ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY - CENTRUM VOĽNÉHO ČASU (VO2)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY - CENTRUM VOĽNÉHO ČASU (VO2)
Kód zákazky: 27932/2024
Kód oznámenia: 12772 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 299 616,63 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Komárno
Adresa: Nám. gen. Klapku
94501 Komárno
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nám. gen. Klapku Komárno 94501 Slovensko Miesto stavby: MESTO KOMÁRNO – č. p. 2139, budova so súp. číslom: 3376
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zvýšenie energetickej účinnosti budovy Centra voľného času v Meste Komárno. Podrobná technická špecifikácia sa nachádza v PD a vo výkaze výmer.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1291005
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Komárno (ID: 15688)
 • Zákazka: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY - CENTRUM VOĽNÉHO ČASU (VO2) (ID: 505880)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 720d447d-d7d3-4810-a3ad-d87e9eb95a65
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Komárno
 • IČO: 00306525
 • DIČ: 2021035731
 • Adresa
 • Ulica: Nám. gen. Klapku
 • Číslo: 1
 • Mesto: Komárno
 • PSČ: 94501
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: vojtech.valko@komarno.sk
 • Telefónne číslo: 0352851337
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Komárno)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4284
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 27932/2024
 • Názov: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY - CENTRUM VOĽNÉHO ČASU (VO2)
 • Opis: Predmetom zákazky je zvýšenie energetickej účinnosti budovy Centra voľného času v Meste Komárno. Podrobná technická špecifikácia sa nachádza v PD a vo výkaze výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 299 616.63
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Tepelnoizolačné práce
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nám. gen. Klapku 3376/7a
 • Mesto: Komárno
 • PSČ: 94501
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto stavby: MESTO KOMÁRNO – č. p. 2139, budova so súp. číslom: 3376
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.: e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm.: e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. Uchádzač alebo záujemca so sídlom na území SR nie je povinný predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii). Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Uchádzač môže preukázať splnenie vyššie uvedených podmienok účasti aj zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Zadávateľ plánuje zhotoviť stavebné práce a súvisiace činnosti, ktoré sú predmetom tejto zákazky s použitím externých finančných zdrojov (nenávratného finančného príspevku/dotácie). V prípade získania takýchto finančných prostriedkov z určitého mechanizmu (napr. Rada partnerstva, Plán obnovy, Program Slovensko, Environmentálny fond a pod.), budú pre úspešného uchádzača (budúceho Zhotoviteľa) platiť pravidlá a povinnosti uvedené v konkrétnej zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov alebo inej obdobnej zmluvy medzi Zadávateľom a poskytovateľom týchto finančných prostriedkov. Úspešný uchádzač (budúci Zhotoviteľ) podpisom Zmluvy o dielo berie na vedomie túto skutočnosť a zaväzuje sa poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť s tým súvisiacu.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY - CENTRUM VOĽNÉHO ČASU (VO2)
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 27932/2024
 • Názov : ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY - CENTRUM VOĽNÉHO ČASU (VO2)
 • Opis: Predmetom zákazky je zvýšenie energetickej účinnosti budovy Centra voľného času v Meste Komárno. Podrobná technická špecifikácia sa nachádza v PD a vo výkaze výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 299 616.63
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Tepelnoizolačné práce
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Nám. gen. Klapku 3376/7a
 • Mesto: Komárno
 • PSČ: 94501
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto stavby: MESTO KOMÁRNO – č. p. 2139, budova so súp. číslom: 3376
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 4
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Zadávateľ plánuje zhotoviť stavebné práce a súvisiace činnosti, ktoré sú predmetom tejto zákazky s použitím externých finančných zdrojov (nenávratného finančného príspevku/dotácie). V prípade získania takýchto finančných prostriedkov z určitého mechanizmu (napr. Rada partnerstva, Plán obnovy, Program Slovensko, Environmentálny fond a pod.), budú pre úspešného uchádzača (budúceho Zhotoviteľa) platiť pravidlá a povinnosti uvedené v konkrétnej zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov alebo inej obdobnej zmluvy medzi Zadávateľom a poskytovateľom týchto finančných prostriedkov. Úspešný uchádzač (budúci Zhotoviteľ) podpisom Zmluvy o dielo berie na vedomie túto skutočnosť a zaväzuje sa poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť s tým súvisiacu.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Referencie
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 rokov realizoval dodávky, ktorých predmetom bola realizácia stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, pričom kumulatívne všetky zákazky musia byť v hodnote aspoň 299 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa referencia zrealizovala).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Stavbyvedúci
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač musí preukázať skúsenosti stavbyvedúceho (§ 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)) na stavbách, ktorých predmetom boli stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky kumulatívne v minimálnej výške 299 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa zákazka zrealizovala) a odbornú spôsobilosť podľa daných predpisov pre uvedené typy stavieb, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Kvalita zatepľovacieho systému
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. d): uchádzač musí preukázať opatrenia použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality zatepľovacieho systému. Uchádzač preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia Celková cena v EUR s DPH, ktorú musí uchádzač stanoviť a predložiť spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 04.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 04.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:15
 • Opis otvárania ponúk: Online sprístupnenie ponúk cez IS EVO znamená automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk prebehne podľa § 52 ods. 2 ZVO v IS EVO.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: V uvedenom postupe zadávania zákazky sa vyžaduje zábezpeka v hodnote 8 000,00 EUR. Všetky potrebné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v kapitole 11.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505880
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)