„Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice“ – stavebný dozor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice“ – stavebný dozor
Kód zákazky: 07170/2024
Kód oznámenia: 12774 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71520000-9
Predpokladaná hodnota: 5 096,67 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 08:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
Adresa: Rázusova
94901 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Rázusova Nitra 94901 Slovensko
Zdroj:

Popis

Rozsah zákazky: v zmysle mandátnej zmluvy, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov Predmetom zákazky je stavebný dozor na stavbu: Rekonštrukcia predmetného oporného múru, v stavebnom objekte SO 01 – Spevnené plochy, komunikácie a oporný múr, ktorá spočíva v sanácii pôvodného oporného múru a dobudovaní súbežnej ŽB konštrukcie, čím dôjde k zosilneniu a stabilizácii existujúceho múru a k jeho rozšíreniu o cca 400 mm na úkor koryta vodného toku. Súčasťou stavby je aj stavebný objekt SO 03 – úprava toku Drevenica, ktorý rieši stavebné úpravy už upraveného predmetného vodného toku v úseku riešeného oporného múru. V staničení toku sa jedná o dĺžku úpravy 75,42 m. Vlastná úprava toku sa navrhuje v začiatku oporného múru, t.j. cca 2,35 m nad okrajom rímsy mostného objektu vybudovaním kamenného prahu v km 0,000. Pravého brehu sa táto úprava týka od km 0,000 na dĺžke cca 4,5 m, po styk brehovej čiary so stenou oporného múru. Úprava ľavého brehu je navrhnutá tak, aby brehová čiara v celej dĺžke úpravy, ktorá je v súbehu s priľahlými súkromnými pozemkami, zostala zachovaná v pôvodnom stave.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1291013
1. Základné údaje
 • Organizácia: Nitriansky samosprávny kraj (ID: 5732)
 • Zákazka: „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice“ – stavebný dozor (ID: 505870)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO: 37861298
 • DIČ: 2021611999
 • Adresa
 • Ulica: Rázusova
 • Číslo: 2A
 • Mesto: Nitra
 • PSČ: 94901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: ludmila.stevicova@unsk.sk
 • Telefónne číslo: 0346925903
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Nitriansky samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3011
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 07170/2024
 • Názov: „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice“ – stavebný dozor
 • Opis: Rozsah zákazky: v zmysle mandátnej zmluvy, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov Predmetom zákazky je stavebný dozor na stavbu: Rekonštrukcia predmetného oporného múru, v stavebnom objekte SO 01 – Spevnené plochy, komunikácie a oporný múr, ktorá spočíva v sanácii pôvodného oporného múru a dobudovaní súbežnej ŽB konštrukcie, čím dôjde k zosilneniu a stabilizácii existujúceho múru a k jeho rozšíreniu o cca 400 mm na úkor koryta vodného toku. Súčasťou stavby je aj stavebný objekt SO 03 – úprava toku Drevenica, ktorý rieši stavebné úpravy už upraveného predmetného vodného toku v úseku riešeného oporného múru. V staničení toku sa jedná o dĺžku úpravy 75,42 m. Vlastná úprava toku sa navrhuje v začiatku oporného múru, t.j. cca 2,35 m nad okrajom rímsy mostného objektu vybudovaním kamenného prahu v km 0,000. Pravého brehu sa táto úprava týka od km 0,000 na dĺžke cca 4,5 m, po styk brehovej čiary so stenou oporného múru. Úprava ľavého brehu je navrhnutá tak, aby brehová čiara v celej dĺžke úpravy, ktorá je v súbehu s priľahlými súkromnými pozemkami, zostala zachovaná v pôvodnom stave.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 5 096.67
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebný dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ nemusí uvedený doklad preložiť, verejný obstarávateľ ho získa z verejne dostupných portálov. § 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice“ – stavebný dozor
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice“ – stavebný dozor
 • Opis: Rozsah zákazky: v zmysle mandátnej zmluvy, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov Predmetom zákazky je stavebný dozor na stavbu: Rekonštrukcia predmetného oporného múru, v stavebnom objekte SO 01 – Spevnené plochy, komunikácie a oporný múr, ktorá spočíva v sanácii pôvodného oporného múru a dobudovaní súbežnej ŽB konštrukcie, čím dôjde k zosilneniu a stabilizácii existujúceho múru a k jeho rozšíreniu o cca 400 mm na úkor koryta vodného toku. Súčasťou stavby je aj stavebný objekt SO 03 – úprava toku Drevenica, ktorý rieši stavebné úpravy už upraveného predmetného vodného toku v úseku riešeného oporného múru. V staničení toku sa jedná o dĺžku úpravy 75,42 m. Vlastná úprava toku sa navrhuje v začiatku oporného múru, t.j. cca 2,35 m nad okrajom rímsy mostného objektu vybudovaním kamenného prahu v km 0,000. Pravého brehu sa táto úprava týka od km 0,000 na dĺžke cca 4,5 m, po styk brehovej čiary so stenou oporného múru. Úprava ľavého brehu je navrhnutá tak, aby brehová čiara v celej dĺžke úpravy, ktorá je v súbehu s priľahlými súkromnými pozemkami, zostala zachovaná v pôvodnom stave.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebný dozor
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti predložením údajov o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie - stavebný dozor. Uchádzač predloží nasledovné doklady a dokumenty: a) Osvedčenie s odborným zameraním stavebný dozor s rozsahom oprávnenia v kategórii inžinierske stavby, v podkategórii dopravné stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 3 zákona
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 24.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:05
 • Opis otvárania ponúk: on - line
 • Miesto otvárania ponúk: on - line
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/505870
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505870
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)