Rekonštrukcia kotolne v ZSS Hriňovčan

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia kotolne v ZSS Hriňovčan
Kód zákazky: VO00208
Kód oznámenia: 12739 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45215200-9
Predpokladaná hodnota: 99 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Krivec 785
96205 Hriňová
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Krivec 785 Hriňová 96205 Slovensko Miestom realizácie predmetu zákazky je Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan, Krivec 785, 962 05 v budove súpisné číslo 784.
Zdroj:

Popis

Predmetom verejného obstarávania je výmena plynových kotlov za kondenzačné a s tým súvisiace stavebné a elektroinštalačné práce v zmysle projektovej dokumentácie v Zariadení sociálnych služieb Hriňovčan, Krivec 785, Hriňová. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v zmysle projektovej dokumentácie (Príloha č. 5 Výzvy) a ostatných príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy na predkladanie ponúk.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1290851
1. Základné údaje
 • Organizácia: Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan (ID: 93474)
 • Zákazka: Rekonštrukcia kotolne v ZSS Hriňovčan (ID: 505379)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan
 • IČO: 00648493
 • DIČ: 2021330872
 • Adresa
 • Mesto: Hriňová
 • PSČ: 96205
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: lubica.zolczerova@bbsk.sk
 • Telefónne číslo: 0948134142
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1574
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: VO00208
 • Názov: Rekonštrukcia kotolne v ZSS Hriňovčan
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je výmena plynových kotlov za kondenzačné a s tým súvisiace stavebné a elektroinštalačné práce v zmysle projektovej dokumentácie v Zariadení sociálnych služieb Hriňovčan, Krivec 785, Hriňová. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v zmysle projektovej dokumentácie (Príloha č. 5 Výzvy) a ostatných príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 99 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Krivec 785
 • Mesto: Hriňová
 • PSČ: 962 05
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom realizácie predmetu zákazky je Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan, Krivec 785, 962 05 v budove súpisné číslo 784.
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.2.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia kotolne v ZSS Hriňovčan
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VO00208
 • Názov : Rekonštrukcia kotolne v ZSS Hriňovčan
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je výmena plynových kotlov za kondenzačné a s tým súvisiace stavebné a elektroinštalačné práce v zmysle projektovej dokumentácie v Zariadení sociálnych služieb Hriňovčan, Krivec 785, Hriňová. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v zmysle projektovej dokumentácie (Príloha č. 5 Výzvy) a ostatných príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 99 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Krivec 785
 • Mesto: Hriňová
 • PSČ: 96205
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom realizácie predmetu zákazky je Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan, Krivec 785, 962 05 v budove súpisné číslo 784.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa: - • § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - splnenie predmetnej podmienky účasti uchádzač preukazuje predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením (potvrdeniami) o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna úroveň: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona bude splnená, ak uchádzač horeuvedeným zoznamom preukáže realizáciu stavebných prác rovnakého charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov, t.j. 5 rokov spätne od vyhlásenia verejného obstarávania, v súhrnnej hodnote minimálne 70 000,00 EUR bez DPH. Jednotlivé plnenia sa pre účely splnenia predmetnej podmienky účasti môžu sčitovať. Pod stavebnými prácami rovnakého charakteru sa myslia práce súvisiace s výstavbou/rekonštrukciou plynových kotolní. V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o uskutočnení stavebných prác, ktorých uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v posudzovanom období (a len túto sumu uchádzač započíta do celkového súčtu realizovaných stavebných prác). V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem, uskutočňovaný ním samotným. Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať a to tak, že sumy uvedené v iných menách budú prepočítané kurzom ECB platným k prvému dňu v roku, v ktorom boli stavebné práce uskutočnené. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 14. využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: • § 32 ods. 1 písm. e) ZVO – t.j. uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, zodpovedajúce predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že dokladmi ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, v tomto prípade je: doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO). Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, • § 32 ods. 1 písm. f) ZVO t.j. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia. Dokument musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, nahraté vo formáte .pdf (Príloha č. 3 Výzvy). Ustanovenia týkajúce sa preukazovania splnenia podmienok účasti osobného postavenia prostredníctvom zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov týmto nie sú dotknuté.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. Pod cenou sa rozumie celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinne miesta. Podrobnejšie informácie sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 28.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 28.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:10
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom komunikačného systému EPVO po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/505379
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505379
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma IS EPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)