Sanácia environmentálnej záťaže Boldog - S od obce – sklad pesticídov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Sanácia environmentálnej záťaže Boldog - S od obce – sklad pesticídov
Kód zákazky: 206871/2024-2040
Kód oznámenia: 12254 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71351910-5
Ostatné CPV: 90722000-4
71351200-5
Predpokladaná hodnota: 374 487,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mlynské nivy
82715 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Mlynské nivy Bratislava - mestská časť Ružinov 82715 Slovensko Bratislavský kraj (kód kraja 100) Okres Senec (kód okresu 108) Obec Boldog (kód obce 503681)
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu environmentálnej záťaže, ktorá predstavuje riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnej záťaže na lokalite, ktorá predstavuje vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Špecifickými cieľmi projektu sú: - odstrániť príčiny vzniku vybranej environmentálnej záťaže, - obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí, - odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia, - zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie, - zabezpečiť rekultiváciu sanovanej lokality. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 (Opis predmetu zákazky), v Prílohe č. 1A (Projektový zámer) a v Prílohe č. 2 (Obchodné podmienky / Návrh zmluvy o dielo) súťažných podkladov k predmetnej zákazke.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1286232
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ID: 47462)
 • Zákazka: Sanácia environmentálnej záťaže Boldog - S od obce – sklad pesticídov (ID: 503140)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: f9adb0b4-7d04-46b1-9ab2-e5edd414d83b
 • Identifikátor verzie oznámenia: d367f2b4-a1aa-4c5c-aa9c-36ded29acaef
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • IČO: 00686832
 • DIČ: 2021056818
 • Adresa
 • Ulica: Mlynské nivy
 • Číslo: 44/a
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82715
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Odbor pre verejné obstarávanie
 • E-mail: emilia.ochodnicka@mhsr.sk
 • Telefónne číslo: 0248541313
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Orgán ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Hospodárske záležitosti
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1646
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 206871/2024-2040
 • Názov: Sanácia environmentálnej záťaže Boldog - S od obce – sklad pesticídov
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu environmentálnej záťaže, ktorá predstavuje riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnej záťaže na lokalite, ktorá predstavuje vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Špecifickými cieľmi projektu sú: - odstrániť príčiny vzniku vybranej environmentálnej záťaže, - obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí, - odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia, - zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie, - zabezpečiť rekultiváciu sanovanej lokality. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 (Opis predmetu zákazky), v Prílohe č. 1A (Projektový zámer) a v Prílohe č. 2 (Obchodné podmienky / Návrh zmluvy o dielo) súťažných podkladov k predmetnej zákazke.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 374 487
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Geologické služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 90722000, 71351200
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Boldog
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Bratislavský kraj (kód kraja 100) Okres Senec (kód okresu 108) Obec Boldog (kód obce 503681)
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Verejný obstarávateľ určil podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 6 súťažných podkladov.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritérium na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty. 2. Verejný obstarávateľ vyhodnotenie ponúk uskutoční v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) zákona tak, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať a odovzdať celé dielo do 60 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, najneskôr však do 30.11.2029. Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2029 (jedná sa o upresnenie časti "Dĺžka trvania (BT-36-Lot)" tohto oznámenia). 4. Verejný obstarávateľ upozorňuje na skutočnosť, že napriek tomu, že v časti "Informácie o časti" tohto formuláru je uvedená lehota viazanosti ponúk 12 mesiacov, reálna lehota viazanosti ponúk je do 30.05.2025. Uvedené riešenie bolo nevyhnutné z dôvodu, že formulár Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania neponúka možnosť nastavenia konkrétneho dátumu viazanosti ponúk. 5. V zmysle § 20 zákona, komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku, prípadne českom jazyku, výhradne elektronicky, a to prostredníctvom elektronického systému ERANET, dostupného na https://mhsr.eranet.sk. 6. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie nemá verejný obstarávateľ evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní. 7. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti "Manuál a podmienky". 8. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 ZVO v systéme ERANET, priamy link na obstarávanie v predmetnom systéme: https://mhsr.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/21. 9. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, obsahové podmienky a požiadavky verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch. 10. Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO predbežne nahradiť doklady na preukázanie podmienok účasti jednotným európskym dokumentom, pričom verejný obstarávateľ umožňuje prehlásiť splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti Jednotného európskeho dokumentu. 11. Úspešný uchádzač sa zaväzuje pred podpisom zmluvy verejnému obstarávateľovi predložiť v rámci súčinnosti podľa ustanovenia § 56 ods. 8 zákona nasledovné dokumenty (bod 34.3 súťažných odkladov): - zoznam všetkých známych subdodávateľov, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovaným subdodávateľom, predmety týchto subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresu pobytu, dátum narodenia. Predmetné údaje o týchto subdodávateľoch sa stanú súčasťou zmluvy s úspešným uchádzačom. Pravidlá zmeny subdodávateľov a povinnosť oznámiť zmenu subdodávateľov sú v súlade s § 41 ods. 4 zákona upravené v návrhu zmluvy, - v prípade uchádzača, ktorým je skupina fyzických osôb a/alebo právnických osôb, zmluvu (resp. dokumentáciu), preukazujúcu vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov podľa bodu 16.1 súťažných podkladov, - čestné vyhlásenie o tom, že sa na uchádzača a jeho subdodávateľov nevzťahujú medzinárodné sankcie, ktoré je súčasťou Prílohy č. 7 súťažných podkladov, - doklady/certifikáty týkajúce sa kvality odberu vzoriek, - doklady/certifikáty týkajúce sa kvality a akreditácie laboratórnych prác, - rozhodnutie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 12. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť toto verejné obstarávanie alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené alebo ak nastane niektorá z okolností uvedených v § 57 zákona o verejnom obstarávaní alebo v prípade, ak ponuka úspešného uchádzača prevýši vyčlenené finančné prostriedky (predpokladanú hodnotu zákazky).
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Sanácia environmentálnej záťaže Boldog - S od obce – sklad pesticídov
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 206871/2024-2040
 • Názov : Sanácia environmentálnej záťaže Boldog - S od obce – sklad pesticídov
 • Opis: Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu environmentálnej záťaže, ktorá predstavuje riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnej záťaže na lokalite, ktorá predstavuje vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Špecifickými cieľmi projektu sú: - odstrániť príčiny vzniku vybranej environmentálnej záťaže, - obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí, - odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia, - zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie, - zabezpečiť rekultiváciu sanovanej lokality. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 (Opis predmetu zákazky), v Prílohe č. 1A (Projektový zámer) a v Prílohe č. 2 (Obchodné podmienky / Návrh zmluvy o dielo) súťažných podkladov k predmetnej zákazke.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 374 487
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Geologické služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 90722000, 71351200
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Boldog
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Bratislavský kraj (kód kraja 100) Okres Senec (kód okresu 108) Obec Boldog (kód obce 503681)
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 60
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač v ponuke predloží doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní v zmysle nasledovných ustanovení: 1. § 34 ods. 1 písm. a) v spojení s § 34 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, 2. § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 zákona o verejnom obstarávaní - opisom opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality, 3. § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, 4. § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 zákona o verejnom obstarávaní - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy. Podrobnosti týkajúce sa predmetných podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v Prílohe č. 6 súťažných podkladov.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je v zmysle bodu 25. súťažných podkladov najnižšia celková cena v EUR s DPH za dodanie predmetu zákazky podľa Prílohy č. 4 súťažných podkladov. V prípade rovnakých návrhov na plnenie predmetného kritéria, t. j. rovnakej „celkovej ceny za dodanie predmetu zákazky v EUR s DPH" u viacerých uchádzačov, v rámci vyhodnotenia ponúk rozhoduje o poradí: - Najnižšia cena v rámci položky č. 6, t. j. celková cena za Sanáciu environmentálnej záťaže uvedená v návrhu na plnenie kritérií.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v EUR s DPH za dodanie predmetu zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, všetci členovia skupiny budú povinní v zmysle § 37 ods. 2 zákona vytvoriť medzi sebou určitú právnu formu podľa relevantných ustanovení súkromného práva, napr. podľa § 829 Občianskeho zákonníka alebo § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka, z dôvodu riadneho plnenia zmluvy. Pre bližšie info viď bod 16.1 súťažných podkladov.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 05.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 05.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:15
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ uskutoční otváranie ponúk on-line v systéme ERANET. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://mhsr.eranet.sk, sekcia Otváranie ponúk v rámci tohto verejného obstarávania. Podrobnosti sú upravené v bode 23. súťažných podkladov.
 • Miesto otvárania ponúk: Online prostredníctvom IS ERANET.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje zábezpeka vo výške 18.000,- EUR. Bližšie informácie týkajúce sa zábezpeky sú uvedené v bode 11. súťažných podkladov.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://mhsr.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/21
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/503140
 • Označenie dokumentu/zákazky: Informácia o zverejnení súťažných podkladov a iných dokumentov k zákazke (priamy odkaz na súťažné podklady v systéme ERANET).
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: ERANET
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)