Obnova Kultúrneho domu v obci Bystré

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obnova Kultúrneho domu v obci Bystré
Kód zákazky: 20240501
Kód oznámenia: 12751 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45210000-2
Predpokladaná hodnota: 1 558 614,21 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Bystré
Adresa: Šarišská
09434 Bystré
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Šarišská Bystré 09434 Slovensko par. č. 1155/1, 1155/2, 1155/3, 1155/4, 1155/5, 1239/8, 1176/1, 1176/53 kat. územie Bystré
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je obnova Kultúrneho domu v obci Bystré. Existujúci objekt je dvojpodlažný, s čiastočným podpivničením, s valbovou, plochou strechou a pultovou strechou vo viacerých výškových úrovniach. Stenové konštrukcie sú murované z plných a voštinových pálených tehál. Dispozične je existujúci stavebný objekt členený na dve časti bez prepojenia vnútornými komunikáciami. V projekte je navrhované kompletné zateplenie obvodového plášťa, striech a stropov pod pôjdnym priestorom a stien a stropov medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom. Zateplenie obvodového plášťa a stropov bude na báze minerálnej vlny, zateplenie plochých striech bude penovým polystyrénom s novou krytinou z modifikovaných asfaltových pásov a z PVC-P fólie. Ďalej budú vymenené vonkajšie okná a dvere za plastové a hliníkové s izolačným trojsklom, v exponovaných miestnostiach budú na oknách tieniace vonkajšie žalúzie. V budove je morálne aj technicky opotrebovaná existujúca elektroinštalácia, dátové rozvody, ústredné teplovodné vykurovanie, zdravotnotechnická inštalácia, preto sa vymenia za nové. Je navrhované taktiež nové rekuperačné vetranie. V budove sa vybuduje nové a taktiež upraví existujúce WC pre imobilných. V exteriéry pred vchodmi sú navrhované dve rampy pre imobilných. Kultúrny dom je napojený existujúcimi prípojkami na verejný vodovod a kanalizáciu, na vonkajší plynovod, na vonkajšie elektrické NN rozvody a na internetové rozvody. Dopravne je kultúrny dom napojený na existujúce miestne komunikácie a spevnené plochy. Parkovanie je zabezpečené na existujúcich spevnených plochách a parkoviskách.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Bystré

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1290899
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Bystré (ID: 81931)
 • Zákazka: Obnova Kultúrneho domu v obci Bystré (ID: 503537)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 65aa81c5-eb47-4bb7-ad8d-fc70386e2055
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Bystré
 • IČO: 00332275
 • DIČ: 2020640886
 • Internetová adresa (URL): https://www.obecbystre.sk
 • Adresa
 • Ulica: Šarišská
 • Číslo: 20
 • Mesto: Bystré
 • PSČ: 09434
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: halgasvo@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421905127229
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Bystré)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6397
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 20240501
 • Názov: Obnova Kultúrneho domu v obci Bystré
 • Opis: Predmetom zákazky je obnova Kultúrneho domu v obci Bystré. Existujúci objekt je dvojpodlažný, s čiastočným podpivničením, s valbovou, plochou strechou a pultovou strechou vo viacerých výškových úrovniach. Stenové konštrukcie sú murované z plných a voštinových pálených tehál. Dispozične je existujúci stavebný objekt členený na dve časti bez prepojenia vnútornými komunikáciami. V projekte je navrhované kompletné zateplenie obvodového plášťa, striech a stropov pod pôjdnym priestorom a stien a stropov medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom. Zateplenie obvodového plášťa a stropov bude na báze minerálnej vlny, zateplenie plochých striech bude penovým polystyrénom s novou krytinou z modifikovaných asfaltových pásov a z PVC-P fólie. Ďalej budú vymenené vonkajšie okná a dvere za plastové a hliníkové s izolačným trojsklom, v exponovaných miestnostiach budú na oknách tieniace vonkajšie žalúzie. V budove je morálne aj technicky opotrebovaná existujúca elektroinštalácia, dátové rozvody, ústredné teplovodné vykurovanie, zdravotnotechnická inštalácia, preto sa vymenia za nové. Je navrhované taktiež nové rekuperačné vetranie. V budove sa vybuduje nové a taktiež upraví existujúce WC pre imobilných. V exteriéry pred vchodmi sú navrhované dve rampy pre imobilných. Kultúrny dom je napojený existujúcimi prípojkami na verejný vodovod a kanalizáciu, na vonkajší plynovod, na vonkajšie elektrické NN rozvody a na internetové rozvody. Dopravne je kultúrny dom napojený na existujúce miestne komunikácie a spevnené plochy. Parkovanie je zabezpečené na existujúcich spevnených plochách a parkoviskách.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 558 614.21
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45310000, 45321000, 45330000, 45331100, 45410000, 45421100, 45432100, 45442100, 45431200
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: č. 306
 • Mesto: Bystré
 • PSČ: 09434
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: par. č. 1155/1, 1155/2, 1155/3, 1155/4, 1155/5, 1239/8, 1176/1, 1176/53 kat. územie Bystré.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon"): Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Úplne znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch časť D. Podmienky účasti uchádzačov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 30 000,00 EUR . Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladov. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledujúcich podmienok: - po jej zverejnení v CRZ. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve v článku I. - došlo k zabezpečeniu finančných prostriedkov verejným obstarávateľom. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve v článku I. - došlo k schváleniu procesu verejného obstarávania vykonávateľom. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania vykonávateľom, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Obnova Kultúrneho domu v obci Bystré
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 20240501
 • Názov : Obnova Kultúrneho domu v obci Bystré
 • Opis: Predmetom zákazky je obnova Kultúrneho domu v obci Bystré. Existujúci objekt je dvojpodlažný, s čiastočným podpivničením, s valbovou, plochou strechou a pultovou strechou vo viacerých výškových úrovniach. Stenové konštrukcie sú murované z plných a voštinových pálených tehál. Dispozične je existujúci stavebný objekt členený na dve časti bez prepojenia vnútornými komunikáciami. V projekte je navrhované kompletné zateplenie obvodového plášťa, striech a stropov pod pôjdnym priestorom a stien a stropov medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom. Zateplenie obvodového plášťa a stropov bude na báze minerálnej vlny, zateplenie plochých striech bude penovým polystyrénom s novou krytinou z modifikovaných asfaltových pásov a z PVC-P fólie. Ďalej budú vymenené vonkajšie okná a dvere za plastové a hliníkové s izolačným trojsklom, v exponovaných miestnostiach budú na oknách tieniace vonkajšie žalúzie. V budove je morálne aj technicky opotrebovaná existujúca elektroinštalácia, dátové rozvody, ústredné teplovodné vykurovanie, zdravotnotechnická inštalácia, preto sa vymenia za nové. Je navrhované taktiež nové rekuperačné vetranie. V budove sa vybuduje nové a taktiež upraví existujúce WC pre imobilných. V exteriéry pred vchodmi sú navrhované dve rampy pre imobilných. Kultúrny dom je napojený existujúcimi prípojkami na verejný vodovod a kanalizáciu, na vonkajší plynovod, na vonkajšie elektrické NN rozvody a na internetové rozvody. Dopravne je kultúrny dom napojený na existujúce miestne komunikácie a spevnené plochy. Parkovanie je zabezpečené na existujúcich spevnených plochách a parkoviskách. Objektová skladba: SO 01 – Hlavný objekt – kultúrny dom. A ENERGETICKÉ AKTIVITY (A) A1 Zlepšenie tepelnej ochrany stavebných konštrukcií tvoriacích obal existujúcej budovy 01 A 1.1 Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím 02 A 1.2 Zlepšenie tepelnej ochrany strešného plášťa 03 A 1.3 Zlepšenie tepelnej ochrany vnútorných konštr. oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory 04 A 1.4 Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií 06 A 1.6 Obnova/výmena bleskozvodu A2 Vlhkosť A2.1 Sanácia vlhkosti stien A3 Adaptačné opatrenia A 3.1 Inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich prvkov za účelom zníženia spotreby energie A4 Vykurovanie 01 A 4.1 Výmena / inštalácia zdroja tepla 02 A 4.2 Výmena / inštalácia vykurovacieho systému A5 Príprava teplej vody 01 A 4.3 Výmena / inštalácia zdoja teplej vody 02 A 4.4 Výmena rozvodov teplej vody vrátane ich tepelnej izolácie 03 A 4.5 Výmena batérii za pákové batérie vrátane inštalácie perlátorov A6 Vetranie a chladenie 01 A 6.1 Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla A7 Osvetlenie 01 A 7.1 Modernizácia systému umelého osvetlenia zavožená na inštalácii nových LED svietidiel A8 Obnoviteľné zdroje 01 A 8.1 Inštalácia fototermických systémov (solárnych kolektorov) a batériových/zásobníkoch systémov B INÉ AKTIVITY B.1 Aktivity realizované na budove 01 B 1.1 Zvýšenie mobility a debarierizácia 01A WC pre imobilných 01B Rampy pre imobilných 02 B 1.2 Vnútorné rozvody inžinierskych sietí - výmena/inštalácia vnút. rozvodov elektrickej energie 03 B 1.3 Vnútorné rozvody inžinierskych sietí - výmena/inštalácia vnút. dátových rozvodov 04 B 1.4 - Vnútorné rozvody inžinierskych sietí - výmena/inštalácia vnútorných rozvodov studenej vody 05 B 1.5 Vnútorné rozvody inžinierskych sietí - výmena/inštalácia vnút. rozvodov plynu 06 B 1.6 Stavebné práce interiér 07 B 1.7 Stavebné práce exteriér 07 B 1.7 Stavebné práce exteriér 11 B 1.7.a Oprava krovu a výmena krytiny šikmých striech 08 B 1.8 Odstránenie a likvidácia nebezpečného odpadu nesúvisiaceho s aktivitami v oblasti A 09 B 1.9 Výmena zariaďovacích predmetov ZTI 10 B1.10 Prirodzené vetranie priestorov Rozsah prác: - Zastavaná plocha existujúceho stavu budovy je – 1175,09 m2 - Zastavaná plocha navrhovaného stavu po obnove budovy bude – 1208,93 m2 - Podlahová plocha existujúceho stavu budovy je – 1772,54 m2 - Podlahová plocha navrhovaného stavu po obnove budovy bude 1791,63 m2 - Úžitková plocha existujúceho stavu budovy je – 1628,72 m2 - Úžitková plocha navrhovaného stavu po obnove budovy bude – 1628,72 m2 - Obostavaný priestor existujúceho stavu budovy je – 9996,85 m3 - Obostavaný priestor navrhovaného stavu po obnove budovy bude – 10556,91 m3 - Celková podlahová plocha pre energetické výpočty pred obnovou je – 2132,05 m2 - Celková podlahová plocha pre energetické výpočty po obnove bude – 2208,35 m2. Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti „B. Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov, v Prílohe č. 1 (Projektová dokumentácia) a Prílohe č. 2 (Výkaz výmer) týchto súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 558 614.21
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45330000, 45331100, 45410000, 45421100, 45432100, 45442100
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iný
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na zníženie environmentálnych vplyvov obstarávania, pričom tieto aspekty boli použité v technických špecifikáciach
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím sú zahrnuté
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: č. 306
 • Mesto: Bystré
 • PSČ: 09434
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: par. č. 1155/1, 1155/2, 1155/3, 1155/4, 1155/5, 1239/8, 1176/1, 1176/53 kat. územie Bystré
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z dotačných prostriedkov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Názov Výzvy: Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov Kód Výzvy: 02I02-29-V01 Komponent: Komponent 2 – Obnova budov Reforma/investícia: Investícia 2 - Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov Vykonávateľ: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len vykonávateľ). Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazujú vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Zároveň verejný obstarávateľ požaduje aj uvedenie podielu, ktorú má subdodávateľ plniť. Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Na základe podmienok Výzvy (Kód Výzvy: 02I02-29-V01) je lehota plnenia zmluvy obmedzená do 30.11.2025 (maximálna lehota plnenia).
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch časť D. Podmienky účasti uchádzačov
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch časť D. Podmienky účasti uchádzačov
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Úspešným je uchádzač ktorého cena za uskutočnenie zákazky s DPH je najnižšia. Ostatní uchádzači budú v poradí podľa kritéria na hodnotenie ponúk, t. j. druhý v poradí bude ten, ktorého cena za uskutočnenie zákazky v € s DPH je vyššia ako úspešného uchádzača a nižšia ako ostatných uchádzačov, tretí v poradí bude ten, ktorého cena za uskutočnenie zákazky v € s DPH je vyššia ako úspešného uchádzača a uchádzača na druhom mieste a nižšia ako ostatných uchádzačov, atď
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena za uskutočnenie zákazky v € s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. Ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá, táto musí vytvoriť právnu formu tak, aby bolo zabezpečené riadne plnenie zmluvy. V prípade skupiny dodávateľov sa požaduje pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany aby ručili spoločne a nerozdielne voči objednávateľovi za záväzky vzniknuté počas realizácie predmetu zákazky.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie vykonávateľom, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie poskytovateľom dotácie a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác mal najneskôr ku dňu prevzatia staveniska uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH).
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Bystré)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Bystré)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 14.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 11
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 14.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Komisia na vyhodnotenie ponúk menovaná verejným obstarávateľom (komisia) vykoná otváranie ponúk elektronickými prostriedkami, spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO, a to on-line sprístupnením ponúk, t.j. automatickým vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk
 • Miesto otvárania ponúk: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je IS EVO.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 30 000,00 EUR . Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladov.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/503537
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503537
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma funkcionalita IS EVO- ePVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Obec Bystré)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Obec Bystré)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)