Vybudovanie novej materskej školy na Dužavskej ulici v Rimavskej Sobote

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vybudovanie novej materskej školy na Dužavskej ulici v Rimavskej Sobote
Kód zákazky: ZS01
Kód oznámenia: 12504 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 955 809,67 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dúžavská cesta
83102 Rimavská Sobota
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Dúžavská cesta Rimavská Sobota 83102 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je výstavba objektu novej Materskej školy v v meste Rimavská Sobota v časti Dúžavská cesta. Stavba je situovaná na parcelách 962/21 a 962/22. Objekt bude samostatná stavba v areáli základnej a materskej školy v časti Dúžavská cesta. Návrh predpokladá výstavbu nového dvojpodlažného objektu MŠ s priľahlým areálom. Nový objekt bude spĺňať požiadavky obce na predškolskú starostlivosť o 66 detí v troch samostatných triedach. Predmetom zákazky sú nasledovné objekty stavby: SO-01 MATERSKÁ ŠKOLA SO-02 TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY SO-04 NN PRÍPOJKA SO-05 AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA SO-06 AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA SO-07 AREÁLOVÝ VODOVOD Presný rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer, ktoré tvoria prílohu týchto súťažných podkladov.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1290453
1. Základné údaje
 • Organizácia: Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta 1054/11, Rimavská Sobota (ID: 25127)
 • Zákazka: Vybudovanie novej materskej školy na Dužavskej ulici v Rimavskej Sobote (ID: 505398)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 14daa76e-0fc1-4c83-8306-61496f46d37c
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta 1054/11, Rimavská Sobota
 • IČO: 37950975
 • DIČ: 2021786855
 • Adresa
 • Ulica: Dúžavská cesta
 • Číslo: 11
 • Mesto: Rimavská Sobota
 • PSČ: 83102
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: obstaravanie@asmanagement.sk
 • Telefónne číslo: 0903564661
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta 1054/11, Rimavská Sobota)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná miestnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9715
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ZS01
 • Názov: Vybudovanie novej materskej školy na Dužavskej ulici v Rimavskej Sobote
 • Opis: Predmetom zákazky je výstavba objektu novej Materskej školy v v meste Rimavská Sobota v časti Dúžavská cesta. Stavba je situovaná na parcelách 962/21 a 962/22. Objekt bude samostatná stavba v areáli základnej a materskej školy v časti Dúžavská cesta. Návrh predpokladá výstavbu nového dvojpodlažného objektu MŠ s priľahlým areálom. Nový objekt bude spĺňať požiadavky obce na predškolskú starostlivosť o 66 detí v troch samostatných triedach. Predmetom zákazky sú nasledovné objekty stavby: SO-01 MATERSKÁ ŠKOLA SO-02 TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY SO-04 NN PRÍPOJKA SO-05 AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA SO-06 AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA SO-07 AREÁLOVÝ VODOVOD Presný rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer, ktoré tvoria prílohu týchto súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 955 809.67
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Rimavská Sobota
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia: 1.1. podľa § 32 ods.1 písm. e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu; 1.2 podľa § 32 ods.1 písm. f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Celé znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch časť A.2 Podmienky účasti.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 25.000,- EUR . Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladov. 2. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Vybudovanie novej materskej školy na Dužavskej ulici v Rimavskej Sobote
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ZS01
 • Názov : Vybudovanie novej materskej školy na Dužavskej ulici v Rimavskej Sobote
 • Opis: Predmetom zákazky je výstavba objektu novej Materskej školy v v meste Rimavská Sobota v časti Dúžavská cesta. Stavba je situovaná na parcelách 962/21 a 962/22. Objekt bude samostatná stavba v areáli základnej a materskej školy v časti Dúžavská cesta. Návrh predpokladá výstavbu nového dvojpodlažného objektu MŠ s priľahlým areálom. Nový objekt bude spĺňať požiadavky obce na predškolskú starostlivosť o 66 detí v troch samostatných triedach. Predmetom zákazky sú nasledovné objekty stavby: SO-01 MATERSKÁ ŠKOLA SO-02 TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY SO-04 NN PRÍPOJKA SO-05 AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA SO-06 AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA SO-07 AREÁLOVÝ VODOVOD Presný rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer, ktoré tvoria prílohu týchto súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Rimavská Sobota
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 18
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, výzva zameraná na Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov, Kód výzvy: 06R01-20-V02. Verejný obstarávateľ bude podávať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov po realizácii verejného obstarávania.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky podľa § 33 ods. 1 písm. d) prehľadom o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch časť A.2 Podmienky účasti.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov.
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch časť A.2 Podmienky účasti.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality - Licencia ETICS
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch časť A.2 Podmienky účasti.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy.
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch časť A.2 Podmienky účasti.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO a § 36 ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy - ISO 14001
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch časť A.2 Podmienky účasti.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena celkom za predmet zákazky v Eur s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu do predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ môže vyžadovať vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá, pred uzatvorením zmluvy. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu zabezpečenia zodpovednosti za dodržanie zmluvných podmienok uvedených v návrhu zmluvy a riadneho plnenia uzavretej zmluvy.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: 1. Zhotoviteľ je povinný ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi: - Doklad o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške ceny diela v Eur s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela. - Časový harmonogram prác vypracovaný v kalendárnych dňoch alebo v týždňoch s dodržaním logiky a výstavby a dodržaním technických a technologických postupov použitých pri realizácii diela v zmysle rozsahu prác uvádzaných vo PD a vo výkaze výmer. 2. Zhotoviteľ je povinný zložiť v lehote 5 dní po dni prevzatia staveniska realizačnú záruku (kauciu) vo výške 5 % z ceny diela bez DPH 3. V zmysle § 41 ods.3 ZVO verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta 1054/11, Rimavská Sobota)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta 1054/11, Rimavská Sobota)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 31.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 31.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Miesto otvárania ponúk: Ponuky sa budú otvárať elektronicky, prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy – časť IS EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/505398
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505398
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma funkcionalita IS EVO- ePVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta 1054/11, Rimavská Sobota)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta 1054/11, Rimavská Sobota)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)