„Sanácia zosuvu cesty na Sliezky dom”

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: „Sanácia zosuvu cesty na Sliezky dom”
Kód zákazky: 504991
Kód oznámenia: 12250 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 202 681,20 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tatranská Lomnica
05960 Vysoké Tatry
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Vysoké Tatry 05960 Slovensko lesná cesta Tatranská Polianka – Sliezsky dom v katastrálnom území: Starý Smokovec
Zdroj:

Popis

Predmetom verejného obstarávania je „Sanácia zosuvu cesty na Sliezsky dom“. Jedná sa o opravu existujúcej cesty a časti existujúceho oporného múru, ktoré boli poškodené zosuvom pôdy. Zosuv sa nachádza na ľavej strane komunikácie a zasiahol čiastočne krajnicu vozovky, vozovku a existujúci oporný múr v spodnej časti poškodeného úseku. Účel stavby je odstránenie havarijného stavebno- technického stavu na komunikácii v danom bode – sanácia zosuvu cesty. Účel bude dosiahnutý rekonštrukciou a predĺžením existujúceho oporného múru komunikácie. Podrobná špecifikácie je súčasťou prílohy č. 4 Projektová dokumentácia k tejto Výzve. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. Zákazka sa nedelí na časti.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289885
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici (ID: 28111)
 • Zákazka: „Sanácia zosuvu cesty na Sliezky dom” (ID: 504991)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
 • IČO: 54435293
 • DIČ: 2121704090
 • Adresa
 • Mesto: Vysoké Tatry
 • PSČ: 05960
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: veronika.vodhanelova@tanap.sk
 • Telefónne číslo: 0902868090
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/21307
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 504991
 • Názov: „Sanácia zosuvu cesty na Sliezky dom”
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je „Sanácia zosuvu cesty na Sliezsky dom“. Jedná sa o opravu existujúcej cesty a časti existujúceho oporného múru, ktoré boli poškodené zosuvom pôdy. Zosuv sa nachádza na ľavej strane komunikácie a zasiahol čiastočne krajnicu vozovky, vozovku a existujúci oporný múr v spodnej časti poškodeného úseku. Účel stavby je odstránenie havarijného stavebno- technického stavu na komunikácii v danom bode – sanácia zosuvu cesty. Účel bude dosiahnutý rekonštrukciou a predĺžením existujúceho oporného múru komunikácie. Podrobná špecifikácie je súčasťou prílohy č. 4 Projektová dokumentácia k tejto Výzve. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. Zákazka sa nedelí na časti.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 202 681.20
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: lesná cesta Tatranská Polianka – Sliezsky dom v katastrálnom území: Starý Smokovec
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Sanácia zosuvu cesty na Sliezky dom
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 504991
 • Názov : Sanácia zosuvu cesty na Sliezky dom
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je „Sanácia zosuvu cesty na Sliezsky dom“. Jedná sa o opravu existujúcej cesty a časti existujúceho oporného múru, ktoré boli poškodené zosuvom pôdy. Zosuv sa nachádza na ľavej strane komunikácie a zasiahol čiastočne krajnicu vozovky, vozovku a existujúci oporný múr v spodnej časti poškodeného úseku. Účel stavby je odstránenie havarijného stavebno- technického stavu na komunikácii v danom bode – sanácia zosuvu cesty. Účel bude dosiahnutý rekonštrukciou a predĺžením existujúceho oporného múru komunikácie. Podrobná špecifikácie je súčasťou prílohy č. 4 Projektová dokumentácia k tejto Výzve. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. Zákazka sa nedelí na časti.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 202 681.20
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Práce spodnej stavby ciest
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Iné
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo účasti v predmetnom verejnom obstarávaní podľa § 108 ods. 2 písm. a) ZVO len pre registrované sociálne podniky. Oprávneným registrovaným sociálnym podnikom je len subjekt, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku: -registrované sociálne podniky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Túto skutočnosť preukáže kópiou osvedčenia o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku vydaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Verejný obstarávateľ overí registráciu vo verejnom Registri sociálnych podnikov vedenom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Verejný obstarávateľ si v rámci vyhodnotenia splnenia podmienky účasti vyhradzuje právo vyžiadať od záujemcu doklady preukazujúce splnenie predmetnej podmienky účasti v prípade, ak tieto skutočnosti nebudú vyplývať z voľne dostupných registrov verenej/ štátnej správy. Pri plnení vyhradenej zákazky je úspešný uchádzač pri uskutočnení stavebných prác povinný zrealizovať predmet plnenia za podmienok, na základe ktorých sa stal úspešným uchádzačom t.j., zákazka musí byť realizovaná zamestnancami úspešného uchádzača, prípadne subdodávateľmi, ktorí spĺňajú rovnaké podmienky vyhradenej účasti ako úspešný uchádzač (registrovaný sociálny podnik).
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: lesná cesta Tatranská Polianka – Sliezsky dom v katastrálnom území: Starý Smokovec
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Opis podmienky účasti: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO. 2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO. 3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO. 4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj: a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, b) čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods. 1 ZVO alebo c) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie. 5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov. 6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. 7) Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať podľa § 112 ods. 6 ZVO a podľa § 55 ods. 1 - verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa týchto bodov Výzvy, bude z procesu verejného obstarávania vylúčený.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO: b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom -bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dokladom je referencia podľa § 12 ZoVO, -bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Odôvodnenie: Účelom tejto požiadavky je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v sledovanom období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Preukázanie úspešne realizácie min. počtu zákaziek má zabezpečiť odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Uchádzač musí potvrdeniami preukázať, že v uvedenom období zrealizoval stavbu rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky. Zoznam stavebných prác má obsahovať: - názov a sídlo objednávateľa, - kontaktné údaje objednávateľa (meno a priezvisko, tel. č., e-mail), - predmet predmetu zmluvy, - doba dodania, - zmluvná cena bez DPH 2. Podľa §34 ods. 1 písm. g) ZVO: ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením Osvedčenia o vykonaní odborných skúšok podľa zákona č. 138/1992 Zb. O autorizovaných architektoch aautorizovaných stavebných inžinieroch vznení neskorších predpisov alebo, ak uchádzač nemá sídlo vSlovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady/osvedčenia vydané podľa platných noriem členského štátu EÚ na výkon činnosti – stavbyvedúci pre inžinierske stavby Uvedený doklad predloží uchádzač ako kópiu a opatrí ju odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby. Zároveň uchádzač musí deklarovať vakom vzťahu bude odborne spôsobilá osoba k uchádzačovi pri výkone svojej činnosti na predmete zákazky. Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii na plnenie predmetu zákazky počas celej doby platnosti zmluvy, podpísané stavbyvedúcim. Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok: Údajmi o vzdelaní a praxi osôb na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov uchádzač preukazuje potrebné personálne zabezpečenie realizácie zákazky. 3.Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 20.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 20.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/21307?cHash=16bbfc959837ff22277232fa3b0b52ab
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504991
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)