REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU
Kód zákazky: 06_05_2024 VO
Kód oznámenia: 12292 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 63 869,17 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.5.2024 08:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Skároš
Adresa: Skároš
04411 Skároš
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Skároš Skároš 04411 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom verejného obstarávania je rekonštrukcia Domu smútku v obci Skároš podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer v prílohe. Rozsah prác: 1) Odstránenie vlhkosti z muriva 2) Rekonštrukcia exteriérového podhľadu 3) Odstránenie trhlín v interiéri 4) Výmena výplňových konštrukcií (okien, dverí) 5) Vykurovanie objektu

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Skároš

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1290188
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Skároš (ID: 64684)
 • Zákazka: REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU (ID: 504208)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Skároš
 • IČO: 00324701
 • DIČ: 2021245006
 • Adresa
 • Ulica: Skároš
 • Číslo: 91
 • Mesto: Skároš
 • PSČ: 04411
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@tenderprojekt.sk
 • Telefónne číslo: 0915528049
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Skároš)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5700
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 06_05_2024 VO
 • Názov: REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je rekonštrukcia Domu smútku v obci Skároš podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer v prílohe. Rozsah prác: 1) Odstránenie vlhkosti z muriva 2) Rekonštrukcia exteriérového podhľadu 3) Odstránenie trhlín v interiéri 4) Výmena výplňových konštrukcií (okien, dverí) 5) Vykurovanie objektu
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 63 869.17
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 06_05_2024 VO
 • Názov : REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je rekonštrukcia Domu smútku v obci Skároš podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer v prílohe. Rozsah prác: 1) Odstránenie vlhkosti z muriva 2) Rekonštrukcia exteriérového podhľadu 3) Odstránenie trhlín v interiéri 4) Výmena výplňových konštrukcií (okien, dverí) 5) Vykurovanie objektu
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní určil osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk pre Program rozvoja vidieka 2014-2020. Počas doby realizácie zákazky v prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, zhotoviteľ v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). Môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas, (či už dobu určitú, alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod. Ak je verejný obstarávateľ uvedený v Atlase rómskych komunít 2013, kde populácia Rómov je 15 % a viac, je zhotoviteľ v prípade podľa bodu 2 povinný uplatniť sociálne hľadisko týkajúce sa inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. Informácie k uplatneniu sociálneho aspektu a ostatné podmienky vykonania zákazky sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Obec Skároš
 • Ulica: Skároš 91
 • Mesto: Skároš
 • PSČ: 0441
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Košický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Dom smútku Skároš
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 6
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Stavbyvedúci
 • Opis podmienky účasti: Za účelom preukázania technickej alebo odbornej spôsobilosti ak ide o stavebné práce, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, Minimálna požadovaná úroveň štandardov, ktorou uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti: Uchádzač preukáže, že disponuje aspoň 1 (jedným) stavbyvedúcim v odbore pozemných stavieb . Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným osvedčením vydaným príslušnými orgánmi jednotlivých štátov pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby . Bližší popis je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Referencie
 • Opis podmienky účasti: Za účelom preukázania technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzač preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia, ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie. 2. a ak bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Bližší popis je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO uchádzač preukáže, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky, - uchádzač so sídlom v SR doklady nepredkladá, verejný obstarávateľ overí splnenie týchto podmienok účasti vo verejných registroch. - uchádzač so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR, predkladá doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky alebo ak štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva takýto doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno tento doklad nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým podpísaným čestným vyhlásením, ktorého vzor tvorí prílohu výzvy (podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov).
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH Podľa stanovených pravidiel uplatnenia kritéria budú ponuky hodnotené za celý predmet zákazky. Poradie ponúk bude určené vzostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na prvom mieste sa umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou celkovou cenou za celý predmet zákazky uvedenou v EUR vrátane DPH.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Návrh zmluvy o dielo je prílohou Výzvy na predloženie ponuky.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 21.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 08:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 21.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 08:30
 • Opis otvárania ponúk: Elektronicky prostredníctvom na to určenej funkcie v IS EVO.
 • Miesto otvárania ponúk: IS EVO / www.isepvo.sk
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504208
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO / ISEPVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)