Prístavba nového pavilónu ZŠ Vrútocká 58, Bratislava

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prístavba nového pavilónu ZŠ Vrútocká 58, Bratislava
Kód zákazky: PZ-01/2024-Ruzinov-SHMpm
Kód oznámenia: 12290 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 3 165 989,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.6.2024 12:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mierová
82705 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Mierová Bratislava - mestská časť Ružinov 82705 Slovensko areál a priestory Základnej školy Vrútocká 58, 821 04 Bratislava, na ktorých bude realizovaná výstavba diela a to najmä parcely reg.”C”, parc.č.14814/549, 14814/216, 14814/217, 14814/218, 14814/219, 14814/220, 14814/409 a 410 v kat.úz. Trnávka, obec Mestská časť Bratislava-Ružinov
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky sú stavebné práce na vybudovanie objektu prístavby nového pavilónu Základnej školy Vrútocká 58, Bratislava, ktorých cieľom je zvýšenie kapacity základnej školy a to podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer a v súlade so stavebným povolením, vyjadreniami a stanoviskami v stavebnom konaní. Prístavba nového pavilónu základnej školy bude realizovaná na pozemku existujúcej základnej školy. Objekt prístavby je navrhnutý ako trojpodlažná prístavba k existujúcemu objektu základnej školy z južnej strany tak, aby architektonicky dotvorila kompaktnosť hmoty celej budovy a funkčne naviazala na komunikačné priestory existujúcich chodieb školy na každom podlaží. Zastavaná plocha objektu pavilónu školy je 355 m2, priestorové nároky na nový pavilón sú 10,5m x 33,73m. Objekt prístavby bude obsahovať 8 kmeňových učební, 3 pomocné učebne, 4 kabinety, komunikačné priestory a sociálne zázemie. Objekt prístavby bude riešený ako bezbariérový. Objekt SO01.1 rieši napojenie objektu prístavby na existujúcu budovu školy. Súčasťou realizácie diela je aj realizácia spevnených plôch a sadové úpravy. V rámci diela sa bude realizovať aj NN prípojka elektrickej energie, vnútroareálová splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia a vsaky. Objekt prístavby bude od atmosférických vplyvov chránený bleskozvodnou mrežovou sústavou. Objektová skladba diela je nasledovná: SO 01 Prístavba nového pavilónu ZŠ SO 01.1 Sanácia existujúceho objektu ZŠ SO 03 Sadové úpravy SO 04 Kanalizačná prípojka – rekonštruovaná / areálová / SO 05 Dažďová kanalizácia Objekt prístavby obsahuje nasledovné miestnosti: - komunikačné priestory/schodisko/výťah - 8x kmeňová učebňa - priestor pre šatňové skrinky žiakov/komunikačné priestory - 4x pomocná učebňa - 5x kabinet učiteľov – min. 3 pracovné miesta na kabinet - WC žiaci – dievčatá - WC žiaci – chlapci - WC imobilní - WC zbor muži/ženy Použitie materiálov: V prípade, ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. To isté platí aj vtedy, ak je niekde v opise predmetu zákazky uvedený́ konkrétny názov výrobku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo počas plnenia predmetu zákazky rozhodnúť o zmene rozsahu vykonávaných stavebných prác.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289999
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mestská časť Bratislava - Ružinov (ID: 75816)
 • Zákazka: Prístavba nového pavilónu ZŠ Vrútocká 58, Bratislava (ID: 505057)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: b445aa4c-e12c-4944-a3e3-7e6f1c5d96d3
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Ružinov
 • IČO: 00603155
 • DIČ: 2020699516
 • Adresa
 • Ulica: Mierová
 • Číslo: 21
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82705
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : SHM people management s.r.o.
 • E-mail: office@shmpm.eu
 • Telefónne číslo: +421903793288
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/6555
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: PZ-01/2024-Ruzinov-SHMpm
 • Názov: Prístavba nového pavilónu ZŠ Vrútocká 58, Bratislava
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce na vybudovanie objektu prístavby nového pavilónu Základnej školy Vrútocká 58, Bratislava, ktorých cieľom je zvýšenie kapacity základnej školy a to podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer a v súlade so stavebným povolením, vyjadreniami a stanoviskami v stavebnom konaní. Prístavba nového pavilónu základnej školy bude realizovaná na pozemku existujúcej základnej školy. Objekt prístavby je navrhnutý ako trojpodlažná prístavba k existujúcemu objektu základnej školy z južnej strany tak, aby architektonicky dotvorila kompaktnosť hmoty celej budovy a funkčne naviazala na komunikačné priestory existujúcich chodieb školy na každom podlaží. Zastavaná plocha objektu pavilónu školy je 355 m2, priestorové nároky na nový pavilón sú 10,5m x 33,73m. Objekt prístavby bude obsahovať 8 kmeňových učební, 3 pomocné učebne, 4 kabinety, komunikačné priestory a sociálne zázemie. Objekt prístavby bude riešený ako bezbariérový. Objekt SO01.1 rieši napojenie objektu prístavby na existujúcu budovu školy. Súčasťou realizácie diela je aj realizácia spevnených plôch a sadové úpravy. V rámci diela sa bude realizovať aj NN prípojka elektrickej energie, vnútroareálová splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia a vsaky. Objekt prístavby bude od atmosférických vplyvov chránený bleskozvodnou mrežovou sústavou. Objektová skladba diela je nasledovná: SO 01 Prístavba nového pavilónu ZŠ SO 01.1 Sanácia existujúceho objektu ZŠ SO 03 Sadové úpravy SO 04 Kanalizačná prípojka – rekonštruovaná / areálová / SO 05 Dažďová kanalizácia Objekt prístavby obsahuje nasledovné miestnosti: - komunikačné priestory/schodisko/výťah - 8x kmeňová učebňa - priestor pre šatňové skrinky žiakov/komunikačné priestory - 4x pomocná učebňa - 5x kabinet učiteľov – min. 3 pracovné miesta na kabinet - WC žiaci – dievčatá - WC žiaci – chlapci - WC imobilní - WC zbor muži/ženy Použitie materiálov: V prípade, ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. To isté platí aj vtedy, ak je niekde v opise predmetu zákazky uvedený´ konkrétny názov výrobku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo počas plnenia predmetu zákazky rozhodnúť o zmene rozsahu vykonávaných stavebných prác.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 3 165 989
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 3 168 989
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov škôl
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Vrútocká 58
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 821 04
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: areál a priestory Základnej školy Vrútocká 58, 821 04 Bratislava, na ktorých bude realizovaná výstavba diela a to najmä parcely reg.”C”, parc.č.14814/549, 14814/216, 14814/217, 14814/218, 14814/219, 14814/220, 14814/409 a 410 v kat.úz. Trnávka, obec Mestská časť Bratislava-Ružinov
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. v znení nesk.predpisov. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods.2, 4 a 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods.3 zákona č.343/2015 Z. z. v znení nesk.predpisov. 2. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona č.343/2015 Z. z. v znení nesk.predpisov a podľa § 34 ods. 3 zákona č.343/2015 Z. z. v znení nesk.predpisov a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke. 3. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č.343/2015 Z. z. v znení nesk.predpisov, spôsobom podľa § 32 ods.2 zákona č.343/2015 Z. z. v znení nesk.predpisov alebo podľa § 152 zákona č.343/2015 Z. z. v znení nesk.predpisov, okrem dokladov podľa § 32 ods.2 písm. a), písm. b), písm. c), písm. d) a písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. v znení nesk.predpisov, ktoré uchádzač nemusí predkladať, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods.2 písm. a) zákona č.343/2015 Z. z. v znení nesk.predpisov a má záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil predmetný doklad, je povinný na uvedený účel preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm.a) zákona č.343/2015 Z. z. v znení nesk.predpisov poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t.j. kompletne vyplniť formulár pre získanie uvedeného dokumentu/uvedených dokumentov (Príloha č.12 súťažnýchpodkladov) a podpísať ich oprávnenou osobou. Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručená konverzia formuláru podpísaného v listinnej forme musia byť súčasťou ponuky.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Verejné obstarávanie sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej platformy IS EVO. 2. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Prístavba nového pavilónu ZŠ Vrútocká 58, Bratislava
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: PZ-01/2024-Ruzinov-SHMpm
 • Názov : Prístavba nového pavilónu ZŠ Vrútocká 58, Bratislava
 • Opis: Predmetom zákazky sú stavebné práce na vybudovanie objektu prístavby nového pavilónu Základnej školy Vrútocká 58, Bratislava, ktorých cieľom je zvýšenie kapacity základnej školy a to podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer a v súlade so stavebným povolením, vyjadreniami a stanoviskami v stavebnom konaní. Prístavba nového pavilónu základnej školy bude realizovaná na pozemku existujúcej základnej školy. Objekt prístavby je navrhnutý ako trojpodlažná prístavba k existujúcemu objektu základnej školy z južnej strany tak, aby architektonicky dotvorila kompaktnosť hmoty celej budovy a funkčne naviazala na komunikačné priestory existujúcich chodieb školy na každom podlaží. Zastavaná plocha objektu pavilónu školy je 355 m2, priestorové nároky na nový pavilón sú 10,5m x 33,73m. Objekt prístavby bude obsahovať 8 kmeňových učební, 3 pomocné učebne, 4 kabinety, komunikačné priestory a sociálne zázemie. Objekt prístavby bude riešený ako bezbariérový. Objekt SO01.1 rieši napojenie objektu prístavby na existujúcu budovu školy. Súčasťou realizácie diela je aj realizácia spevnených plôch a sadové úpravy. V rámci diela sa bude realizovať aj NN prípojka elektrickej energie, vnútroareálová splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia a vsaky. Objekt prístavby bude od atmosférických vplyvov chránený bleskozvodnou mrežovou sústavou. Objektová skladba diela je nasledovná: SO 01 Prístavba nového pavilónu ZŠ SO 01.1 Sanácia existujúceho objektu ZŠ SO 03 Sadové úpravy SO 04 Kanalizačná prípojka – rekonštruovaná / areálová / SO 05 Dažďová kanalizácia Objekt prístavby obsahuje nasledovné miestnosti: - komunikačné priestory/schodisko/výťah - 8x kmeňová učebňa - priestor pre šatňové skrinky žiakov/komunikačné priestory - 4x pomocná učebňa - 5x kabinet učiteľov – min. 3 pracovné miesta na kabinet - WC žiaci – dievčatá - WC žiaci – chlapci - WC imobilní - WC zbor muži/ženy Použitie materiálov: V prípade, ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. To isté platí aj vtedy, ak je niekde v opise predmetu zákazky uvedený´ konkrétny názov výrobku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo počas plnenia predmetu zákazky rozhodnúť o zmene rozsahu vykonávaných stavebných prác.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 3 165 989
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov škôl
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Vrútocká 58
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 821 04
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: areál a priestory Základnej školy Vrútocká 58, 821 04 Bratislava, na ktorých bude realizovaná výstavba diela a to najmä parcely reg.”C”, parc.č.14814/549, 14814/216, 14814/217, 14814/218, 14814/219, 14814/220, 14814/409 a 410 v kat.úz. Trnávka, obec Mestská časť Bratislava-Ružinov
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 8
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods.1 písm.b) zák.č.343/2015 Z.z.
 • Opis podmienky účasti: 1. Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods.1 písm.b) zák.č.343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov: - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, Minimálna požadovaná úroveň štandardov k technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 1.: 1.1 Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za obdobie 5 rokov pred dňom vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením a)názvu alebo obchodného mena odberateľa, adresy jeho sídla alebo miesta podnikania, b)názvu a stručného opisu predmetu plnenia vrátane informácií nevyhnutných na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, c)zmluvnej ceny v eurách s DPH a bez DPH alebo v inej mene za uskutočnenie predmetu plnenia, d)zmluvný termín a skutočný termín uskutočnenia zákazky (v prípade rozdielu uviesť dôvod), e)potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác odberateľom, f)mena a priezviska, pozície/funkcie, tel. č., e-mailu kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné overiť tieto údaje. Ak existujú referencie na podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti určené podľa tohto bodu a sú uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní (ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní), verejný obstarávateľ ich zohľadní pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti; ak ich uchádzač v ponuke identifikoval. V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t.j. uskutočnenie stavebných prác začalo pred piatymi rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako „rozhodné obdobie“), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť uskutočnených stavebných prác, ktorá bola realizovaná v požadovanom období. V prípade, ak uskutočnenie stavebných prác realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. Požaduje sa, aby uchádzač v rámci tohto zoznamu preukázal, - minimálne 3 referencie rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom minimálne 1 referencia bola v minimálnom finančnom objeme 2.000.000,- EUR bez DPH.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods.1 písm.d) v spojení s § 35 zák.č.343/2015 Z.z.
 • Opis podmienky účasti: 2. Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods.1 písm.d) v spojení s § 35 zák.č.343/2015 Z.z. opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality. Minimálna požadovaná úroveň štandardov k technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 2.: 2.1 Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 alebo ekvivalentný doklad, respektíve rovnocenný dôkaz o realizácií opatrení na zabezpečenie kvality pre oblasť stavebnej činnosti podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu 2.2 Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva a bezpečnosti pri práci ISO 45001:2018 alebo ekvivalentný doklad, respektíve rovnocenný dôkaz o realizácií opatrení na zabezpečenie systému manažérstva a bezpečnosti pri práci pre oblasť stavebnej činnosti podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. 2.3 Uchádzač predloží platnú licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby podľa zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a STN 73 3134 alebo ekvivalentný doklad. 2.4 Uchádzač predloží platnú licenciu na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad. 2.5 Uchádzač predloží platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov – ETICS podľa zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm. g) zák.č.343/2015 Z.z.
 • Opis podmienky účasti: 3. Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) zák.č.343/2015 Z.z. v znení nesk. predpisov údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov k technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 3.: 3.1 Uchádzač musí preukázať odbornú spôsobilosť potvrdením, že bude mať počas celého trvania plnenia predmetu zákazky k dispozícii 1 experta - stavbyvedúci - s odbornou spôsobilosťou a praxou spĺňajúceho nasledovné požiadavky: a) udelené osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním na podkategóriu Pozemné stavby vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, b) výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na podkategóriu Pozemné stavby v trvaní minimálne 3 roky ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania. 3.2 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti za uvedeného experta predložením nasledovných dokladov: a) kópia osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním na podkategóriu Pozemné stavby, respektíve ekvivalentný doklad, b) profesijný životopis, c) identifikačné údaje zamestnávateľa dotknutej osoby, d) čestné vyhlásenie o pravdivosti vyššie uvedených údajov dotknutej osoby s vlastnoručným podpisom dotknutej osoby.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm.h) v spojení s § 36 zák.č.343/2015 Z.z.
 • Opis podmienky účasti: 4. Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm.h) v spojení s § 36 zák.č.343/2015 Z.z. v znení nesk. predpisov uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy. Minimálna požadovaná úroveň štandardov k technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 4.: 4.1 Uchádzač predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 alebo ekvivalentný doklad, respektíve rovnocenný dôkaz o realizácií opatrení príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva pre oblasť stavebnej činnosti podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods. 1 písm.g) zák.č.343/2015 Z.z.
 • Opis podmienky účasti: 5. Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom. Minimálna požadovaná úroveň štandardov k technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 5.: 5.1 Uchádzač predloží informáciu o podiele plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom/mi spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídla, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, identifikačné údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia) a súčasne uvedie predmet plnenia subdodávateľom a predpokladaný podiel plnenia subdodávateľa na predmete zákazky.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Všeobecné informácie
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods.3 zákona č.343/2015 Z.z. v znení nesk. predpisov. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť použitím kapacít inej osoby, verejnému obstarávateľovi preukáže, že táto osoba spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia predložením vyššie uvedených dokladov, oprávnenie na dodanie predmetu zákazky podľa § 32 ods.1 písm.e) zákona č.343/2015 Z.z. v znení nesk. predpisov sa musí vzťahovať k tej časti predmetu zákazky, na ktorú kapacity poskytne a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm.a) až g) a ods.7 a 8 zákona č.343/2015 Z.z. v znení nesk. predpisov. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť využitím kapacít inej osoby, verejnému obstarávateľovi preukáže, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity tejto osoby. Túto skutočnosť uchádzač preukáže písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej kapacitami preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou cenou za predmet zákazky v EUR vrátane DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa určí vzostupne.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Verejný obstarávateľ na účely účasti vo verejnom obstarávaní nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby táto vytvorila právnu formu. Verejný obstarávateľ na účely účasti vo verejnom obstarávaní odporúča, aby členovia skupiny dodávateľov splnomocnili jedného z jej členov, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov, ktoré v súvislosti s účasťou skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní bude potrebné a vhodné vykonať. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov, z dôvodu zabezpečenia garancie dodržania zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy, pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorej predmetom bude vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov a v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti členov skupiny dodávateľov, ktorý člen skupiny dodávateľov sa bude akou časťou podieľať na plnení predmetu zákazky ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na žiadosť o účasť
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: CES, SLK
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:00
 • Opis otvárania ponúk: Ponuky predložené prostredníctvom IS EVO sa verejnému obstarávateľovi sprístupnia až po uplynutí lehoty na otváranie ponúk. Na otváraní ponúk verejný obstarávateľ zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú. Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom systému IS EVO ver.18.0, ktorý umožňuje využiť funkcionalitu on-line sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Online – Verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom v systéme IS EVO.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/505057
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505057
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mestská časť Bratislava - Ružinov)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)