Vybudovanie siete turistických útulní v lesoch LESY SR, š. p.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vybudovanie siete turistických útulní v lesoch LESY SR, š. p.
Kód zákazky: 505576
Kód oznámenia: 12755 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45211100-0
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie SNP
97566 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Námestie SNP Banská Bystrica 97566 Slovensko
Zdroj:

Popis

Ide o jednopodlažný objekt s 1. NP – prízemím. Zastrešenie je riešené sedlovou strechou sklonu 46°, krytina je uvažovaná ľahká, plechová. Celý objekt je založený na základových pätkách z prostého betónu triedy C12/15 (B15), na ktorých je osadená jedna debniaca tvárnica DT40. Základová škára je v nezamŕzanej hĺbke pod rastlým terénom. Nosné konštrukcie sú navrhnuté ako drevené prvky. Nosný systém podlahy 1.NP, je tvorený drevenými hranolmi 150/200, ktoré sú uložené v priečnom smere na debniace tvárnice (debniace tvárnice DT40 na základových pätkách) a na nich uloženými hornými drevenými hranolmi 100/180, v pozdĺžnom smere. Horné hranoly, sú uložené po celej ploche, bez medzier. Finálnou podlahovou vrstvou sú drevené dosky hr. 20mm. Zvislý nosný systém objektu, tvorí obvodový plášť z drevených hranolov 200/100mm, ukladaných na seba od drevených podlahových hranolov 100/180. Podlahu povaly, ktorá je umiestnená nad závetrím, tvoria drevené hranoly 100/200, ukladané vedľa seba bez medzier a drevené dosky hr. 20mm ako finálna vrstva. Povrchové úpravy (interiérové steny, stropy, podlahy a exteriérové) drevo sa naimpregnuje proti vlhkosti a plesniam 2x náter priehľadný. Presné množstvo a rozsah zákazky vyplýva z projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1290926
1. Základné údaje
 • Organizácia: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ID: 7402)
 • Zákazka: Vybudovanie siete turistických útulní v lesoch LESY SR, š. p. (ID: 505576)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: aa410d00-d8d8-497e-824e-e471bfefd280
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
 • IČO: 36038351
 • DIČ: 2020087982
 • Adresa
 • Ulica: Námestie SNP
 • Číslo: 8
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97566
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: igor.nemec@lesy.sk
 • Telefónne číslo: +421918333822
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá nadobúda tovary a/alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3951
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 505576
 • Názov: Vybudovanie siete turistických útulní v lesoch LESY SR, š. p.
 • Opis: Ide o jednopodlažný objekt s 1. NP – prízemím. Zastrešenie je riešené sedlovou strechou sklonu 46°, krytina je uvažovaná ľahká, plechová. Celý objekt je založený na základových pätkách z prostého betónu triedy C12/15 (B15), na ktorých je osadená jedna debniaca tvárnica DT40. Základová škára je v nezamŕzanej hĺbke pod rastlým terénom. Nosné konštrukcie sú navrhnuté ako drevené prvky. Nosný systém podlahy 1.NP, je tvorený drevenými hranolmi 150/200, ktoré sú uložené v priečnom smere na debniace tvárnice (debniace tvárnice DT40 na základových pätkách) a na nich uloženými hornými drevenými hranolmi 100/180, v pozdĺžnom smere. Horné hranoly, sú uložené po celej ploche, bez medzier. Finálnou podlahovou vrstvou sú drevené dosky hr. 20mm. Zvislý nosný systém objektu, tvorí obvodový plášť z drevených hranolov 200/100mm, ukladaných na seba od drevených podlahových hranolov 100/180. Podlahu povaly, ktorá je umiestnená nad závetrím, tvoria drevené hranoly 100/200, ukladané vedľa seba bez medzier a drevené dosky hr. 20mm ako finálna vrstva. Povrchové úpravy (interiérové steny, stropy, podlahy a exteriérové) drevo sa naimpregnuje proti vlhkosti a plesniam 2x náter priehľadný. Presné množstvo a rozsah zákazky vyplýva z projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe domov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Krajina: Slovensko
 • Vymedzenie miesta plnenia: Kdekoľvek v danej krajine
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ použije postupy uvedené v § 53 ZVO. Vzhľadom k tomu, že elektronická aukcia sa neuskutoční, verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, t.j. v zmysle § 112, ods. 7 písm. b) ZVO. 23.2 Na základe predložených kritérií na vyhodnotenie ponúk budú ponuky zoradené vzostupne (predbežné poradie) a vyhodnocovať sa bude ponuka uchádzača na prvom mieste v poradí. • Kritérium - Cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Vybudovanie siete turistických útulní v lesoch LESY SR, š. p.
 • Účel
 • Opis časti
 • Názov : Vybudovanie siete turistických útulní v lesoch LESY SR, š. p.
 • Opis: Stavebné práce budú financované z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 z podopatrenia 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov na činnosť: Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch. Ide o jednopodlažný objekt s 1. NP – prízemím. Zastrešenie je riešené sedlovou strechou sklonu 46°, krytina je uvažovaná ľahká, plechová. Celý objekt je založený na základových pätkách z prostého betónu triedy C12/15 (B15), na ktorých je osadená jedna debniaca tvárnica DT40. Základová škára je v nezamŕzanej hĺbke pod rastlým terénom. Nosné konštrukcie sú navrhnuté ako drevené prvky. Nosný systém podlahy 1.NP, je tvorený drevenými hranolmi 150/200, ktoré sú uložené v priečnom smere na debniace tvárnice (debniace tvárnice DT40 na základových pätkách) a na nich uloženými hornými drevenými hranolmi 100/180, v pozdĺžnom smere. Horné hranoly, sú uložené po celej ploche, bez medzier. Finálnou podlahovou vrstvou sú drevené dosky hr. 20mm. Zvislý nosný systém objektu, tvorí obvodový plášť z drevených hranolov 200/100mm, ukladaných na seba od drevených podlahových hranolov 100/180. Podlahu povaly, ktorá je umiestnená nad závetrím, tvoria drevené hranoly 100/200, ukladané vedľa seba bez medzier a drevené dosky hr. 20mm ako finálna vrstva. Povrchové úpravy (interiérové steny, stropy, podlahy a exteriérové) drevo sa naimpregnuje proti vlhkosti a plesniam 2x náter priehľadný. Presné množstvo a rozsah zákazky vyplýva z projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe domov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH (7 x Turistická útulňa)
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 04.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 04.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:15
 • Miesto otvárania ponúk: Otváraním elektronických ponúk sa rozumie ich „on-line sprístupnenie“ v IS EVO komisiou na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávateľa (ďalej len „komisia“) všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky. Lehota otvárania ponúk je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk vykoná komisia, pričom rozhodujúcim a platným je aktuálny čas servera IS EVO. Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/xxxxxxx záložka totožná ako pri predkladaní ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505576
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: isepvo
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)