Prístavba MŠ k budove komunitného centra

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prístavba MŠ k budove komunitného centra
Kód zákazky: 505191
Kód oznámenia: 12393 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 1 066 064,94 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Olejníkov
Adresa:
08257 Olejníkov
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Olejníkov 08257 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na prístavbe MŠ k budove komunitného centa v obci Olejníkov v rozsahu: SO 01 Materská škola SO 01.1 Architektúra a statika SO 01.2 VZT SO 01.3 ELI SO 01.3.1 Elektroinštalácia a bleskozvod SO 01.3.2 Fotovoltický zdroj SO 01.3.3 Slaboprúdové rozvody SO 01.3.4 Hlasová signalizácia požiaru HSP SO 01.4 ZTI SO 01.5 UK SO 02 Elektrická prípojka a preložka NN siete SO 02.1 OEZ pre MŠ SO 02.2 Preložka OEZ – komunitné centrum SO 03 Vodovodná prípojka SO 04 Kanalizačná prípojka SO 05 Dažďová kanalizácia SO 06 Požiarna nádrž SO 07 Spevnená plocha SO 08 Detské ihrisko SO 09 Oplotenie SO 10 Asanácia objektu Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer jednotlivých objektov, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Olejníkov