Zneškodňovanie zmesového a objemného komunálneho odpadu na skládke odpadov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zneškodňovanie zmesového a objemného komunálneho odpadu na skládke odpadov
Kód zákazky: 06052024/GA/skladkovanie/KO
Kód oznámenia: 12396 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90500000-2
Ostatné CPV: 90510000-5
90513200-8
Predpokladaná hodnota: 1 610 424,04 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Technické služby mesta Galanta
Adresa: Kpt. Nálepku
92401 Galanta
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: Kpt. Nálepku Galanta 92401 Slovensko Skládka tuhého komunálneho odpadu v okolí mesta Galanta – rádius 30 km (NUTS kód : SK021)
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v súvislosti s nakladaním a zneškodňovaním komunálneho odpadu vznikajúceho v meste Galanta činnosťou zaradenou do prílohy č. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pod kódom nakladania D1 – uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov). Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.