Dodávka plynu na rok 2025 s opciou na rok 2026

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka plynu na rok 2025 s opciou na rok 2026
Kód zákazky: 40223-S11008/2024-SeON
Kód oznámenia: 12590 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 1 928 740,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rožňavská
83272 Bratislava
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Rožňavská Bratislava 83272 Slovensko Slovenská republika. Miesto plnenia predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu na obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025 s opciou na obdobie od 01.01.2026 do 31.12.2026, vrátane všetkých súvisiacich služieb (najmä služieb súvisiacich s distribúciou a prepravou), s prevzatím zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s plynom, v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, technickými podmienkami a prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej siete do odberných miest. Miesto plnenia predmetu zákazky je každé príslušné odberné miesto so svojim zmluvným množstvom uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Pre účely dodávky zemného plynu sa plyn považuje za odobratý prechodom plynu cez určené meradlo. Dodávka je pre kategórie MO – maloodber, SO – stredný odber a VO – veľký odber, podľa technických špecifikácií uvedených v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj ako "SP").