Zariadenie pre seniorov Liptovské Sliače

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zariadenie pre seniorov Liptovské Sliače
Kód zákazky: 1
Kód oznámenia: 12266 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 2 684 503,48 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Liptovské Sliače
Adresa: Seč
03484 Liptovské Sliače
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Seč Liptovské Sliače 03484 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia zariadenia pre seniorov v obci Liptovské Sliače za účelom zabezpečenia potrebných kapacít pre pobyt seniorov odkázaných na pomoc iných fyzických osôb. Ide o budovu zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb, v ktorej sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby ako celoročná sociálna služba pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek sa nachádza v Liptovských Sliačoch. Navrhovaný projekt rieši prístavbu evakuačného výťahu , stavebné úpravy existujúcej budovy a vytvorenie chýbajúcich parkovacích miest. Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Súťažných podkladov, v časti Súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Súťažných podkladov.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Liptovské Sliače

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1290100
1. Základné údaje
 • Organizácia: Obec Liptovské Sliače (ID: 47927)
 • Zákazka: Zariadenie pre seniorov Liptovské Sliače (ID: 503955)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 63008692-6975-452c-875c-cf95f895e435
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Obec Liptovské Sliače
 • IČO: 00315745
 • DIČ: 2020589725
 • Adresa
 • Ulica: Seč
 • Číslo: 2
 • Mesto: Liptovské Sliače
 • PSČ: 03484
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Mgr. Pavol Krajči
 • E-mail: pavol.krajci@agency4academy.sk
 • Telefónne číslo: +421907409793
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Obec Liptovské Sliače)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4992
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1
 • Názov: Zariadenie pre seniorov Liptovské Sliače
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia zariadenia pre seniorov v obci Liptovské Sliače za účelom zabezpečenia potrebných kapacít pre pobyt seniorov odkázaných na pomoc iných fyzických osôb. Ide o budovu zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb, v ktorej sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby ako celoročná sociálna služba pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek sa nachádza v Liptovských Sliačoch. Navrhovaný projekt rieši prístavbu evakuačného výťahu , stavebné úpravy existujúcej budovy a vytvorenie chýbajúcich parkovacích miest. Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Súťažných podkladov, v časti Súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 2 684 503.48
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Liptovské Sliače
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Riešený objekt bude vybudovaný v obci Liptovské Sliače, ul. Záhumnie č. 220.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Všetky podmienky účasti a podmienky na vylúčenie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 30.000 EUR.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Zariadenie pre seniorov Liptovské Sliače
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1
 • Názov : Zariadenie pre seniorov Liptovské Sliače
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia zariadenia pre seniorov v obci Liptovské Sliače za účelom zabezpečenia potrebných kapacít pre pobyt seniorov odkázaných na pomoc iných fyzických osôb. Ide o budovu zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb, v ktorej sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby ako celoročná sociálna služba pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek sa nachádza v Liptovských Sliačoch. Navrhovaný projekt rieši prístavbu evakuačného výťahu , stavebné úpravy existujúcej budovy a vytvorenie chýbajúcich parkovacích miest. Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Súťažných podkladov, v časti Súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Súťažných podkladov.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Podporované sociálne hľadisko: Pracovné príležitosti pre dlhodobo nezamestnané osoby, znevýhodnené osoby a/alebo osoby so zdravotným postihnutím
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
 • Opis strategického verejného obstarávania: Vychádzajúc z realizácie spoločensky zodpovedného a sociálneho verejného obstarávania, ktorého výsledkom bude Zmluva o dielo, verejný obstarávateľ má záujem na podpore zamestnanosti a prístupu na trh práce pre zraniteľné skupiny osôb ako sú osoby z marginalizovanej rómskej komunity (MRK), osoby dlhodobo nezamestnané , prípadne osoby zdravotne ťažko postihnuté v zmysle príslušných zákonných definícií resp. príručiek a zaužívaných definícií a pojmov. Víťazný uchádzač sa na základe predloženej ponuky zaväzuje zamestnať minimálne 2 príslušníkov zraniteľných skupín obyvateľstva, ktoré sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. Uvedená podmienka musí byť splnená minimálne počas 2 týždňov realizácie stavebných prác. Splnenie podmienky zamestnávať osoby patriace k zraniteľným skupinám obyvateľstva, ktoré sú zároveň nezamestnané, je zabezpečené pre účely plnenia tejto Zmluvy zmluvnou pokutou vo výške 0,5% z ceny Diela za porušenie povinnosti uzavrieť každú z dvoch zmlúv s dotyčnými osobami. V prípade uzatvorenia len jednej takejto pracovnej zmluvy, zmluvná pokuta predstavuje 0,5% z ceny Diela. V prípade neuzatvorenia ani jednej takejto pracovnej zmluvy zmluvná pokuta predstavuje 1% z ceny Diela. Uvedeným ustanovením nie sú dotknuté ostatné zabezpečovacie ustanovenia Zmluvy.
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Liptovské Sliače
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 14
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Predpokladaná dĺžka trvania zmluvy na dodanie predmetu zákazky alebo termín ukončenia dodávky: 14 mesiacov od prevzatia staveniska. Predpokladaný začiatok stavebných prác je stanovený na koniec augusta 2024. Upozorňujeme, že sa uplatňujú aj zelené prvky verejného obstarávania s ohľadom na požiadavky na predmet zákazky, kde verejný obstarávateľ vyžaduje v súlade s princípom "výrazne nenarušiť", aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Osobitné podmienky plnenia zmluvy spočívajú v zohľadnení sociálneho aspektu v rámci realizácie spoločensky zodpovedného verejného obstarávania.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Obec Liptovské Sliače)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Obec Liptovské Sliače)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 31.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 31.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Opis otvárania ponúk: Nakoľko sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie aj ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.
 • Miesto otvárania ponúk: Online, elektronická platforma
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/503955
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503955
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Obec Liptovské Sliače)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Obec Liptovské Sliače)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)