Výstavba materskej školy v Jarovniciach

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výstavba materskej školy v Jarovniciach
Kód zákazky: 505923
Kód oznámenia: 12787 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Jarovnice
Adresa:
08263 Jarovnice
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Jarovnice 08263 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vybudovanie materskej školy s v obci Jarovnice. Verejný obstarávateľ má vypracovanú projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie na základe ktorého uchádzač zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačnú dokumentáciu. Predmet zákazy pozostáva s realizácie materskej školy v nasledovnej štruktúre: SO 01 Materská škola SO 02 Prípojka splaškovej kanalizácie SO 03 Dažďová kanalizácia SO 04 Vodovodná prípojka SO 05 Pripojovací plynovod SO 06 Odberné elektrické zariadenie SO 07 Verejné osvetlenie SO 08 Spevnené plochy a komunikácie SO 09 Oplotenie SO 10 Detské ihrisko SO 11 Preložka rigolu do potrubia

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Jarovnice

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1291055
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Jarovnice (ID: 70027)
 • Zákazka: Výstavba materskej školy v Jarovniciach (ID: 505923)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: ee10af1e-9d05-4532-9f04-9a5bc60e2561
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Jarovnice
 • IČO: 00327212
 • DIČ: 2020711528
 • Adresa
 • Mesto: Jarovnice
 • PSČ: 08263
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: celonsro@gmail.com
 • Telefónne číslo: 0917765110
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Jarovnice)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5925
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 505923
 • Názov: Výstavba materskej školy v Jarovniciach
 • Opis: Predmetom zákazky je vybudovanie materskej školy s v obci Jarovnice. Verejný obstarávateľ má vypracovanú projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie na základe ktorého uchádzač zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačnú dokumentáciu. Predmet zákazy pozostáva s realizácie materskej školy v nasledovnej štruktúre: SO 01 Materská škola SO 02 Prípojka splaškovej kanalizácie SO 03 Dažďová kanalizácia SO 04 Vodovodná prípojka SO 05 Pripojovací plynovod SO 06 Odberné elektrické zariadenie SO 07 Verejné osvetlenie SO 08 Spevnené plochy a komunikácie SO 09 Oplotenie SO 10 Detské ihrisko SO 11 Preložka rigolu do potrubia
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") . Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy preto je potrebné predložiť všetky doklady.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Výstavba materskej školy v Jarovniciach
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 505923
 • Názov : Výstavba materskej školy v Jarovniciach
 • Opis: Predmetom zákazky je vybudovanie materskej školy s v obci Jarovnice. Verejný obstarávateľ má vypracovanú projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie na základe ktorého uchádzač zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačnú dokumentáciu. Predmet zákazy pozostáva s realizácie materskej školy v nasledovnej štruktúre: SO 01 Materská škola SO 02 Prípojka splaškovej kanalizácie SO 03 Dažďová kanalizácia SO 04 Vodovodná prípojka SO 05 Pripojovací plynovod SO 06 Odberné elektrické zariadenie SO 07 Verejné osvetlenie SO 08 Spevnené plochy a komunikácie SO 09 Oplotenie SO 10 Detské ihrisko SO 11 Preložka rigolu do potrubia
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, že -uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; -bežný účet uchádzača nebol predmetom exekúcie a blokácie za predchádzajúce obdobie 12 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu; -pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár. Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky má otvorené účty len v banke/bankách alebo pobočky zahraničnej banke/bankách, od ktorých predložil vyššie požadované vyjadrenie/ia. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Ucha´dzacˇ musi´ v ponuke predlozˇitˇ nasledovne´ informa´cie a dokumenty, ktory´mi preukazuje financˇne´ a ekonomicke´ postavenie podlˇa § 33 ods. 1 pi´sm. c) za´kona o verejnom obstara´vani´, su´vahy alebo vy´kazy o majetku a za´va¨zkoch alebo u´dajov z nich Verejny´ obstara´vatelˇ pozˇaduje od ucha´dzacˇa predlozˇitˇ formou prehla´senia, zo su´vahy alebo vy´kazu o majetku a za´va¨zkoch, u´daje na preuka´zanie schopnosti spla´catˇ svoje za´va¨zky - ukazovatele likvidity za predcha´dzaju´ce tri hospoda´rske roky resp. za roky, ktore´ su´ dostupne´ v za´vislosti od vzniku alebo zacˇatia preva´dzkovania cˇinnosti. V prehla´seni´ ucha´dzacˇ uvedie, aky´ stupenˇ likvidity 2. stupnˇa a likvidity 3. stupnˇa dosahuje. Vzorec a u´daje, ktore´ do vzorca na vy´pocˇet likvidity vcha´dzaju´ sa nacha´dzaju´ v cˇasti Meto´dy a krite´ria´ v zmysle § 38 ods. 9 za´kona v tejto cˇasti su´tˇazˇny´ch podkladov. K prehla´seniu ucha´dzacˇ predlozˇi´ aj su´vahu alebo vy´kaz o majetku a za´va¨zkoch za predcha´dzaju´ce tri hospoda´rske roky, resp. za roky, ktore´ su´ dostupne´ v za´vislosti od vzniku alebo zacˇatia preva´dzkovania cˇinnosti. Take´to predlozˇenie potvrdeny´ch vy´kazov nema´ povinnostˇ predlozˇitˇ ten subjekt, ktore´ho u´cˇtovne´ za´vierky sa nacha´dzaju´ vo verejnej cˇasti registra u´cˇtovny´ch za´vierok, ktory´ je zverejneny´ na stra´nke www.registeruz.sk. V pri´pade, zˇe doklady predklada´ ucha´dzacˇ so si´dlom mimo u´zemia Slovenskej republiky, musi´ predlozˇitˇ doklady ekvivalentne´ k su´vahe alebo vy´kazu o majetkoch a za´va¨zkoch za predcha´dzaju´ce tri hospoda´rske roky, ktory´mi preukazuje splnenie podmienok u´cˇasti v po^vodnom jazyku a su´cˇasne musia bytˇ prelozˇene´ do slovenske´ho jazyka. V pri´pade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predlozˇeny´ch v po^vodnom jazyku a prelozˇeny´ch dokladov, je rozhoduju´ci u´radny´ preklad v slovenskom jazyku. V pri´pade ucha´dzacˇa, ktore´ho u´cˇtovne´ za´vierky sa nacha´dzaju´ vo verejnej cˇasti registra u´cˇtovny´ch za´vierok, ktory´ je zverejneny´ na stra´nke www.registeruz.sk ucha´dzacˇ nie je povinny´ predlozˇitˇ verejne´mu obstara´vatelˇovi cˇestne´ vyhla´senie, v ktorom budu´ uvedene´ ekonomicke´ ukazovatele ty´kaju´ce sa Likvidity 2. stupnˇa a Likvidity 3. stupnˇa preukazuju´ce, zˇe ucha´dzacˇ spl´nˇa podmienky u´cˇasti pozˇadovane´ verejny´m obstara´vatelˇom v zmysle § 33 ods.1 pi´sm. c) za´kona v predcha´dzaju´cich troch hospoda´rskych rokoch, resp. za roky, ktore´ su´ dostupne´ vza´vislosti od vzniku alebo zacˇatia preva´dzkovania cˇinnosti. Verejny´ obstara´vatelˇ si splnenie podmienky u´cˇasti overi´ na webovej stra´nke spolocˇnosti FinStat, s.r.o. - www.finstat.sk a do dokumenta´cie verejne´ho obstara´vania zalozˇi´ printscreen splnenia/nesplnenia tejto podmienky u´cˇasti ucha´dzacˇom. Meto´dami a krite´riami v zmysle § 38 ods. 9 za´kona o verejnom obstara´vani´ verejny´ obstara´vatelˇ urcˇil minima´lnu u´rovenˇ likvidity ucha´dzacˇa. Vzorce pre vy´pocˇet Likvidity 2. stupnˇa a Likvidity 3. stupnˇa: Prostredni´ctvom financˇny´ch analy´z su´ stanovene´ u´rovne likvidity 1. stupnˇa, likvidity 2. stupnˇa a likvidity 3. stupnˇa, verejny´ obstara´vatelˇ pozˇaduje predlozˇenie likvidity 2. stupnˇa a likvidity 3. stupnˇa: 1. Likvidita 2. stupnˇa (bezˇna´ likvidita) - schopnostˇ spolocˇnosti pokrytˇ kra´tkodobe´ za´va¨zky kra´tkodoby´mi akti´vami okrem za´sob. Tento ukazovatelˇ vyjadruje pomer najlikviditnejsˇi´ch akti´v ku kra´tkodoby´m za´va¨zkom. Pod kra´tkodoby´mi za´va¨zkami sa rozumeju´ vsˇetky dlhy podniku splatne´ do 1 roku. V zmysle financˇny´ch analy´z su´ najidea´lnejsˇie hodnoty v intervale 1,0 azˇ 1,5. Kra´tkodobe´ za´va¨zky by nemali presiahnutˇ objem financˇne´ho majetku a kra´tkodoby´ch pohlˇada´vok. Spolocˇnostˇ FinStat s.r.o., zaoberaju´ca sa financˇny´mi analy´zami spolocˇnosti´ a preva´dzkuju´ca webovy´ porta´l www.finstat.sk uva´dza, zˇe priblizˇna´ optima´lna hodnota by sa mala pohybovatˇ okolo hodnoty 1 (priblizˇne v intervale 0,7-1,2). Vy´pocˇet pre ucha´dzacˇa, ktory´m je pra´vnicka´ osoba: -vy´pocˇet: (Kra´tkodobe´ pohlˇada´vky + Financˇne´ u´cˇty + Cˇasove´ rozli´sˇenie) / (Kra´tkodobe´ za´va¨zky + Kra´tkodobe´ financˇne´ vy´pomoci + Bezˇne´ bankove´ u´very + Cˇasove´ rozli´sˇenie) Vzorec pre vy´pocˇet Likvidity 2. stupnˇa pre pra´vnicku´ osobu: (r.53 S + r.72 S + r.73 S+ r.66 S + r.76 S + r.78 S)/ (r.122S + r. 140 S + r. 139 S + r. 143 S + r. 145 S) Pricˇom: S = su´vaha Vy´pocˇet pre ucha´dzacˇa, ktory´m je fyzicka´ osoba - podnikatelˇ: -vy´pocˇet: (Kra´tkodobe´ pohlˇada´vky + Financˇne´ u´cˇty)/(K
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač predloží podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Prílohu predloženého Zoznamu stavebných prác budú tvoriť objednávateľmi potvrdené referencie s uvedením údajov: objednávateľ: názov, sídlo, IČO; zhotoviteľ: názov, sídlo IČO; stavba: názov, miesto; popis a rozsah (výmera v m2) prac s uvedením zmluvnej ceny s DPH, termín realizácie, kontaktnej osoby, telefonického kontaktu a potvrdením oprávneného zástupcu odberateľa. V prípade, že referencie predkladané uchádzačom neobsahujú všetky požadované údaje, uchádzač tieto uvedie v Zozname stavebných prác. Údaje uvedené v zozname a v referenciách musia vzájomne korešpondovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35 zákona o verejnom obstarávaní : Predloženie licencie, certifikátu, osvedčenia alebo iný ekvivalentný doklad od nezávislej certifikačnej autority, na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, ktorým preukáže svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia. Predloženie licencie, certifikátu, osvedčenia alebo iný ekvivalentný doklad od nezávislej certifikačnej autority, na zhotovovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby - aplikovaný spôsob zhotovenia styku a pripojovacej škáry (systém tesnenia a výplne škáry: tmely a tesniace látky (striekané plniace peny) alebo tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené) alebo tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 zákona: Certifikát EMAS, resp. registrácia v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz. Uchádzač musí uviesť opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v.EÚL342,22.12.2009) v platnom znení), resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 zákona o verejnom obstarávaní odkazuje. Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi, dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi. Upozornenie: Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa predmetného nariadenia. § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35: opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality, § 34 ods. 1 písm. g):ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskyt
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Ak sa úspešnou stane ponuka skupiny uchádzačov, bude verejný obstarávateľ vyžadovať vytvorenie právnej formy tak, aby zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: V zmysle Zmluvy o dielo a podmienok a požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a prípadných vysvetlení v rámci vysvetľovania SP.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 05.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 05.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Miesto otvárania ponúk: CELOn s.r.o., Lipová 2, Prešov - kancelária spoločnosti
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/505923
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505923
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)