Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš
Kód zákazky: 12/2024/10302
Kód oznámenia: 12447 - MSP
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45233000-9
Predpokladaná hodnota: 9 787 340,83 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dúbravská cesta
84104 Bratislava
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Dúbravská cesta Bratislava 84104 Slovensko Predmet zákazky sa bude vykonávať / zabezpečovať na nasledujúcich úsekoch: SSÚD 9 Mengusovce: - Etapa: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničení km 302,940 – 310,390 pravý jazdný pás; v celej šírke vrátane krajnice + odpočívadlo Štrba - pravá strana (SHELL) - Etapa: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničení km 310,600 – 302,940 ľavý jazdný pás; v celej šírke vrátane krajnice + odpočívadlo Štrba - ľavá strana (SLOVNAFT) - Etapa: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničení km 311,650 – 314,400 pravý jazdný pás; v celej šírke vrátane krajnice + vetvy križovatky Štrba - Etapa: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničení km 314,400 – 310,600 ľavý jazdný pás; v celej šírke vrátane krajnice + vetvy križovatky Štrba SSÚD 8 Liptovský Mikuláš: - Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš; ľavý jazdný pás v staničení km 271,650 – 267,500; v celej šírke vrátane krajnice - Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš; pravý jazdný pás v staničení km 292,150 – 295,318; v celej šírke vrátane krajnice Podrobné vymedzenie jednotlivých úsekov predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1v správe stredísk správy a údržby diaľnic (ďalej len „SSÚD“) Mengusovce a Liptovský Mikuláš, výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu a predĺženia životnosti zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky, podľa technických a kvalitatívnych podmienok súťažných podkladov.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1289777
1. Základné údaje
 • Organizácia: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ID: 92052)
 • Zákazka: Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš (ID: 504159)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 8d9356a4-f9b1-47d9-bd87-347e263ed228
 • Identifikátor verzie oznámenia: d472158a-0bae-4ab9-89c2-22e216e815ec
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 • IČO: 35919001
 • DIČ: 2021937775
 • Adresa
 • Ulica: Dúbravská cesta
 • Číslo: 14
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 84104
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: elena.zavodska@ndsas.sk
 • Telefónne číslo: +421258311055
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 12/2024/10302
 • Názov: Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš
 • Opis: Predmetom zákazky je obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1v správe stredísk správy a údržby diaľnic (ďalej len „SSÚD“) Mengusovce a Liptovský Mikuláš, výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu a predĺženia životnosti zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky, podľa technických a kvalitatívnych podmienok súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 9 787 340.83
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Extra-Regio NUTS 3
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Predmet zákazky sa bude vykonávať / zabezpečovať na nasledujúcich úsekoch: SSÚD 9 Mengusovce: - Etapa: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničení km 302,940 – 310,390 pravý jazdný pás; v celej šírke vrátane krajnice + odpočívadlo Štrba - pravá strana (SHELL) - Etapa: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničení km 310,600 – 302,940 ľavý jazdný pás; v celej šírke vrátane krajnice + odpočívadlo Štrba - ľavá strana (SLOVNAFT) - Etapa: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničení km 311,650 – 314,400 pravý jazdný pás; v celej šírke vrátane krajnice + vetvy križovatky Štrba - Etapa: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničení km 314,400 – 310,600 ľavý jazdný pás; v celej šírke vrátane krajnice + vetvy križovatky Štrba SSÚD 8 Liptovský Mikuláš: - Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš; ľavý jazdný pás v staničení km 271,650 – 267,500; v celej šírke vrátane krajnice - Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš; pravý jazdný pás v staničení km 292,150 – 295,318; v celej šírke vrátane krajnice Podrobné vymedzenie jednotlivých úsekov predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 12/2024/10302
 • Názov : Obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce a SSÚD 8 Liptovský Mikuláš
 • Opis: Predmetom zákazky je obnova obrusnej a ložnej vrstvy na vozovke D1v správe stredísk správy a údržby diaľnic Mengusovce a Liptovský Mikuláš, výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu a predĺženia životnosti zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky, podľa technických a kvalitatívnych podmienok súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 9 787 340.83
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Extra-Regio NUTS 3
 • Krajina: Slovensko
 • Ďalšie obmedzenia týkajúce sa miesta plnenia: Kdekoľvek v danej krajine
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Predmet zákazky sa bude vykonávať / zabezpečovať na nasledujúcich úsekoch: SSÚD 9 Mengusovce: - Etapa: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničení km 302,940 – 310,390 pravý jazdný pás; v celej šírke vrátane krajnice + odpočívadlo Štrba - pravá strana (SHELL) - Etapa: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničení km 310,600 – 302,940 ľavý jazdný pás; v celej šírke vrátane krajnice + odpočívadlo Štrba - ľavá strana (SLOVNAFT) - Etapa: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničení km 311,650 – 314,400 pravý jazdný pás; v celej šírke vrátane krajnice + vetvy križovatky Štrba - Etapa: Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 9 Mengusovce v staničení km 314,400 – 310,600 ľavý jazdný pás; v celej šírke vrátane krajnice + vetvy križovatky Štrba SSÚD 8 Liptovský Mikuláš: - Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš; ľavý jazdný pás v staničení km 271,650 – 267,500; v celej šírke vrátane krajnice - Oprava diaľnice D1 v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš; pravý jazdný pás v staničení km 292,150 – 295,318; v celej šírke vrátane krajnice Podrobné vymedzenie jednotlivých úsekov predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť: Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky*, uskutočnených za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len „rozhodné obdobie“) s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1.1 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 1.2 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. * Pod stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa rozumie: frézovanie a pokládka hutnených asfaltových zmesí na cestách s triedou dopravného zaťaženia I – II v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky. Uchádzač predloží len referencie uskutočnených stavebných prác, ktoré realizoval priamo on alebo člen skupiny dodávateľov. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro (€), je potrebné na prepočítanie tejto meny na € použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznam stavebných prác s rovnakým alebo podobným charakterom ako predmet zákazky uskutočnených za rozhodné obdobie v celkovom objeme min. 20 000 t resp. 180 000 m2 hutnených asfaltových zmesí, z toho aspoň jednu zákazku v celkovom objeme min. 1200 t resp. 10 000 m2 hutnených asfaltových zmesí.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. c) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Údaje o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi, a na ktorých sa môže uchádzač obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi osoby zodpovednej za kontrolu kvality: min. úplné stredné vzdelanie a prax min. 5 rokov preukázanú pracovným životopisom, z ktorého bude zrejmá účasť min. na jednom projekte pri stavbách dopravnej infraštruktúry (diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. triedy, stavby železníc) na pozícii pracovník zodpovedný za kontrolu kvality.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Opis technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Fotokópia certifikátu akreditovaného laboratória, ktoré bude vykonávať kontrolu kvality, s rozsahom udelenej akreditácie. Minimálny rozsah udelenej akreditácie je potrebné preukázať na nasledujúce druhy skúšok: Asfaltové zmesi: - Obsah asfaltu a zrnitosť - Objemová hmotnosť a medzerovitosť - Odolnosť proti trvalým deformáciám Konštrukčné vrstvy: - Objemová hmotnosť vrstiev - Nerovnosť vrstiev.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác s doložením dokladu o odbornej spôsobilosti pre vedenie uskutočňovania stavieb v zmysle § 45 ods.1 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre činnosť stavbyvedúceho alebo ekvivalent. Uchádzač predloží sken požadovaných dokladov. Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Stavbyvedúci musí mať minimálne päť (5) rokov praxe v stavebníctve so zameraním na predmet zákazky, z toho min. tri (3) roky vo funkcii stavbyvedúceho, ktorú uchádzač preukáže pracovným životopisom podpísaným príslušnou odborne spôsobilou osobou. Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad, vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Zoznam o dispozícii uchádzača technickými prostriedkami, potrebnými na plnenie Rámcovej dohody a uvedením umiestnenia (lokalizácie) obaľovacej súpravy, v ktorej budú vyrábané asfaltové zmesi pre plnenie predmetu obstarávania. Minimálna požadovaná úroveň strojového a technického vybavenia: - Fréza vybavená bezdotykovým nivelačným systémom - Finišer s automatickým nivelačným zariadením, nastaviteľnou a vyhrievanou rozprestieracou doskou s vibračným a hutniacim rámom - Valce vibračné - Nákladné autá na prepravu asfaltovej zmesi - Zametač - Stroj na zálievky – zariadenie na ohrev a aplikáciu asfaltových zálievok - Rezačka na priečne zafrézovanie frézovanej plochy - Distribútor spájacieho postreku Uchádzač musí mať k dispozícii strojové a technické vybavenie v takom množstve, aby vedel plniť predmet zákazky v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa. Uchádzač predloží zoznam strojného vybavenia, ktoré má priamo on alebo člen skupiny dodávateľov k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác, resp. ak má uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov zabezpečené strojné vybavenie formou lízingu alebo má strojné vybavenie v nájme, uvedie túto skutočnosť v zozname strojného vybavenia pri podaní ponuky a zároveň v ponuke predloží zmluvu/-y, v zmysle ktorej/-ých má na strojné vybavenie zabezpečený lízing alebo ich má v nájme. 6. Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a zároveň musí spĺňať všetky ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO. 7. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. 8. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO. 9. Uchádzač, ktorý použije JED vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel ?: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) Zákona, teda na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Navrhovaná cena za celý predmet zákazky v eurách (€ alebo EUR) bez DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 07.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 10
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 07.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, a to on-line sprístupnením ponúk v systéme JOSEPHINE.
 • Miesto otvárania ponúk: Miesto online sprístupnenia ponúk je na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/55612/summary. Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Online sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri online sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto online prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka je stanovená vo výške 30 000,00 eur Spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v bode 15 časti A1 súťažných podkladov.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/55612/summary
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504159
 • Označenie dokumentu/zákazky: 55612
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: JOSEPHINE
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)