Videobronchoskopická ultrazvuková zostava EBUS

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Videobronchoskopická ultrazvuková zostava EBUS
Kód zákazky: UNLP-2024-50-NZ-VS
Kód oznámenia: 12605 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33168000-5
Predpokladaná hodnota: 204 393,98 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.6.2024 12:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rastislavova
04190 Košice - mestská časť Juh
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Rastislavova Košice - mestská časť Juh 04190 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie novej, nerepasovanej a nepoužívanej videobronchoskopickej ultrazvukovej zostavy EBUS (ďalej len „tovar“) pre Kliniku pneumológie a fitzeológie. Predmet zákazky musí byť v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom na území Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, vybalenie a likvidácia obalov, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky potrebnej pre riadne a bezchybné používanie predmetu zákazky na stanovený účel v súlade so všetkými právnymi predpismi, kompletizácia a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zákazky, vykonanie prvej úradnej skúšky (preberacej skúšky), odborné zaškolenie personálu, ako aj poskytovanie autorizovaného záručného servisu v dĺžke 24 mesiacov.