Obnova obecného úradu v Skároši

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obnova obecného úradu v Skároši
Kód zákazky: pdl/2024/skaroš/1
Kód oznámenia: 12362 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45210000-2
Predpokladaná hodnota: 931 246,98 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.6.2024 08:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Skároš
Adresa: Skároš
04411 Skároš
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Skároš Skároš 04411 Slovensko
Zdroj:

Popis

Projekt rieši návrh obnovy budovy obecného úradu a kultúrneho domu v katastrálnom území Skároš. Riešený objekt sa nachádza na parcele C KN č. 205 zapísanej v liste vlastníctva č. 404. Budova je čiastočne dvojpodlažná s neobytným podkrovím a sedlovou strechou. Konštrukčný systém je murovaný s pozdĺžnym nosným systémom, strop je drevený trámový, okná sú drevené aj plastové, sedlovú strechu s valbami "S1" tvorí drevený krov so stojatou stolicou so sklonom 40°. V budove sa nachádzajú priestory obecného úradu, knižnice, sklady - bývalá požiarna zbrojnica, kultúrna sála so samostatným vstupom Prístavba v JV časti z 90-tych rokov 20. storočia má tvar obdĺžnika a pultovú strechu "S2", nachádza sa tu menšia kultúrna sála, kuchyňa a hygienické zariadenia pre návštevníkov. Po cca. 70 ročnej prevádzke si objekt žiada komplexnú rekonštrukciu v snahe zlepšiť jeho tepelnotechnické podmienky a zvýšiť bezpečnosť stavebných konštrukcií objektu. Rozsah obnovy z dôvodu zvýšenia energetickej hospodárnosti zahŕňa zateplenie obvodového plášťa aj podstrešného priestoru, výmenu výplňových konštrukcií (okná a vonkajšie dvere), zateplenie podstrešného priestoru sedlovej strechy "S1" a zateplenie pultovej strechy "S2". Zahŕňa aj výmenu klampiarskych, zámočníckych prvkov a bleskozvodu, výmenu stropnej konštrukcie nad prízemím (drevený trámový strop) a nové schodisko do podkrovia, výmenu celej konštrukcie dreveného krovu sedlovej strechy (strecha "S1"), výmenu strešných krytín oboch striech, úpravu vonkajšieho vstupu - závetria - do východnej časti budovy KD. V interiéri sa obnovia povrchové úpravy stien, stropov, podláh, schodísk – rozsah podľa výkresovej dokumentácie. Súčasťou návrhu sú aj nové rozvody elektriny vrátane rozvádzačov a svietidiel, nové rozvody vykurovania vrátane výmeny vykurovacích telies, nový zdroj tepla, odvetranie jednotlivých miestností (časť vzduchotechnika), osadenie fotovoltických panelov na streche - samostatné časti PD

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Skároš