Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie, výmena otv. konštrukcií na SO02, SO04 a SO05

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie, výmena otv. konštrukcií na SO02, SO04 a SO05
Kód zákazky: SDS_05/2024_REK
Kód oznámenia: 12536 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 1 141 001,06 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Senior dom Svida
Adresa: SNP
08901 Svidník
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: SNP Svidník 08901 Slovensko KN-C 1101, 1097/2, 1097/1, 1098, 1100, 1099/1, 983/29 a 1099/2, kat.úz. Svidník, okres Svidník
Zdroj:

Popis

Predmetom projektu rekonštrukcia štyroch objektov areálu Domu sociálnych služieb vo Svidníku. Stavba sa nachádza na parcelách KN-C 1101, 1097/2, 1097/1, 1098, 1100, 1099/1, 983/29 a 1099/2, kat.úz. Svidník, okres Svidník, v uzavretom a oplotenom areáli. Existujúce budovy sú murované a viac podlažné okrem spojovacích chodieb, ktoré sú jednopodlažné umiestnené v rovine 2.NP. Objekty majú ploché strechy a sú nezateplené. Na objekte SO02 a SO05.1 sú vymenené plastové okná s izolačným dvojsklom. Objekty SO02 a SO04 sú podpivničené. Pozemok je vo vlastníctve investora. Výstavbou sa nezmení šírkové ani výškové usporiadanie areálu. Vjazd na pozemok je vybudovaný existujúci. Existujúci vjazd a výjazd musí rešpektovať dopravný režim lokality. Objekty sú napojené na areálový rozvod NN, kanalizácie a vody. Dažďová voda zo striech je odvádzaná na trávnatý terén. Objekty sú vykurované z centrálnej kotolne plynovým kotlom, ktoré slúžia aj na ohrev TUV. Objekty nie sú vybavené núteným vetraním. Objekty SO02 a SO04 sú vybavené bleskozvodom. Navrhované práce pozostávajú zo zateplenia objektov, výmeny starých okien a dverí, nové strechy na SO02 a SO04 a zadržanie dažďovej vody zo striech objektov. Podrobnejšie je o rozsahu popísané v súhrnnej technickej správe a technických správach jednotlivých objektov. Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu, zhotovenej autorizovanou osobou Ing. Jozef Feciľak. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1290480
1. Základné údaje
 • Organizácia: Senior dom Svida (ID: 52926)
 • Zákazka: Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie, výmena otv. konštrukcií na SO02, SO04 a SO05 (ID: 505408)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: bae8df90-fc58-47bb-bcf7-0430a3bbcc27
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Senior dom Svida
 • IČO: 00696323
 • DIČ: 2020785294
 • Adresa
 • Ulica: SNP
 • Číslo: 4
 • Mesto: Svidník
 • PSČ: 08901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : MP PROFIT PB, s.r.o.
 • E-mail: info@mpprofit.sk
 • Telefónne číslo: +421424443891
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Senior dom Svida)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1687
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: SDS_05/2024_REK
 • Názov: Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie, výmena otv. konštrukcií na SO02, SO04 a SO05
 • Opis: Predmetom projektu rekonštrukcia štyroch objektov areálu Domu sociálnych služieb vo Svidníku. Stavba sa nachádza na parcelách KN-C 1101, 1097/2, 1097/1, 1098, 1100, 1099/1, 983/29 a 1099/2, kat.úz. Svidník, okres Svidník, v uzavretom a oplotenom areáli. Existujúce budovy sú murované a viac podlažné okrem spojovacích chodieb, ktoré sú jednopodlažné umiestnené v rovine 2.NP. Objekty majú ploché strechy a sú nezateplené. Na objekte SO02 a SO05.1 sú vymenené plastové okná s izolačným dvojsklom. Objekty SO02 a SO04 sú podpivničené. Pozemok je vo vlastníctve investora. Výstavbou sa nezmení šírkové ani výškové usporiadanie areálu. Vjazd na pozemok je vybudovaný existujúci. Existujúci vjazd a výjazd musí rešpektovať dopravný režim lokality. Objekty sú napojené na areálový rozvod NN, kanalizácie a vody. Dažďová voda zo striech je odvádzaná na trávnatý terén. Objekty sú vykurované z centrálnej kotolne plynovým kotlom, ktoré slúžia aj na ohrev TUV. Objekty nie sú vybavené núteným vetraním. Objekty SO02 a SO04 sú vybavené bleskozvodom. Navrhované práce pozostávajú zo zateplenia objektov, výmeny starých okien a dverí, nové strechy na SO02 a SO04 a zadržanie dažďovej vody zo striech objektov. Podrobnejšie je o rozsahu popísané v súhrnnej technickej správe a technických správach jednotlivých objektov. Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu, zhotovenej autorizovanou osobou Ing. Jozef Feciľak. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 141 001.06
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45443000, 45321000, 45310000, 45421100, 45262520
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: SNP4
 • Mesto: Svidník
 • PSČ: 08901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: KN-C 1101, 1097/2, 1097/1, 1098, 1100, 1099/1, 983/29 a 1099/2, kat.úz. Svidník, okres Svidník
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 1. podľa § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 2. podľa § 32 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie vyžadovaných podmienok účasti: 1. podľa § 32 ods. 2 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 2. podľa § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO - doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, lebo verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy (§ 32 ods. 3 ZVO). Netýka sa subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky. Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúce sa osobného postavenia určené verejným obstarávateľom. Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné doklady v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“ prípadne „jpg“. Ak uchádzač predkladá JED alebo čestné vyhlásenie, predkladá.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: - Celá komunikácia vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (IS EVO), ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len Úrad vlády SR) s využitím všetkých jeho funkcionalít. - IS EVO je dostupný bezplatne na adrese: www.isepvo.sk. - V prípade potreby môžu záujemcovia/uchádzači požiadať o technickú pomoc pri používaní IS EVO na e-mailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk alebo telefonicky na čísle: + 421 2 209 25 100. - Verejný obstarávateľ vyžaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. - Predmetné verejné obstarávanie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním. - Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zameraným na sociálne aspekty ani obstarávaním inovácií. - Elektronickými platbami sa rozumie bankový prevod cez internetbanking.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie, výmena otv. konštrukcií na SO02, SO04 a SO05
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: SDS_05/2024_REK
 • Názov : Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie, výmena otv. konštrukcií na SO02, SO04 a SO05
 • Opis: Predmetom projektu rekonštrukcia štyroch objektov areálu Domu sociálnych služieb vo Svidníku. Stavba sa nachádza na parcelách KN-C 1101, 1097/2, 1097/1, 1098, 1100, 1099/1, 983/29 a 1099/2, kat.úz. Svidník, okres Svidník, v uzavretom a oplotenom areáli. Existujúce budovy sú murované a viac podlažné okrem spojovacích chodieb, ktoré sú jednopodlažné umiestnené v rovine 2.NP. Objekty majú ploché strechy a sú nezateplené. Na objekte SO02 a SO05.1 sú vymenené plastové okná s izolačným dvojsklom. Objekty SO02 a SO04 sú podpivničené. Pozemok je vo vlastníctve investora. Výstavbou sa nezmení šírkové ani výškové usporiadanie areálu. Vjazd na pozemok je vybudovaný existujúci. Existujúci vjazd a výjazd musí rešpektovať dopravný režim lokality. Objekty sú napojené na areálový rozvod NN, kanalizácie a vody. Dažďová voda zo striech je odvádzaná na trávnatý terén. Objekty sú vykurované z centrálnej kotolne plynovým kotlom, ktoré slúžia aj na ohrev TUV. Objekty nie sú vybavené núteným vetraním. Objekty SO02 a SO04 sú vybavené bleskozvodom. Navrhované práce pozostávajú zo zateplenia objektov, výmeny starých okien a dverí, nové strechy na SO02 a SO04 a zadržanie dažďovej vody zo striech objektov. Podrobnejšie je o rozsahu popísané v súhrnnej technickej správe a technických správach jednotlivých objektov. Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu, zhotovenej autorizovanou osobou Ing. Jozef Feciľak. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45443000, 45321000, 45310000, 45421100, 45262520
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Prístup zameraný na znižovanie environmentálnych vplyvov: Iný
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Zelené verejné obstarávanie
 • Opis strategického verejného obstarávania: Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na zníženie environmentálnych vplyvov obstarávania, pričom tieto aspekty boli použité v podmienkach účasti, konkrétne ako podmienka účasti týkajúca sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľaustanovenia § 34ods. 1 písm. h) ZVO v nadväznosti na ustanovenie § 36 ZVO - registrácia v schéme EMAS voblasti predmetu zákazky (pozemné stavby) alebo ekvivalentný doklad. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: SNP 4
 • Mesto: Svidník
 • PSČ: 08901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: KN-C 1101, 1097/2, 1097/1, 1098, 1100, 1099/1, 983/29 a 1099/2, kat.úz. Svidník, okres Svidník
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. c) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena stavebných prác, ktorú uskutoční uchádzač na základe plnenia predmetu zákazky v rozsahu, vyhotovení, technickej špecifikácií a parametroch v súlade s projektovou dokumentáciou, opisom predmetu zákazky uvedeným v časti B.1 týchto súťažných podkladov(ďalej len ,,SP“) a ktorá zahŕňa všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zákazky na mieste vykonania prác. Celková cena je vypočítaná a vyjadrená v EUR S DPH, formou ocenenia výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov. Uchádzač uvedie jednotkové ceny v Prílohe č. 2 Výkaz výmer týchto SP. Cena za vykonanie diela bude uvedená v Prílohe č. 4 Návrh na plnenie kritérií.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena stavebných prác v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Senior dom Svida)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Senior dom Svida)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 31.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 31.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je verejné a obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, otváranie ponúk bude prebiehať on-line sprístupnením (tzn. že ponuky v rozsahu poskytovaných informácií budú elektronicky sprístupnené uchádzačom v momente ich otvorenia komisiou) prostredníctvom portálu IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk bude prebiehať online.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/505408
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505408
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)