Dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre SHMÚ

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre SHMÚ
Kód zákazky: 706-2634/2024-6279
Kód oznámenia: 12430 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 18100000-0
Predpokladaná hodnota: 73 492,69 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jeséniova
83315 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: SI -
Miesto dodania: Jeséniova Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83315 Slovensko 21 miest v rámci SR, bližšie špecifikovaných v prílohe č. 2 Návrhu rámcovej dohody v súťažnej dokumentácii
Zdroj:

Popis

V zmysle ustanovenia §6, ods. 2, Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je povinnosťou SHMÚ zabezpečiť osobné ochranné pracovné prostriedky. Predmetom zákazky je Dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre SHMÚ (ďalej len „OOPP“). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky, predpokladané množstvá tovaru na požadované obdobie 24 mesiacov je uvedená v súťažnej dokumentácii.