Elektrokonvulzívny prístroj

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektrokonvulzívny prístroj
Kód zákazky: UNLP-2024-43
Kód oznámenia: 12513 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33158200-4
Ostatné CPV: 51410000-9
50421000-2
Predpokladaná hodnota: 49 855,88 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 10.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rastislavova
04190 Košice - mestská časť Juh
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Rastislavova Košice - mestská časť Juh 04190 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je nákup a dodanie elektrokonvulzívneho prístroja vrátane príslušenstva, ktorý je určený k zabezpečeniu poskytovania liečby pacientom I. Psychiatrickej kliniky, ktorí majú diagnostikované ochorenie schizofrénie alebo ťažkej mániodepresívnej psychózy. Predmet zákazky musí byť dodaný nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave, musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom na území Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, vybalenie a likvidácia obalov, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k tovaru potrebnej pre riadne a bezchybné používanie tovaru na stanovený účel, v súlade so všetkými právnymi predpismi, kompletizácia a uvedenie prístroja do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného tovaru, vykonanie prvej úradnej skúšky (resp.preberacej skúšky), odborné zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu potrebného pre správne použitie prístroja zamestnancami verejného obstarávateľa, poskytovanie autorizovaného záručného servisu v dĺžke 24 mesiacov a vykonávanie všetkých preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a predpísané výrobcom na tovar počas záruky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovanej technickej špecifikácie a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky je uvedené v Prílohe č. 6 Výzvy na predkladanie ponúk

Linky a dokumenty

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1290437
1. Základné údaje
 • Organizácia: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (ID: 14363)
 • Zákazka: Elektrokonvulzívny prístroj (ID: 505375)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
 • IČO: 00606707
 • DIČ: 2021141969
 • Internetová adresa (URL): https://unlp.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Rastislavova
 • Číslo: 43
 • Mesto: Košice - mestská časť Juh
 • PSČ: 04190
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH
 • E-mail: frantiska.sovariova@unlp.sk
 • Telefónne číslo: 0421556153153
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Zdravie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1295
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: UNLP-2024-43
 • Názov: Elektrokonvulzívny prístroj
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup a dodanie elektrokonvulzívneho prístroja vrátane príslušenstva, ktorý je určený k zabezpečeniu poskytovania liečby pacientom I. Psychiatrickej kliniky, ktorí majú diagnostikované ochorenie schizofrénie alebo ťažkej mániodepresívnej psychózy. Predmet zákazky musí byť dodaný nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave, musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom na území Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, vybalenie a likvidácia obalov, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k tovaru potrebnej pre riadne a bezchybné používanie tovaru na stanovený účel, v súlade so všetkými právnymi predpismi, kompletizácia a uvedenie prístroja do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného tovaru, vykonanie prvej úradnej skúšky (resp.preberacej skúšky), odborné zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu potrebného pre správne použitie prístroja zamestnancami verejného obstarávateľa, poskytovanie autorizovaného záručného servisu v dĺžke 24 mesiacov a vykonávanie všetkých preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a predpísané výrobcom na tovar počas záruky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovanej technickej špecifikácie a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky je uvedené v Prílohe č. 6 Výzvy na predkladanie ponúk
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 49 855.88
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Elektroterapeutické prístroje
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 51410000, 50421000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Tr. SNP 1
 • Mesto: Košice - mestská časť Sever
 • PSČ: 04011
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: miestom dodania tovaru je I. Psychiatrická klinika
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Doklady a dokumenty, prostredníctvom, ktorých uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO). Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO Uchádzač musí spĺňať podmienku týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO, musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. -Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len "ZHS") vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované podľa § 32 ods. 1 písm. a) a písm. f) ZVO nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do ZHS, ktorú uvedie v dokumente - Príloha č. 1 Identifikačné údaje uchádzača, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do ZHS podľa § 152 ZVO. Zápis do ZHS je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v ZHS, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a písm. f), 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa §152 ods. 3 ZVO a zároveň verejný obstarávateľ overí v zozname osôb so zákazom účasti vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, či sa uchádzač v tomto zozname nenachádza. Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO. Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, podpísaním Prílohy č. 4 Výzvy deklaruje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Podmienky účasti preukazujúce osobné postavenie sú kompletne uvedené v dokumente s názvom Výzva na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov aj preukázanie splnenia ostatných osobitných požiadaviek na predmet zákazky, ktoré sú uvedené v bode 9.9 Výzvy na predkladanie ponúk.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Elektrokonvulzívny prístroj
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: UNLP-2024-43
 • Názov : Elektrokonvulzívny prístroj
 • Opis: Predmetom zákazky je nákup a dodanie elektrokonvulzívneho prístroja vrátane príslušenstva, ktorý je určený k zabezpečeniu poskytovania liečby pacientom I. Psychiatrickej kliniky, ktorí majú diagnostikované ochorenie schizofrénie alebo ťažkej mániodepresívnej psychózy. Predmet zákazky musí byť dodaný nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave, musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom na území Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, vybalenie a likvidácia obalov, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k tovaru potrebnej pre riadne a bezchybné používanie tovaru na stanovený účel, v súlade so všetkými právnymi predpismi, kompletizácia a uvedenie prístroja do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného tovaru, vykonanie prvej úradnej skúšky (resp.preberacej skúšky), odborné zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu potrebného pre správne použitie prístroja zamestnancami verejného obstarávateľa, poskytovanie autorizovaného záručného servisu v dĺžke 24 mesiacov a vykonávanie všetkých preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a predpísané výrobcom na tovar počas záruky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovanej technickej špecifikácie a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky je uvedené v Prílohe č. 6 Výzvy na predkladanie ponúk
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 49 855.88
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Elektroterapeutické prístroje
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 51410000, 50421000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Tr. SNP 1
 • Mesto: Košice - mestská časť Sever
 • PSČ: 04011
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 90
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie ponúk v tomto verejnom obstarávaní z hľadiska posúdenia splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO a z hľadiska posúdenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky a ponuku podľa § 53 ZVO sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk na základe kritériá na vyhodnotenie ponúk, iba u uchádzača, ktorý sa umiestni na 1. mieste po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: celková cena v EUR bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: sú uvedené v Prílohe č. 7 Kúpna zmluva
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:10
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie sa uskutoční elektronicky, online – verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom funkcionality IS EVO, t. j. automatickým vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Miesto otvárania ponúk: IS EVO
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/505375
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505375
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)