Odstránenie vlhkosti v suteréne budovy - ZSS Rimava Rimavská Sobota

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odstránenie vlhkosti v suteréne budovy - ZSS Rimava Rimavská Sobota
Kód zákazky: VO-00201
Kód oznámenia: 12720 - MSP
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45215200-9
Ostatné CPV: 45111240-2
45112000-5
Predpokladaná hodnota: 167 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Kirejevská
97901 Rimavská Sobota
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Kirejevská Rimavská Sobota 97901 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom tejto zákazky je realizácia stavebných prác na I. etape. Táto etapa a výkaz výmer na I. etapu zahŕňa odstránenie zemnej vlhkosti a sanáciu muriva v technickom pavilóne a v bloku A, bez sanácie podláh v objekte. Miesto výstavby je navrhované v okrajovej časti mesta Rimavská Sobota časť Sobôtka, pri miestnej komunikácii s dobrým komunikačným napojením – výjazd s napojením na ul. Kirijevskú a ul. Česku / dvor/. Predmetné verejné obstarávanie zohľadňuje „zelený aspekt“ a teda toto obstarávanie je zelené verejné obstarávanie, ktoré je bližšie špecifikované v Zmluve o dielo, konkrétne v bode č. 25 čl. VII. Podmienky vykonania diela. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: Odstránenie vlhkosti v suteréne budovy - ZSS Rimava Rimavská Sobota vyhotovenou projektantom Ing. Zsolt Zsélyi. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady: Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav na základe § 55 ods. 2 zákona č.50/1967 Zb. zo dňa 27.2.2024, číslo VYS-FSe-5537/2024-5789/2024.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1290436
1. Základné údaje
 • Organizácia: Zariadenie sociálnych služieb Rimava - Szociális Szolgáltatások Intézménye Rimava (ID: 3199)
 • Zákazka: Odstránenie vlhkosti v suteréne budovy - ZSS Rimava Rimavská Sobota (ID: 505385)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 79102a2f-d4f7-4a9e-8d6c-3a78c356fc9b
 • Identifikátor verzie oznámenia: 521818a3-cc32-4ac1-a2bd-500c8cb62125
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Zariadenie sociálnych služieb Rimava - Szociális Szolgáltatások Intézménye Rimava
 • IČO: 00648132
 • DIČ: 2021275366
 • Adresa
 • Ulica: Kirejevská
 • Číslo: 23
 • Mesto: Rimavská Sobota
 • PSČ: 97901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: dominika.cveckova@bbsk.sk
 • Telefónne číslo: 0948292782
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Zariadenie sociálnych služieb Rimava - Szociális Szolgáltatások Intézménye Rimava)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1572
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: VO-00201
 • Názov: Odstránenie vlhkosti v suteréne budovy - ZSS Rimava Rimavská Sobota
 • Opis: Predmetom tejto zákazky je realizácia stavebných prác na I. etape. Táto etapa a výkaz výmer na I. etapu zahŕňa odstránenie zemnej vlhkosti a sanáciu muriva v technickom pavilóne a v bloku A, bez sanácie podláh v objekte. Miesto výstavby je navrhované v okrajovej časti mesta Rimavská Sobota časť Sobôtka, pri miestnej komunikácii s dobrým komunikačným napojením – výjazd s napojením na ul. Kirijevskú a ul. Česku / dvor/. Predmetné verejné obstarávanie zohľadňuje „zelený aspekt“ a teda toto obstarávanie je zelené verejné obstarávanie, ktoré je bližšie špecifikované v Zmluve o dielo, konkrétne v bode č. 25 čl. VII. Podmienky vykonania diela. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: Odstránenie vlhkosti v suteréne budovy - ZSS Rimava Rimavská Sobota vyhotovenou projektantom Ing. Zsolt Zsélyi. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady: Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav na základe § 55 ods. 2 zákona č.50/1967 Zb. zo dňa 27.2.2024, číslo VYS-FSe-5537/2024-5789/2024.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 167 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45111240, 45112000
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Vymedzenie miesta plnenia: Kdekoľvek v danej krajine
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 a § 34 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týkajúce sa osobného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v časti F.súťažných podkladov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 2. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady, prostredníctvom ktorých preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu. 3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. 4. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť nasledovnými spôsobmi: -v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom. - nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom. - vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom. - vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 - 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom. 5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom. 6. Vzhľadom ku skutočnosti, že verejný obstarávateľ v predmetnom verejnom obstarávaní využije postup v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) ZVO , vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky podľa ust. § 53 ZVO a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti podľa ust. § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: Odstránenie vlhkosti v suteréne budovy - ZSS Rimava Rimavská Sobota. Z preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti a na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov, ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by bolo umožnené uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky a takýto stav je vo svojej podstate pre verejného obstarávateľa nepredstaviteľný. Verejný obstarávateľ pristúpil k nerozdeleniu predmetu zákazky na časti, ktoré odôvodňuje v súlade s § 28 ods. 2 ZVO v zmysle vyššie uvedeného.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Odstránenie vlhkosti v suteréne budovy - ZSS Rimava Rimavská Sobota
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VO-00201
 • Názov : Odstránenie vlhkosti v suteréne budovy - ZSS Rimava Rimavská Sobota
 • Opis: Predmetom tejto zákazky je realizácia stavebných prác na I. etape. Táto etapa a výkaz výmer na I. etapu zahŕňa odstránenie zemnej vlhkosti a sanáciu muriva v technickom pavilóne a v bloku A, bez sanácie podláh v objekte. Miesto výstavby je navrhované v okrajovej časti mesta Rimavská Sobota časť Sobôtka, pri miestnej komunikácii s dobrým komunikačným napojením – výjazd s napojením na ul. Kirijevskú a ul. Česku / dvor/. Predmetné verejné obstarávanie zohľadňuje „zelený aspekt“ a teda toto obstarávanie je zelené verejné obstarávanie, ktoré je bližšie špecifikované v Zmluve o dielo, konkrétne v bode č. 25 čl. VII. Podmienky vykonania diela. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: Odstránenie vlhkosti v suteréne budovy - ZSS Rimava Rimavská Sobota vyhotovenou projektantom Ing. Zsolt Zsélyi. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady: Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav na základe § 55 ods. 2 zákona č.50/1967 Zb. zo dňa 27.2.2024, číslo VYS-FSe-5537/2024-5789/2024.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45111240, 45112000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iný
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške 80 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 v zmysle vyhlášky č. 365/2015 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04). Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi doklad o zhodnotení / recyklácii odpadu podľa tohto odseku tohto článku Zmluvy, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, zhodnotenia a / alebo recyklácie, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v časti F. súťažných podkladov
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podmienka účasti podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: 1. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením (potvrdeniami) o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna úroveň: Podmienka účasti bude splnená, ak uchádzač horeuvedeným zoznamom preukáže stavebné práce rovnakého charakteru ako je predmet zákazky uskutočnené za predchádzajúcich 5 rokov, t.j. 5 rokov spätne od vyhlásenia verejného obstarávania v súhrnnej hodnote minimálne 150 000,- EUR bez DPH. Pod stavebnými prácami rovnakého charakteru sa myslia práce súvisiace s odstránením zemnej vlhkosti a sanácii muriva stavieb. Jednotlivé plnenia sa pre účely splnenia predmetnej podmienky účasti môžu sčitovať. V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o uskutočnení stavebných prác, ktorých uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola realizovaná v posudzovanom období (a len túto sumu uchádzač započíta do celkového súčtu realizovaných stavebných prác). V prípade, ak stavebné práce realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem uskutočňovaný ním samotným. V prípade, ak stavebné práce boli súčasťou väčšieho diela ako celku, uchádzač je povinný vyčísliť podiel stavebných prác, ktorých uskutočnenie má preukázať v rámci preukazovania splnenia predmetnej podmienky účasti. Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať a to tak, že sumy uvedené v iných menách budú prepočítané kurzom ECB platným k prvému dňu v roku, v ktorom boli stavebné práce uskutočnené.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podmienka účasti podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Minimálna úroveň: a) Minimálne jedna osoba vo funkcii stavbyvedúci pre pozemné stavby musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky: - musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších prepisov alebo ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu, podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby; Uchádzač na preukázanie splnenia vyššie uvedených minimálnych požiadaviek na osobu vo funkcii stavbyvedúci pre pozemné stavby predloží: - doklad o oprávnení vykonávať činnosť inžiniera pre konštrukcie pozemných stavieb vydaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) – originál alebo úradne osvedčená fotokópia, resp. doklad o ekvivalentnej odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov platných v mieste sídla/adresy tejto osoby, rovnako originál alebo úradne osvedčená fotokópia.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. Pod cenou sa rozumie celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH, ktorá je výsledkom vyplnenia výkazu výmer vypracovaného uchádzačom, v zmysle špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v časti B. Opis predmetu zákazky a v prílohách týchto SP (porovnávací parameter – najnižšia cena). Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky v EUR s DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Miesto otvárania ponúk: Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/56042/summary
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505385
 • Označenie dokumentu/zákazky: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/56042/summary
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Josephine
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)