Dodávka elektrickej energie v období 12 mesiacov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie v období 12 mesiacov
Kód zákazky: 09052024
Kód oznámenia: 12543 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09310000-5
Predpokladaná hodnota: 131 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rastislavova
04001 Košice - mestská časť Juh
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Rastislavova Košice - mestská časť Juh 04001 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je Dodávka elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa. Združená dodávka elektrickej energie v dohodnutom množstve a čase do odberných miest odberateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z.z. - 21 odberných miest kategórie do 170 A MRK na jedno odberné miesto (ďalej len „OM“) s celkovým objemom 351 465 kWh. Trojtarifný produkt účtovania za spotrebovanú elektrickú energiu (EUR/kWh).

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1290515
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa mestskej zelene v Košiciach (ID: 15959)
 • Zákazka: Dodávka elektrickej energie v období 12 mesiacov (ID: 505405)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa mestskej zelene v Košiciach
 • IČO: 17078202
 • DIČ: 2021157556
 • Názov organizačného útvaru: Oddelenie verejného obstarávania
 • Internetová adresa (URL): https://smsz.sk
 • Adresa
 • Ulica: Rastislavova
 • Číslo: 79
 • Mesto: Košice - mestská časť Juh
 • PSČ: 04001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Oddelenie verejného obstarávania
 • E-mail: kadukova@smzk.sk
 • Telefónne číslo: +421557263409
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa mestskej zelene v Košiciach)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná miestnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2004
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 09052024
 • Názov: Dodávka elektrickej energie v období 12 mesiacov
 • Opis: Predmetom zákazky je Dodávka elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa. Združená dodávka elektrickej energie v dohodnutom množstve a čase do odberných miest odberateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z.z. - 21 odberných miest kategórie do 170 A MRK na jedno odberné miesto (ďalej len „OM“) s celkovým objemom 351 465 kWh. Trojtarifný produkt účtovania za spotrebovanú elektrickú energiu (EUR/kWh).
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 131 000.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Elektrická energia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: 21 odberných miest zriadených v územnej pôsobnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy - VSD, a.s.
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Presný zoznam odberných miest je uvedený v Prílohe č. 2 Výzvy na predloženie ponuky ODBERNÉ MIESTA.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1 Nesplnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia pre požadovaný predmet zákazky: § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ZVO), 2. Existencia dôvodu na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO, 3. Ak má uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike, 4. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dodávka elektrickej energie v období 12 mesiacov
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 09052024
 • Názov : Dodávka elektrickej energie v období 12 mesiacov
 • Opis: Predmetom zákazky je Dodávka elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa. Združená dodávka elektrickej energie v dohodnutom množstve a čase do odberných miest odberateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z.z. - 21 odberných miest kategórie do 170 A MRK na jedno odberné miesto (ďalej len „OM“) s celkovým objemom 351 465 kWh. Trojtarifný produkt účtovania za spotrebovanú elektrickú energiu (EUR/kWh).
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 351465
 • Jednotka: kilowatthodina
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 131 100.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Elektrická energia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena za dodávku elektrickej energie - silovej energie v predpokladanom sumárnom objeme 351 465 kWh v € bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 24.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 24.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:15
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční on-line a to prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie - IS EVO. V okamihu otvorenia ponúk systém IS EVO vygeneruje a odošle Zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova 79, 040 01 Košice, kancelária vedúceho technického oddelenia
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/505405
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505405
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)