Radnica - oprava strachy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Radnica - oprava strachy
Kód zákazky: 21/2024
Kód oznámenia: 12212 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.5.2024 13:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Topoľčany
Adresa: Nám. M. R. Štefánika
95501 Topoľčany
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nám. M. R. Štefánika Topoľčany 95501 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je oprava časti strechy Radnice, ktorá pozostáva z demontáže bleskozvodu, demontáže jestvujúcej keramickej krytiny, dodania a montáže latovania, dodania a montáže novej keramickej krytiny vrátane príslušenstva, dodania a montáže bleskozvodu a revízie. Bližšie informácie sa nachádzajú v dokumente Podmienky zadávania zákazky s nízkou hodnotou a v prílohách č. 4 a č. 5 tohto dokumentu.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Topoľčany

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289731
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Topoľčany (ID: 93100)
 • Zákazka: Radnica - oprava strachy (ID: 504879)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Topoľčany
 • IČO: 00311162
 • DIČ: 2021248537
 • Adresa
 • Ulica: Nám. M. R. Štefánika
 • Číslo: 1
 • Mesto: Topoľčany
 • PSČ: 95501
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: radoslav.bazala@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421910963191
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Topoľčany)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4623
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 21/2024
 • Názov: Radnica - oprava strachy
 • Opis: Predmetom zákazky je oprava časti strechy Radnice, ktorá pozostáva z demontáže bleskozvodu, demontáže jestvujúcej keramickej krytiny, dodania a montáže latovania, dodania a montáže novej keramickej krytiny vrátane príslušenstva, dodania a montáže bleskozvodu a revízie. Bližšie informácie sa nachádzajú v dokumente Podmienky zadávania zákazky s nízkou hodnotou a v prílohách č. 4 a č. 5 tohto dokumentu.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Radnica - oprava strachy
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 21/2024
 • Názov : Radnica - oprava strachy
 • Opis: Predmetom zákazky je oprava časti strechy Radnice, ktorá pozostáva z demontáže bleskozvodu, demontáže jestvujúcej keramickej krytiny, dodania a montáže latovania, dodania a montáže novej keramickej krytiny vrátane príslušenstva, dodania a montáže bleskozvodu a revízie. Bližšie informácie sa nachádzajú v dokumente Podmienky zadávania zákazky s nízkou hodnotou a v prílohách č. 4 a č. 5 tohto dokumentu.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 4
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Týždeň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy určitú právnu formu napríklad podľa § 56 ods. 1 a § 293 a nasl. Obchodného zákonníka alebo § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 21.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 13:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 21.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:15
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.
 • Miesto otvárania ponúk: Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504879
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504879
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)