Stavebné úpravy penziónu Štart Liptovský Ján

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stavebné úpravy penziónu Štart Liptovský Ján
Kód zákazky: OcÚ/2024/140-1
Kód oznámenia: 12291 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45212000-6
Predpokladaná hodnota: 263 097,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Liptovský Ján
Adresa: Ulica Jána Kalinčiaka
03203 Liptovský Ján
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Ulica Jána Kalinčiaka Liptovský Ján 03203 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác na objekte penziónu Štart podľa projektovej dokumentácie stavby. Stavebné úpravy sa dotýkajú všetkých častí penziónu a to ubytovacej časti, jedálne, kuchyne a kotolne a jedná sa o : - časť A – Kuchyňa a technologické vybavenie v časti kuchyne budú oškrabané steny a strop (obklady bez zmeny). Prevedú sa nové omietky stien a stropov. Svietidlá ostávajú pôvodné. Bude osadená nová technológia kuchyne a nový zásobníkový ohrievač v technickej miestnosti. Zmenené budú pôvodné dvere technickej miestnosti za širšie z dôvodu možnosti osadenia navrhovaného zásobníka vody. Bude zrealizovaná úprava elektroinštalácie a výmena vykurovacích telies. Penzión - v ubytovacej časti penziónu budú v časti vymenené pôvodné drevené okná za plastové s rámami s tepelným odporom UW =0,85W/m2K vrátane parapetov. Vymenená bude aj časť dverných otvorov a vstupných presklených stien. Následne budú vyspravené špalety. V objekte bude vyregulovaná sústava ÚK a je navrhnutá termostatizácia objektu. - časť B – Jedáleň - v jedálni bude demontované drevený kazetový pohľad po celej ploche stropu, stropné svietidlá, okná a vybrané dvere, demontujú sa zhrňovacej priečky, vybúra sa časť priečky pre navrhované dvere š.900, demontuje sa drevený obklad stien, steny a strop budú oškrabané, zrealizuje sa dodávka a montáž vzduchotechniky vrátane prierazov, osadia sa nové výplne otvorov, prevedie sa zateplenie jestvujúceho železobetónového stropu, zrealizuje sa inštalácia nového kazetového stropu vrátane osadenia svietidiel, zriadia sa SDK obklady a prevedú sa povrchové úpravy podľa PD. - časť C - Kotolňa - súčasné zariadenie kotolne bude demontované vrátane zásobníkov TÚV a bude zrealizovaná dodávka a montáž nových plynových zariadení. Je navrhnuté nové odvetranie kotolne vrátane novej regulácie plynovej kotolne. Podrobný opis predmetu zákazky: je v Prílohe č. 5 – projektová dokumentácia. Celkové množstvo, rozsah a požiadavky na predmet zákazky sú vyšpecifikované vo : Výkaze výmer - Príloha č. 2 a v Prílohy č. 3 - Návrhu Zmluvy o dielo

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Liptovský Ján

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1290185
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Liptovský Ján (ID: 74147)
 • Zákazka: Stavebné úpravy penziónu Štart Liptovský Ján (ID: 505114)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Liptovský Ján
 • IČO: 00315486
 • DIČ: 2020581519
 • Internetová adresa (URL): https://www.liptovskyjan.sk
 • Adresa
 • Ulica: Ulica Jána Kalinčiaka
 • Číslo: 3
 • Mesto: Liptovský Ján
 • PSČ: 03203
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Obecný úrad
 • E-mail: is@liptovskyjan.sk
 • Telefónne číslo: +421445280470
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Liptovský Ján)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4967
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: OcÚ/2024/140-1
 • Názov: Stavebné úpravy penziónu Štart Liptovský Ján
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác na objekte penziónu Štart podľa projektovej dokumentácie stavby. Stavebné úpravy sa dotýkajú všetkých častí penziónu a to ubytovacej časti, jedálne, kuchyne a kotolne a jedná sa o : - časť A – Kuchyňa a technologické vybavenie v časti kuchyne budú oškrabané steny a strop (obklady bez zmeny). Prevedú sa nové omietky stien a stropov. Svietidlá ostávajú pôvodné. Bude osadená nová technológia kuchyne a nový zásobníkový ohrievač v technickej miestnosti. Zmenené budú pôvodné dvere technickej miestnosti za širšie z dôvodu možnosti osadenia navrhovaného zásobníka vody. Bude zrealizovaná úprava elektroinštalácie a výmena vykurovacích telies. Penzión - v ubytovacej časti penziónu budú v časti vymenené pôvodné drevené okná za plastové s rámami s tepelným odporom UW =0,85W/m2K vrátane parapetov. Vymenená bude aj časť dverných otvorov a vstupných presklených stien. Následne budú vyspravené špalety. V objekte bude vyregulovaná sústava ÚK a je navrhnutá termostatizácia objektu. - časť B – Jedáleň - v jedálni bude demontované drevený kazetový pohľad po celej ploche stropu, stropné svietidlá, okná a vybrané dvere, demontujú sa zhrňovacej priečky, vybúra sa časť priečky pre navrhované dvere š.900, demontuje sa drevený obklad stien, steny a strop budú oškrabané, zrealizuje sa dodávka a montáž vzduchotechniky vrátane prierazov, osadia sa nové výplne otvorov, prevedie sa zateplenie jestvujúceho železobetónového stropu, zrealizuje sa inštalácia nového kazetového stropu vrátane osadenia svietidiel, zriadia sa SDK obklady a prevedú sa povrchové úpravy podľa PD. - časť C - Kotolňa - súčasné zariadenie kotolne bude demontované vrátane zásobníkov TÚV a bude zrealizovaná dodávka a montáž nových plynových zariadení. Je navrhnuté nové odvetranie kotolne vrátane novej regulácie plynovej kotolne. Podrobný opis predmetu zákazky: je v Prílohe č. 5 – projektová dokumentácia. Celkové množstvo, rozsah a požiadavky na predmet zákazky sú vyšpecifikované vo : Výkaze výmer - Príloha č. 2 a v Prílohy č. 3 - Návrhu Zmluvy o dielo
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 263 097
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Ulica do Políka 95/2
 • Mesto: Liptovský Ján
 • PSČ: 03203
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) zákona č. 343/2015 Z.z.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: „Stavebné úpravy penziónu Štart Liptovský Ján“
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: OcÚ/2024/140-1
 • Názov : „Stavebné úpravy penziónu Štart Liptovský Ján“
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác na objekte penziónu Štart podľa projektovej dokumentácie stavby. Stavebné úpravy sa dotýkajú všetkých častí penziónu a to ubytovacej časti, jedálne, kuchyne a kotolne a jedná sa o : - časť A – Kuchyňa a technologické vybavenie v časti kuchyne budú oškrabané steny a strop (obklady bez zmeny). Prevedú sa nové omietky stien a stropov. Svietidlá ostávajú pôvodné. Bude osadená nová technológia kuchyne a nový zásobníkový ohrievač v technickej miestnosti. Zmenené budú pôvodné dvere technickej miestnosti za širšie z dôvodu možnosti osadenia navrhovaného zásobníka vody. Bude zrealizovaná úprava elektroinštalácie a výmena vykurovacích telies. Penzión - v ubytovacej časti penziónu budú v časti vymenené pôvodné drevené okná za plastové s rámami s tepelným odporom UW =0,85W/m2K vrátane parapetov. Vymenená bude aj časť dverných otvorov a vstupných presklených stien. Následne budú vyspravené špalety. V objekte bude vyregulovaná sústava ÚK a je navrhnutá termostatizácia objektu. - časť B – Jedáleň - v jedálni bude demontované drevený kazetový pohľad po celej ploche stropu, stropné svietidlá, okná a vybrané dvere, demontujú sa zhrňovacej priečky, vybúra sa časť priečky pre navrhované dvere š.900, demontuje sa drevený obklad stien, steny a strop budú oškrabané, zrealizuje sa dodávka a montáž vzduchotechniky vrátane prierazov, osadia sa nové výplne otvorov, prevedie sa zateplenie jestvujúceho železobetónového stropu, zrealizuje sa inštalácia nového kazetového stropu vrátane osadenia svietidiel, zriadia sa SDK obklady a prevedú sa povrchové úpravy podľa PD. - časť C - Kotolňa - súčasné zariadenie kotolne bude demontované vrátane zásobníkov TÚV a bude zrealizovaná dodávka a montáž nových plynových zariadení. Je navrhnuté nové odvetranie kotolne vrátane novej regulácie plynovej kotolne. Podrobný opis predmetu zákazky: je v Prílohe č. 5 – projektová dokumentácia. Celkové množstvo, rozsah a požiadavky na predmet zákazky sú vyšpecifikované vo : Výkaze výmer - Príloha č. 2 a v Prílohy č. 3 - Návrhu Zmluvy o dielo
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 263 097
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 31.05.2024
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 122
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Opis podmienky účasti: 15.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a ďalej ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) a g) ZVO: A. Osobné postavenie 1. § 32 ods. 1 písm. e) ZVO je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 2. § 32 ods. 1 písm. f) ZVO nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. B. Ekonomické a finančné postavenie : Nevyžaduje sa. C. Technická alebo odborná spôsobilosť 1.) § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, 2.) § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. 15.2. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti – osobné postavenie: 1. Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), resp. ods. 4 a ods. 5 ZVO, 2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO je možné nahradiť podľa § 152 ZVO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, 3. Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady osobného postavenia, nakoľko verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, t. j. § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.. 4. Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO uchádzač deklaruje čestným vyhlásením (Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní) a overuje sa prostredníctvom Registra osôb zo zákazom, z údajov zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/register-osob-so-zakazom, 5. V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie týchto spochybnených podmienok účasti, 6. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 ZVO nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) tohto zákona. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d). Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté. 15.3. Uchádzač musí preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť predložením dokladov / dokumentov podľa § 34 ods. 1 písm. b) a g) zákona o verejnom obstarávaní: 15.3.1. § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - vyžaduje sa (minimálna požadovaná úroveň): - Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2. ZVO, ktorým preukáže uskutočnenie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce (pozemné stavby) ako je predmet zákazky v minimálnom objeme 250 000,00 EUR bez DPH / zákazka, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. - V prípade, že uchádzač poskytoval služby pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, zároveň predloží internetový odkaz na referencie verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov zverejnených na www.uvo.gov.sk, preukazujúcich skutočnosti uvedené v predloženom zozname, tzn. uchádzač je povinný tieto referencie v predloženom dokumente identifikovať. 15.3.2. § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - vyžaduje sa (minimálna požadovaná úroveň): - Uchádzač preukáže, že osoba, určená na plnenie zmluvy, má potrebnú odbornú kvalifikáciu a prax na vykonanie prác, ktoré sú predmetom zákazky: stavbyvedúci s odbornou spôsobilosťou pre výkon stavebných činností pre oblasť pozemných stavieb a súčasne preukáže minimálne 3 ročnú aktívnu prax stavbyvedúceho pri realizácii pozemných stavieb. - Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením: ? dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predp
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: 3. Požiadavky k podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom Verejný obstarávateľ požaduje, aby víťazný uchádzač v Zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia: a) uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má podľa platných právnych predpisov povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora. Uvedené informácie uvedie úspešný uchádzač v Zmluve najneskôr pred jej podpisom, b) bol zapísaný v registri partnerov verejného sektora ak má podľa platných právnych predpisov povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Liptovský Ján)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Liptovský Ján)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 21.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 21.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Opis otvárania ponúk: Neverejné.
 • Miesto otvárania ponúk: IS EPVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/505114
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505114
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EPVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)