Rekonštrukcia a zateplenie MŠ A. Dubčeka

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia a zateplenie MŠ A. Dubčeka
Kód zákazky: 2410/2024/OIaMM/49816
Kód oznámenia: 12414 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214100-1
Predpokladaná hodnota: 212 616,99 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Piešťany
Adresa: Nám. SNP
92145 Piešťany
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Nám. SNP Piešťany 92145 Slovensko Materská škola, ul. A. Dubčeka 3542/11, 921 01 Piešťany, p. č. 8177 v k. ú. Piešťany
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky pod názvom „Rekonštrukcia a zateplenie MŠ A. Dubčeka“ sú stavebné práce spočívajúce v zateplení obvodových stien, zateplení strešného plášťa, rekonštrukcii terasy, rekonštrukcii okapových chodníkov, dodávke a montáži bleskozvodov v zmysle projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť MS projekt, s.r.o., Royova 9, 921 01 Piešťany s dátumom spracovania 05/2022 – zodpovedný projektant Ing. Miriam Suchomelová, autorizovaný stavebný inžinier evidenčné číslo oprávnenia 5205*SP*I14 s rozsahom oprávnenia: Konštrukcia pozemných stavieb. Definovanie prác je zahrnuté do jednotlivých položiek v neocenenom výkaze výmer a v projektovej dokumentácii, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Piešťany