Novostavba dvoch bytových domov Stankovany

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Novostavba dvoch bytových domov Stankovany
Kód zákazky: SY2024
Kód oznámenia: 12479 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45211000-9
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Stankovany
Adresa:
03492 Stankovany
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Stankovany 03492 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je realizácia novostavby dvoch bytových domov situovaných na parcele č. 284/62, 284/67 v katastrálnom území obce Stankovany. Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1 súťažných podkladov a v relevantných prílohách súťažných podkladov.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Stankovany

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1290371
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Stankovany (ID: 48528)
 • Zákazka: Novostavba dvoch bytových domov Stankovany (ID: 505330)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: a3e832b2-5ba4-490f-a1bf-5fb1a30d0b08
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Stankovany
 • IČO: 00315761
 • DIČ: 2020589736
 • Adresa
 • Mesto: Stankovany
 • PSČ: 03492
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: obec@stankovany.sk
 • Telefónne číslo: 0444391231
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Stankovany)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4994
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: SY2024
 • Názov: Novostavba dvoch bytových domov Stankovany
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia novostavby dvoch bytových domov situovaných na parcele č. 284/62, 284/67 v katastrálnom území obce Stankovany. Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1 súťažných podkladov a v relevantných prílohách súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe viacbytových budov a rodinných domov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, aj ak: a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok v bode 15. týchto súťažných podkladov, b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, t. j. v zadávacej dokumentácii k tomuto verejnému obstarávaniu, c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky verejného obstarávateľa do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu nakoľko komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov, d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu, f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa odseku 20.6. tohto bodu súťažných podkladov, g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk, h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Novostavba dvoch bytových domov Stankovany
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: SY2024
 • Názov : Novostavba dvoch bytových domov Stankovany
 • Opis: Predmetom zákazky je realizácia novostavby dvoch bytových domov situovaných na parcele č. 284/62, 284/67 v katastrálnom území obce Stankovany. Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1 súťažných podkladov a v relevantných prílohách súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe viacbytových budov a rodinných domov
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Likvidita 2. stupňa
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie podľa: § 33 ods. 1 písm. c) súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich METÓDY A KRITÉRIÁ pre splnenie požadovanej podmienky účasti podľa § 33 ods.1 písm. c) zákona Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) – schopnosť spoločnosti pokryť krátkodobé záväzky krátkodobými aktívami okrem zásob. Podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona splní uchádzač: ktorého hodnota ukazovateľa Likvidita 2. stupňa je rovná alebo vyššia ako 1,0 za aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická alebo odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania súhrnne vo výške min. 2 000 000,00 EUR bez DPH. § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality Minimálna požadovaná úroveň štandardov: • uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu kvality ISO 9001 podľa § 35 zákona o verejnom obstarávaní vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom, môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby , údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Doklad preukazujúci, že uchádzač má k dispozícii kľúčových expertov: Stavbyvedúci – osoba s odborným zameraním pre pozemné stavby, ktorá predloží - platné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky, resp. odborné osvedčenie so zameraním na pozemné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle ekvivalentného právneho predpisu. - vlastnoručne podpísaný životopis (resp. ekvivalentný doklad), z ktorého bude zrejmý priebeh zamestnaní odborne spôsobilej osoby stavbyvedúceho, a z ktorého bude zrejmý pracovnoprávny vzťah k uchádzačovi t.j. či bude poskytovať služby stavbyvedúceho v pozícií zamestnanca na základe pracovnoprávneho vzťahu, alebo ako iná osoba. Autorizovaný elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených technických zariadení - osoba, ktorá predloží - osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu EZ-P-E2 A. - vlastnoručne podpísaný životopis (resp. ekvivalentný doklad), z ktorého bude zrejmý priebeh zamestnaní odborne spôsobilej osoby a z ktorého bude zrejmý pracovnoprávny vzťah k uchádzačovi t.j. či bude poskytovať služby v pozícií zamestnanca na základe pracovnoprávneho vzťahu, alebo ako iná osoba - zoznam projektov rovnakého alebo podobného predmetu zákazky výstavba bytoviek, pri ktorých vykonával projektovú činnosť pre konštrukcie inžinierskych stavieb: parkoviská, odstavné plochy, cesty za uplynulých 10 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa od vyhlásenia verejného obstarávania. Uchádzač doloží doklady preukazujúce, že je držiteľom nasledovných licencií a certifikátov: - Licencia na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov vydaná akreditovaným orgánom alebo EKVIVALENT (certifikát) - Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby vydaná akreditovaným orgánom - Licencia na zhotovenie tepelnoizolačných a hydroizolačných balkónových , lodžiových a terasových systémov vydaná akreditovaným orgánom alebo EKVIVALENT (certifikát) - Licencia na overovanie kvality realizácie stavebných prác pri celkovej obnove budovy vydaná akreditovaným orgánom. - Certifikát ISO 45001:2018 – Systém manažérstva vydaný akreditovaným orgánom, § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy, Minimálna požadovaná úroveň štandardov: uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu ISO 14001 podľa § 36 zákona o verejnom obstarávaní pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských štátov Európskeho spoločenstva. § 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom. Minimálna požadovaná úroveň štandardov Uchádzač uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ, podľa § 44 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní určil nasledovné kritériá na vyhodnotenie ponúk v tomto postupe zadávania zákazky a ich relatívnu váhu: Celková cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH pozostávajúca z: - ceny za zhotovenie stavby s relatívnou váhou 70. Kritérium Cena je aukčné kritérium.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 70
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za celý predmet zákazky
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ, podľa § 44 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní určil nasledovné kritériá na vyhodnotenie ponúk v tomto postupe zadávania zákazky a ich relatívnu váhu: Lehota výstavby vyjadrená v celých pracovných dňoch : s relatívnou váhou 30. Kritérium Lehota výstavby je neaukčné kritérium.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 30
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Lehota výstavby
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 28.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 28.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Miesto otvárania ponúk: ePVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505330
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://www.isepvo.sk
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)