Dodanie technologického vybavenia pre stavbu: Novostavba zástavby rodinných domov, miestnej komunikácie a vedenia inžinierskych sieti SO 02 Splašková kanalizácia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodanie technologického vybavenia pre stavbu: Novostavba zástavby rodinných domov, miestnej komunikácie a vedenia inžinierskych sieti SO 02 Splašková kanalizácia
Kód zákazky: SKV - Pod Kicorou
Kód oznámenia: 12550 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45252200-0
Ostatné CPV: 45311000-0
45252210-3
Predpokladaná hodnota: 60 578,03 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prevádzkareň obce Lendak
Adresa: Revolučná
05907 Lendak
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Revolučná Lendak 05907 Slovensko Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: k. ú. Lendak, parcely KN-C 1748/51, zapísaných na LV č. 1, ktorého vlastníkom je obec Lendak a správca miestnej komunikácie Prevádzkareň obce Lendak.
Zdroj:

Popis

Projekt rieši prečerpávanie odpadových vôd z naprojektovanej splaškovej kanalizácie do existujúcej verejnej kanalizácie v obci. Verejná kanalizácia odvádza odpadové vody do existujúcej čistiarne odpadových vôd. Stavba pred dokončením rieši zaústenie splaškovej kanalizácie do verejnej kanalizácie prečerpaním splaškových vôd v čerpacej stanici umiestnenej na p.č.1748/51 Objekty prevedené v rámci stavby pred dokončením sa budú nachádzať na parcelách k.ú.Lendak p.č. KN-C:1748/51, 1474/22, 1474/49 a KN-E:3942/4, 3942/401. Predmetom zákazky je dodanie a montáž technologického vybavenia prečerpávacej stanice a vybudovania novej NN Prípojky. Dodávka technológie sa bude realizovať v rámci stavebných objektov a prevádzkových súborov: - PS 1 Technologické vybavenie čerpacej stanice - SO – 02_3 NN Prípojka Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí kapitola B.1 Opis predmetu zákazky a B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1290539
1. Základné údaje
 • Organizácia: Prevádzkareň obce Lendak (ID: 68607)
 • Zákazka: Dodanie technologického vybavenia pre stavbu: Novostavba zástavby rodinných domov, miestnej komunikácie a vedenia inžinierskych sieti SO 02 Splašková kanalizácia (ID: 505489)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 55a4641a-5260-4bf7-bc4d-31dfbe3c9d2e
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Prevádzkareň obce Lendak
 • IČO: 35514698
 • DIČ: 2020710263
 • Adresa
 • Ulica: Revolučná
 • Číslo: 1A
 • Mesto: Lendak
 • PSČ: 05907
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: prolendak@gmail.com
 • Telefónne číslo: 0948445375
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Prevádzkareň obce Lendak)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná miestnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3150
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: SKV - Pod Kicorou
 • Názov: Dodanie technologického vybavenia pre stavbu: Novostavba zástavby rodinných domov, miestnej komunikácie a vedenia inžinierskych sieti SO 02 Splašková kanalizácia
 • Opis: Projekt rieši prečerpávanie odpadových vôd z naprojektovanej splaškovej kanalizácie do existujúcej verejnej kanalizácie v obci. Verejná kanalizácia odvádza odpadové vody do existujúcej čistiarne odpadových vôd. Stavba pred dokončením rieši zaústenie splaškovej kanalizácie do verejnej kanalizácie prečerpaním splaškových vôd v čerpacej stanici umiestnenej na p.č.1748/51 Objekty prevedené v rámci stavby pred dokončením sa budú nachádzať na parcelách k.ú.Lendak p.č. KN-C:1748/51, 1474/22, 1474/49 a KN-E:3942/4, 3942/401. Predmetom zákazky je dodanie a montáž technologického vybavenia prečerpávacej stanice a vybudovania novej NN Prípojky. Dodávka technológie sa bude realizovať v rámci stavebných objektov a prevádzkových súborov: - PS 1 Technologické vybavenie čerpacej stanice - SO – 02_3 NN Prípojka Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí kapitola B.1 Opis predmetu zákazky a B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, supplies
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 60 578.03
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zariadenie čistiacich staníc
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45311000, 45252210
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hlavná
 • Mesto: Lendak
 • PSČ: 05907
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: k. ú. Lendak, parcely KN-C 1748/51, zapísaných na LV č. 1, ktorého vlastníkom je obec Lendak a správca miestnej komunikácie Prevádzkareň obce Lendak.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti: a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, f) doloženým čestným vyhlásením. Uchádzač, ktorý má platný zápis v Zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia. Uchádzač túto skutočnosť uvedie v ponuke. Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (§ 152), predkladá predmetné doklady ako skeny originálov alebo úradne osvedčených kópií týchto dokladov. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, ak zaplatil všetky nedoplatky, alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona alebo Čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 zákona o VO.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Dodanie technologického vybavenia pre stavbu: Novostavba zástavby rodinných domov, miestnej komunikácie a vedenia inžinierskych sieti SO 02 Splašková kanalizácia
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: SKV - Pod Kicorou
 • Názov : Dodanie technologického vybavenia pre stavbu: Novostavba zástavby rodinných domov, miestnej komunikácie a vedenia inžinierskych sieti SO 02 Splašková kanalizácia
 • Opis: Projekt rieši prečerpávanie odpadových vôd z naprojektovanej splaškovej kanalizácie do existujúcej verejnej kanalizácie v obci. Verejná kanalizácia odvádza odpadové vody do existujúcej čistiarne odpadových vôd. Stavba pred dokončením rieši zaústenie splaškovej kanalizácie do verejnej kanalizácie prečerpaním splaškových vôd v čerpacej stanici umiestnenej na p.č.1748/51 Objekty prevedené v rámci stavby pred dokončením sa budú nachádzať na parcelách k.ú.Lendak p.č. KN-C:1748/51, 1474/22, 1474/49 a KN-E:3942/4, 3942/401. Predmetom zákazky je dodanie a montáž technologického vybavenia prečerpávacej stanice a vybudovania novej NN Prípojky. Dodávka technológie sa bude realizovať v rámci stavebných objektov a prevádzkových súborov: - PS 1 Technologické vybavenie čerpacej stanice - SO – 02_3 NN Prípojka Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí kapitola B.1 Opis predmetu zákazky a B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, supplies
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 60 578.03
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Zariadenie čistiacich staníc
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45311000, 45252210
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Hlavná
 • Mesto: Lendak
 • PSČ: 05907
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: k. ú. Lendak, parcely KN-C 1748/51, zapísaných na LV č. 1, ktorého vlastníkom je obec Lendak a správca miestnej komunikácie Prevádzkareň obce Lendak.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok u´časti týkaju´ce sa osobného postavenia a nesmu´ u nej existovať dôvody na vylu´čenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočnˇovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktoru´ boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Za účelom preukázania technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 uchádzači predložia: - Podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác, dodávania tovarov a služieb uskutočnených za predchádzaju´cich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom preukazujúcim uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazuju´cim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. - Podľa § 34 ods. 1 písm. c) – údajmi o technikoch – stavbyvedúcich najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Minimálna požadovaná u´rovenˇ štandardov : Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác a poskytovania služieb za predchádzajúcich päť rokov a referencie, alebo dôkazy o plnení, potvrdzujúce uskutočnenie stavebných prác uvedených v predloženom zozname, ako originály alebo overené fotokópie potvrdení od verejných obstarávateľov, obstarávateľov, alebo odberateľov, doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok v oblasti rovnakej alebo obdobnej (technológia a strojné vybavenie čistiarni odpadových vôd alebo zariadení čistiacich staníc) ako je predmet zákazky v minimálnom rozsahu – kumulatívne spolu za všetky referencie (stavby)100 000,- € bez DPH. Referenčné listy musia byť potvrdené, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom preukazujúcim uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené V prípade, že finančné podklady uchádzača boli spracované v inej mene ako euro, údaje v požadovaných dokladoch je potrebné prepočítať priemerným ročným kurzom vyhláseným NBS (Národná banka Slovenska). Podľa § 34 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží štrukturovaný životopis stavbyvedúceho v odbore inžinierske stavby s praxou minimálne 5 rokov (preukáže ju v životopise) a doložením jeho kópie osvedčenia o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho v odbore inžinierske stavby. Predmetné doklady uchádzač predkladá v needitovateľnom formáte, napr. „pdf“.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA SUBDODÁVATEĽOV
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač v ponuke uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. Podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona musí spĺňať aj nový subdodávateľ. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Prevádzkareň obce Lendak)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Prevádzkareň obce Lendak)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 29.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 29.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:00
 • Miesto otvárania ponúk: Obec Lendak, Revolučná 1285/1A, budova Prevádzkarne obce Lendak, kancelária štatutárneho orgánu
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/private/organization/3150/order/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505489
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Prevádzkareň obce Lendak)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Prevádzkareň obce Lendak)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)