Oplotenie areálu I. etapa ZOO Bojnice

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oplotenie areálu I. etapa ZOO Bojnice
Kód zákazky: BJ2024
Kód oznámenia: 12211 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45236220-8
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Zámok a Okolie
97201 Bojnice
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Zámok a Okolie Bojnice 97201 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zmysle sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA, bez vyjadrení dotknutých orgánov a komplexné zhotovenie diela „Oplotenie areálu I. etapa, ZOO Bojnice“, ktorého rekonštrukcia je plánovaná na pozemku p.č. 2852/4, 2925/1, 2914, 3179/1, 3184/1, 3184/5, 2916/1, 2876, 2879, 2893/6, 2948/1 v k.ú. obce Bojnice, okres Prievidza.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Národná zoologická záhrada Bojnice

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289639
1. Základné údaje
 • Organizácia: Národná zoologická záhrada Bojnice (ID: 87429)
 • Zákazka: Oplotenie areálu I. etapa ZOO Bojnice (ID: 504821)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Národná zoologická záhrada Bojnice
 • IČO: 00358011
 • DIČ: 2021162891
 • Adresa
 • Ulica: Zámok a Okolie
 • Číslo: 6
 • Mesto: Bojnice
 • PSČ: 97201
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: zoobojnice@zoobojnice.sk
 • Telefónne číslo: 0465402975
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Národná zoologická záhrada Bojnice)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/953
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: BJ2024
 • Názov: Oplotenie areálu I. etapa ZOO Bojnice
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zmysle sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA, bez vyjadrení dotknutých orgánov a komplexné zhotovenie diela „Oplotenie areálu I. etapa, ZOO Bojnice“, ktorého rekonštrukcia je plánovaná na pozemku p.č. 2852/4, 2925/1, 2914, 3179/1, 3184/1, 3184/5, 2916/1, 2876, 2879, 2893/6, 2948/1 v k.ú. obce Bojnice, okres Prievidza.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe plôch pre zoologické záhrady
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Oplotenie areálu I. etapa ZOO Bojnice
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: BJ2024
 • Názov : Oplotenie areálu I. etapa ZOO Bojnice
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zmysle sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA, bez vyjadrení dotknutých orgánov a komplexné zhotovenie diela „Oplotenie areálu I. etapa, ZOO Bojnice“, ktorého rekonštrukcia je plánovaná na pozemku p.č. 2852/4, 2925/1, 2914, 3179/1, 3184/1, 3184/5, 2916/1, 2876, 2879, 2893/6, 2948/1 v k.ú. obce Bojnice, okres Prievidza.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe plôch pre zoologické záhrady
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Názov podmienky účasti: Likvidita 2. stupňa
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie podľa: § 33 ods. 1 písm. c) súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich METÓDY A KRITÉRIÁ pre splnenie požadovanej podmienky účasti podľa § 33 ods.1 písm. c) zákona Likvidita 2. stupňa (bežná likvidita) – schopnosť spoločnosti pokryť krátkodobé záväzky krátkodobými aktívami okrem zásob. Podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona splní uchádzač: ktorého hodnota ukazovateľa Likvidita 2. stupňa je rovná alebo vyššia ako 1,0 za aritmetický priemer za posledné tri ukončené hospodárske roky
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. b) zoznam minimálne 3 (troch) realizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky, ktoré boli realizované súbežne s otvorenou prevádzkou za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania súhrnne vo výške min. 295 000 EUR bez DPH. § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality Minimálna požadovaná úroveň štandardov: • uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu kvality ISO 9001 podľa § 35 zákona o verejnom obstarávaní vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom, môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. § 34 ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby , údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov, resp. Slovenskou komorou architektov (SKSI, SKA) pre výkon nasledovných činností: - Autorizovaný inžinier – pozemné stavby, predloží odborné osvedčenie so zameraním na pozemné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle ekvivalentného právneho predpisu. Osvedčenie s označením *A1* - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo alebo *1* Pozemné stavby a vlastnoručne podpísaný životopis (resp. ekvivalentný doklad), z ktorého bude zrejmý priebeh zamestnaní odborne spôsobilej osoby a z ktorého bude zrejmý pracovnoprávny vzťah k uchádzačovi t.j. či bude poskytovať služby v pozícií zamestnanca na základe pracovnoprávneho vzťahu , alebo ako iná osoba. - Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb, predloží osvedčenie o odbornej spôsobilosti autorizáciu stupňa *I3*- Inžinier pre statiku stavieb alebo *3-2* Statika stavieb – pozemné stavby a vlastnoručne podpísaný životopis (resp. ekvivalentný doklad), z ktorého bude zrejmý priebeh zamestnaní odborne spôsobilej osoby a z ktorého bude zrejmý pracovnoprávny vzťah k uchádzačovi t.j. či bude poskytovať služby v pozícií zamestnanca na základe pracovnoprávneho vzťahu , alebo ako iná osoba. - Stavbyvedúci s odborným zameraním pre pozemné stavby, predloží platné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky, resp. odborné osvedčenie so zameraním na pozemné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle ekvivalentného právneho predpisu a vlastnoručne podpísaný životopis (resp. ekvivalentný doklad), z ktorého bude zrejmý priebeh zamestnaní odborne spôsobilej osoby a z ktorého bude zrejmý pracovnoprávny vzťah k uchádzačovi t.j. či bude poskytovať služby v pozícií zamestnanca na základe pracovnoprávneho vzťahu , alebo ako iná osoba. § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy, Minimálna požadovaná úroveň štandardov: uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu ISO 14001 podľa § 36 zákona o verejnom obstarávaní pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských štátov Európskeho spoločenstva. § 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ, podľa § 44 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní určil nasledovné kritériá na vyhodnotenie ponúk v tomto postupe zadávania zákazky a ich relatívnu váhu: Celková cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách s DPH pozostávajúca z: - ceny za zhotovenie stavby s relatívnou váhou 70. Kritérium je aukčné kritérium.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 70
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za celý predmet zákazky
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ, podľa § 44 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní určil nasledovné kritériá na vyhodnotenie ponúk v tomto postupe zadávania zákazky a ich relatívnu váhu: Lehota výstavby vyjadrená v celých pracovných dňoch : s relatívnou váhou 30. Kritérium je neaukčné kritérium.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 30
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Lehota výstavby
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 30.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 30.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:05
 • Miesto otvárania ponúk: ePVO
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.isepvo.sk
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504821
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https:/www.isepvo.sk
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)