť, prevenciu a riešenie porúch, monitorovanie a reportovanie existujúcej IKT infraštruktúry pozostávajúcej z hardvérových zariadení, softvérových licencií a súvisiacich komponentov obstaraných v rámci projektu „Modernizácia a rozšírenie infraštruktúry informačných systémov určených pre platobné systémy Štátnej pokladnice“. Zákazka bude vykonaná a dodaná v nasledovných aktivitách: 1. Služby štandardnej prevádzkovej podpory – služby tzv. L2 a L3 úrovne, ktoré ŠP nedokáže riešiť internými kapacitami; vzhľadom na expertné znalosti 2. Objednávkové služby – sú rozšírením štandardných služieb, pri ktorých je taktiež nevyhnutná podpora/zásah externých expertov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí vzhľadom na povahu obsahu týchto dokumentov aj neverejnú časť súťažných podkladov a bude záujemcom poskytnuté po podpise Dohody o ochrane dôverných informácií vo forme kompletnej dokumentácie v zmysle vyhlášky 401/2023 Z. z. na základe ktorej záujemca získa všetky dostupné informácie k príprave ponuky. Verejný obstarávateľ uplatňuje výhradu podľa §43 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na povahu obsahu týchto dokumentov tvoria neverejnú časť súťažných podkladov a budú poskytnuté na základe podpísanej zmluvy o výmene dôverných informácií (NDA). Postup pri získaní neverejnej časti súťažných podkladov je uvedený v časti B.2 OPIS PPREDMETU ZÁKAZKY a B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY súťažných podkladov.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Štátna pokladnica

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1290788
1. Základné údaje
 • Organizácia: Štátna pokladnica (ID: 9640)
 • Zákazka: Servis a podpora IKT infraštruktúry – SLA 2024 (ID: 505715)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: c922cf0e-f2cb-456f-92a9-e3795bd4b40d
 • Identifikátor verzie oznámenia: e09fec55-807f-49f6-b95f-8f9bacba50eb
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Štátna pokladnica
 • IČO: 36065340
 • DIČ: 2021706544
 • Názov organizačného útvaru: Oddelenie Právne a compliance
 • Internetová adresa (URL): https://www.pokladnica.sk/sk/o-nas/verejne-obstaravanie
 • Adresa
 • Ulica: Radlinského
 • Číslo: 32
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81005
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Ing. Jana Cibulová Obrcianová
 • E-mail: jana.cibulova@pokladnica.sk
 • Telefónne číslo: +421257262708
 • Kontaktný fax: +421257262303
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Štátna pokladnica)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Hospodárske záležitosti
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8622
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: VO 31/2024
 • Názov: Servis a podpora IKT infraštruktúry – SLA 2024
 • Opis: Cieľom verejného obstarávania je zabezpečenie služieb externej podpory IKT infraštruktúry, ktorú nedokáže Štátna pokladnica okrem úrovne L1 pokryť vlastnými zdrojmi. Z tohto dôvodu je potrebné externými zdrojmi pokryť poskytovanie služieb externej podpory úrovne L2 a L3 v presne definovaných rozsahoch štandardných, prípadne nadštandardných činností, pohotovostí a reakčných časov na vyriešenie incidentu. Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania servisu a podpory IKT infraštruktúry na úrovni služieb. V prípade podpory hardvérovej infraštruktúry bude zahŕňať reakčnú dobu, dostupnosť, prevenciu a riešenie porúch, monitorovanie a reportovanie existujúcej IKT infraštruktúry pozostávajúcej z hardvérových zariadení, softvérových licencií a súvisiacich komponentov obstaraných v rámci projektu „Modernizácia a rozšírenie infraštruktúry informačných systémov určených pre platobné systémy Štátnej pokladnice“. Zákazka bude vykonaná a dodaná v nasledovných aktivitách: 1. Služby štandardnej prevádzkovej podpory – služby tzv. L2 a L3 úrovne, ktoré ŠP nedokáže riešiť internými kapacitami; vzhľadom na expertné znalosti 2. Objednávkové služby – sú rozšírením štandardných služieb, pri ktorých je taktiež nevyhnutná podpora/zásah externých expertov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí vzhľadom na povahu obsahu týchto dokumentov aj neverejnú časť súťažných podkladov a bude záujemcom poskytnuté po podpise Dohody o ochrane dôverných informácií vo forme kompletnej dokumentácie v zmysle vyhlášky 401/2023 Z. z. na základe ktorej záujemca získa všetky dostupné informácie k príprave ponuky. Verejný obstarávateľ uplatňuje výhradu podľa §43 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na povahu obsahu týchto dokumentov tvoria neverejnú časť súťažných podkladov a budú poskytnuté na základe podpísanej zmluvy o výmene dôverných informácií (NDA). Postup pri získaní neverejnej časti súťažných podkladov je uvedený v časti B.2 OPIS PPREDMETU ZÁKAZKY a B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 626 940.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby týkajúce sa podpory systému
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Radlinského
 • Ulica: 32
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 810 05
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Vymedzenie miesta plnenia: Kdekoľvek
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Bližšie uvedené v časti B.2 OPIS PPREDMETU ZÁKAZKY (Príloha č. 8) súťažných podkladov.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu, že predmetná skupina obstarávaných služieb tvorí ucelenú technologickú časť, na ktorú je kladená požiadavka na ich vzájomnú interoperabilitu. Požadované riešenie je vnímané ako celok z pohľadu prevádzky. Všetky poskytované služby, ktoré sú predmetom zákazky, sú na relevantnom trhu poskytované rovnakým okruhom potenciálnych poskytovateľov, a to najmä vzhľadom na rozsah a špecifickosť zákazky, miesto plnenia a typ zákazníka. Podrobný opis je uvedený v časti A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV A UCHÁDZAČOV; Časť I. Všeobecné informácie, v kapitole 3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Servis a podpora IKT infraštruktúry – SLA 2024
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VO 31/2024
 • Názov : Servis a podpora IKT infraštruktúry – SLA 2024
 • Opis: Cieľom verejného obstarávania je zabezpečenie služieb externej podpory IKT infraštruktúry, ktorú nedokáže Štátna pokladnica okrem úrovne L1 pokryť vlastnými zdrojmi. Z tohto dôvodu je potrebné externými zdrojmi pokryť poskytovanie služieb externej podpory úrovne L2 a L3 v presne definovaných rozsahoch štandardných, prípadne nadštandardných činností, pohotovostí a reakčných časov na vyriešenie incidentu. Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania servisu a podpory IKT infraštruktúry na úrovni služieb. V prípade podpory hardvérovej infraštruktúry bude zahŕňať reakčnú dobu, dostupnosť, prevenciu a riešenie porúch, monitorovanie a reportovanie existujúcej IKT infraštruktúry pozostávajúcej z hardvérových zariadení, softvérových licencií a súvisiacich komponentov obstaraných v rámci projektu „Modernizácia a rozšírenie infraštruktúry informačných systémov určených pre platobné systémy Štátnej pokladnice“. Zákazka bude vykonaná a dodaná v nasledovných aktivitách: 1. Služby štandardnej prevádzkovej podpory – služby tzv. L2 a L3 úrovne, ktoré ŠP nedokáže riešiť internými kapacitami; vzhľadom na expertné znalosti; 2. Objednávkové služby – sú rozšírením štandardných služieb, pri ktorých je taktiež nevyhnutná podpora/zásah externých expertov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí vzhľadom na povahu obsahu týchto dokumentov aj neverejnú časť súťažných podkladov a bude záujemcom poskytnuté po podpise Dohody o ochrane dôverných informácií vo forme kompletnej dokumentácie v zmysle vyhlášky 401/2023 Z. z. na základe ktorej záujemca získa všetky dostupné informácie k príprave ponuky. Verejný obstarávateľ uplatňuje výhradu podľa §43 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na povahu obsahu týchto dokumentov tvoria neverejnú časť súťažných podkladov a budú poskytnuté na základe podpísanej zmluvy o výmene dôverných informácií (NDA). Postup pri získaní neverejnej časti súťažných podkladov je uvedený v časti B.2 OPIS PPREDMETU ZÁKAZKY a B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 626 940.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby týkajúce sa podpory systému
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Radlinského
 • Ulica: 32
 • PSČ: 810 05
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Bližšie uvedené v opise predmetu zákazky v časti B.2 OPIS PPREDMETU ZÁKAZKY (Príloha č. 8) súťažných podkladov.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 01.08.2024
 • Dátum ukončenia: 31.07.2027
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 36
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Obnovenie zmluvy
 • Opis opcií: bez opcií
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: § 33 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Preukazuje sa predložením prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné 2 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné - vo forme prehľadnej tabuľky, v ktorej bude uvedený obrat v EUR bez DPH za každý hospodársky rok a súčet obratov v EUR bez DPH za požadované hospodárske roky spolu. Dosiahnutý obrat uchádzača súhrnne za predchádzajúce dva hospodárske roky resp. roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku/začatia prevádzkovania činnosti musí byť min. 400.000,00 EUR bez DPH. Podrobný popis požiadaviek je uvedený v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI v kapitole B. § 33 ZVO - FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Preukazuje sa zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zo zoznamu poskytnutých služieb musí vyplynúť, že celková hodnota poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola kumulatívne minimálne 600.000,- EUR bez DPH. V zozname poskytnutých služieb uchádzač uvedie minimálne jednu zákazku, ktorej predmetom boli služby podpory IKT pre IS prevádzkovanej 24/7/365, kde preukáže: a) skúsenosť s poskytovaním prevádzkovej podpory IKT pre IS v móde synchrónnej geografickej redundancie a b) skúsenosť s poskytovaním prevádzkovej podpory IKT pre IS, pri ktorej sú aplikované kritéria bezpečnosti medzinárodných platobných systémov. Podrobný popis požiadaviek je uvedený v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI v kapitole C. § 34 ZVO - TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Preukazuje sa predložením certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality. Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Uchádzač predloží platný certifikát o zavedení systému manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001 v oblasti informačných technológií, alebo ekvivalent vydaný nezávislou inštitúciou. Uchádzač predloží platný certifikát o zavedení systému manažérstva informačnej bezpečnosti v oblasti, ktorej sa týka predmet zákazky, vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie podmienky ochrany informácií vyplývajúcej z normy ISO/IEC 27001 alebo ekvivalent, z dôvodu prevádzkovania systémov obsahujúcich citlivé a osobné údaje v rámci informačného systému verejného obstarávateľa. Uchádzač môže využiť systémy manažérstva informačnej bezpečnosti vyplývajúce z európskych noriem. Podrobný popis požiadaviek je uvedený v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI v kapitole C. § 34 ZVO - TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Preukazuje sa predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na poskytnutie služieb tvoriacich predmet zákazky potvrdením, že má k dispozícii nižšie uvedených expertov spĺňajúcich stanovené požiadavky; čo preukáže predložením: - Profesijného životopisu, s minimálnym obsahom: a) meno a priezvisko experta, b) kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu zákazky, c) prehľad profesijnej praxe a odborných skúseností vzťahujúcich sa k požadovanej činnosti experta, v prípade: i. praxe alebo odborných skúseností uchádzač uvedie ich rozsah/obsah v rozmedzí od – do; ii. v prípade požiadavky na preukázanie praktických odborných skúseností uchádzač uvedie prehľad počtu praktických odborných skúseností aj s ich popisom tak, aby z prehľadu vyplynulo splnenie požiadaviek na experta, d) informácia o súčasnej pracovnej pozícii experta u uchádzača, resp. iný právny vzťah medzi expertom a uchádzačom. - Dokladu o odbornej spôsobilosti alebo ekvivalentného dokladu, preukazujúceho kvalifikáciu experta, ktorý bude uchádzačovi k dispozícii na plnenie predmetu zákazky. V prípade dokladu vyhotoveného v cudzom jazyku je potrebné predložiť doklady v súlade s bodom 13.1 v Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov. Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie minimálnych požiadaviek na nasledovných expertov, pričom preukázanie splnenia minimálnych požiadaviek na technickú alebo odbornú spôsobilosť sa požaduje u nasledujúcich osôb: 3.1 Expert č. 1 – Projektový manažér; 3.2 Expert č. 2 – IT špecialista – virtualizácia serverov; 3.3 Expert č. 3 – IT špecialista – sieťová bezpečnosť; 3.4 Expert č. 4 – IT špecialista – sieťová infraštruktúra; 3.5 Expert č. 5 – IT špecialista – sieťová virtualizácia; 3.6 Expert č. 6 – IT špecialista – zálohovanie; 3.7 Expert č. 7 – IT špecialista – systémy pre ukladanie dát; 3.8 Expert č. 8 – IT špecialista – bezpečnosť platobných systémov. Podrobný popis požiadaviek je uvedený v časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI v kapitole C. § 34 ZVO - TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ a v Prílohe č. 10 – Kontrolný hárok expertov uvedenej v časti C.1 PRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH ako súčet ceny za paušálne služby a ceny za objednávkové služby (cena za štandardnú prevádzku na 36 mesiacov) v zmysle Prílohy č. 2.1 uvedenej v časti C.1 PRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena v EUR bez DPH (za celý rozsah predmetu zákazky)
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: V súlade s Obchodnými podmienkami uvedenými v Návrhu záväzných zmluvných podmienok/ v Zmluve o podpore prevádzky a údržbe IKT (Príloha č. 5 v časti C.1 PRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV).
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:05
 • Opis otvárania ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu v online prostredí informačného systému ELENA zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložia ponuku. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že otváranie ponúk za fyzickej účasti zástupcov uchádzačov sa neuskutoční, vzhľadom na funkcionalitu informačného systému ELENA online otvárania ponúk v reálnom čase.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční online v prostredí informačného systému ELENA; https://www.e-lena.sk/.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 30.000,00 EUR. Spôsoby zloženia zábezpeky: - zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo - poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo - poistenie záruky. Podrobné informácie týkajúce sa zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV A UCHÁDZAČOV; Časť III. Príprava ponuky v kapitole 15. ZÁBEZPEKA PONUKY.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.e-lena.sk/profil/36065340
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Prístup k určitým súťažným podkladom je obmedzený
 • Odôvodnenie obmedzeného prístupu k súťažným podkladom: Ochrana obzvlášť citlivých informácií
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom (URL): https://www.e-lena.sk/profil/36065340
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: informačný systém ELENA; https://www.e-lena.sk/
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://www.e-lena.sk/profil/36065340
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)