Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (5)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (5)
Kód zákazky: 505271
Kód oznámenia: 12417 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34992200-9
Predpokladaná hodnota: 1 632,30 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Bulharská ulica
91701 Trnava
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Bulharská ulica Trnava 91701 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodanie zvislého dopravného značenia a príslušenstva s dopravou a vyložením na mieste a v termíne uvedených v bode 10 súťažných podkladov. Presné vymedzenie rozsahu vrátane špecifikácie predmetu zákazky je uvedené v samostatnej Prílohe č.4 súťažných podkladov. Predmet zákazky musí spĺňať: • požiadavky normy STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, vrátane všetkých jej zmien a technicko normalizačných informácií a byť v súlade so Vzorovými listami VL 6.1 a VL 6.4 Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, • podmienky zákona č. 8/2009 Z.z. v platnom znení a Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení č. 30/2020 Z.z., • podmienky technických a kvalitatívnych požiadaviek v zmysle zákona č.264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako i ostatné platné právne predpisy SR a EÚ týkajúce sa predmetu zákazky. Ostatné bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.