Debarierizácia SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín – 1. etapa

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Debarierizácia SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín – 1. etapa
Kód zákazky: 01/2024 IS
Kód oznámenia: 12374 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214220-8
Predpokladaná hodnota: 143 002,40 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pelhřimovská
02680 Dolný Kubín
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Pelhřimovská Dolný Kubín 02680 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky „Debarierizácia SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín – 1. etapa“ je realizácia stavby debarierizácie. Podstatou je vybudovať bezbariérový vstup do budovy školy (rampa a rekonštrukcia 2 vchodových dverí) a vybudovať bezbariérový prístup na všetky 4 nadzemné podlažia – t.j. výstavba exteriérového výťahu a to podľa: • Projektovej dokumentácie s názvom: „STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB – STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLY A DEBARIERIZÁCIA“, ktorú vypracoval: DESIGN ENGINEERING, a.s., Palisády 33, 811 06 Bratislava, dátum: 06/2022 (Táto projektová dokumentácia rieši najmä výstavbu exteriérového výťahu a tvorí Prílohu č. 9 týchto súťažných podkladov) • projektovej dokumentácie s názvom: „STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB – STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLY A DEBARIERIZÁCIA – doplnok č. 1“, ktorú vypracoval: DESIGN ENGINEERING, a.s., Palisády 33, 811 06 Bratislava, dátum: 05/2023 (Táto projektová dokumentácia rieši najmä vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy školy (rampa a rekonštrukcia 2 vchodových dverí) a tvorí Prílohu č. 10 týchto súťažných podkladov) • právoplatného stavebného povolenia stavebného úradu - Číslo 5799/2021/242-TS01/A10 zo dňa 13.09.2021, právoplatnosť 14.09.2021 a rozhodnutia Mesta Dolný Kubín č.j.: 6381/2023/299-TS05/A10, ktorým sa platnosť stavebného povolenia stavby predlžuje do 14.09.2025. - Prílohy č. 2 - výkaz výmer. Bližší popis je uvedený v súťažných podkladoch.