Elektronický predaj a evidencia vstupeniek do kultúrnych inštitúcií

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektronický predaj a evidencia vstupeniek do kultúrnych inštitúcií
Kód zákazky: VO-00236
Kód oznámenia: 12282 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72260000-5
Ostatné CPV: 72222300-0
80500000-9
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa: Námestie SNP
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Námestie SNP Banská Bystrica 97401 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je poskytnutie služby – implementácia elektronického systému, ktorý umožní vytvorenie a editáciu podujatí ako aj predaj vstupeniek v online prostredí ako aj na mieste realizácie podujatia. Systém bude implementovaný v rámci troch organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (Bábkové divadlo na Rázcestí, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Divadlo Štúdio tanca). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 a č. 2 Zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len zmluva).

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289980
1. Základné údaje
 • Organizácia: Banskobystrický samosprávny kraj (ID: 8495)
 • Zákazka: Elektronický predaj a evidencia vstupeniek do kultúrnych inštitúcií (ID: 505045)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Banskobystrický samosprávny kraj
 • IČO: 37828100
 • DIČ: 2021627333
 • Adresa
 • Ulica: Námestie SNP
 • Číslo: 23
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: monika.debnarova@bbsk.sk
 • Telefónne číslo: 0949014601
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá nadobúda tovary a/alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Banskobystrický samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3406
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: VO-00236
 • Názov: Elektronický predaj a evidencia vstupeniek do kultúrnych inštitúcií
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služby – implementácia elektronického systému, ktorý umožní vytvorenie a editáciu podujatí ako aj predaj vstupeniek v online prostredí ako aj na mieste realizácie podujatia. Systém bude implementovaný v rámci troch organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (Bábkové divadlo na Rázcestí, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Divadlo Štúdio tanca). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 a č. 2 Zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len zmluva).
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby súvisiace so softvérom
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 72222300, 80500000
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Elektronický predaj a evidencia vstupeniek do kultúrnych inštitúcií
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: VO-00236
 • Názov : Elektronický predaj a evidencia vstupeniek do kultúrnych inštitúcií
 • Opis: Predmetom zákazky je poskytnutie služby – implementácia elektronického systému, ktorý umožní vytvorenie a editáciu podujatí ako aj predaj vstupeniek v online prostredí ako aj na mieste realizácie podujatia. Systém bude implementovaný v rámci troch organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (Bábkové divadlo na Rázcestí, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Divadlo Štúdio tanca). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 a č. 2 Zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len zmluva).
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby súvisiace so softvérom
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 72222300, 80500000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa: - § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač je oprávnený poskytovať službu, zodpovedajúcu predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že v súlade s § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov predkladať doklad o oprávnení poskytovať službu zodpovedajúcu predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO), z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy. Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. - § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia. Dokument musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, nahraté vo formáte .pdf (príloha č. 3 Výzvy). Ustanovenia týkajúce sa preukazovania splnenia podmienok účasti osobného postavenia prostredníctvom zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov týmto nie sú dotknuté.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa: - § 34 ods. 1 písm. a) ZVO, t.j. uchádzač preukáže splnenie predmetnej podmienky účasti zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Minimálna požadovaná úroveň je uvedená v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium K1 – Cena za systém Kritérium K1 sa vyhodnocuje na základe najnižšej ceny. Pod cenou sa rozumie celková cena za implementáciu systému a jeho spustenie v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Uchádzač v návrhu na plnenie kritérií uvedie v zmysle bodu 7.1 zmluvy cenu jednorazového poplatku za poskytnutú službu. Navrhovaná cena musí vychádzať zo zmluvy a jej príloh a musí zahŕňať všetky náklady, ktoré súvisia, resp. vzniknú v súvislosti s plnením predmetu zákazky. Uchádzač je povinný do navrhovanej ceny zahrnúť všetky priame a nepriame náklady a riziká všetkých druhov, v takej výške ako sú potrebné pre riadne realizovanie zákazky v súlade so Zmluvou. Počet bodov, ktoré je možné za kritérium K1 dosiahnuť je 25 a spôsob ich dosiahnutia sa určí na základe vzorca uvedeného v súťažných podkladoch. Maximálna cena – 5.000 EUR s DPH Minimálna cena – 0 EUR s DPH V prípade, ak uchádzač predloží cenu vyššiu ako je vyššie uvedená maximálna cena, t. j. 5.000 EUR s DPH, jeho ponuka nebude zaradená do vyhodnocovania. Kritérium K2 – % zo súčtu obratov z predaja vstupeniek Stanoveným kritériom K2 je % zo súčtu Obratov, t.j. príjmy z predaja vstupeniek zaznamenané v systéme za kalendárny mesiac poskytovania služieb (do obratu sa započítava hodnota vstupeniek s DPH). Verejný obstarávateľ predpokladá ročný objem Obratu vo výške 500 000 €, ktorý vychádza z predchádzajúcich období. Kritérium K2 sa teda vyhodnocuje na základe najnižšieho %. Pod pojmom „najnižšie %“ sa rozumie %, ktoré si bude úspešný uchádzač/poskytovateľ účtovať na mesačnej báze zo súčtu Obratov. Hodnota % musí byť zaokrúhlená najviac na 2 desatinné miesta. Uchádzač je povinný do navrhovanej hodnoty zahrnúť všetky priame a nepriame náklady a riziká všetkých druhov, v takej výške ako sú potrebné pre riadne realizovanie zákazky v súlade so Zmluvou. Počet bodov, ktoré je možné za kritérium K2 dosiahnuť je 75 a spôsob ich dosiahnutia sa určí na základe vzorca uvedeného v súťažných podkladoch. Maximálna hodnota % – 3 % Minimálna hodnota % – 0 % V prípade, ak uchádzač predloží hodnotu % vyššiu ako je uvedená maximálna hodnota, t. j. 3 %, jeho ponuka nebude zaradená do vyhodnocovania. Maximálne bodové ohodnotenie za všetky kritériá je 100 bodov. Po vyhodnotení a pridelení bodov podľa tu uvedeného postupu sa určí poradie uchádzačov. V prípade, ak sa po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnia na prvom mieste viacerí uchádzači, úspešným sa stane ten, ktorý získa za kritérium K2 väčší počet bodov, t.j. ponúkne nižšie %.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: K1 - Cena za systém (25%), K2 - % zo súčtu obratov z predaja vstupeniek (75 %)
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:05
 • Miesto otvárania ponúk: Online prostredníctvom elektronickej platformy
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/505045
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505045
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)