Parkovacie automaty

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Parkovacie automaty
Kód zákazky: 5634/2024
Kód oznámenia: 12272 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38730000-1
Predpokladaná hodnota: 385 200,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Ružomberok
Adresa: Nám. A. Hlinku
03401 Ružomberok
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Nám. A. Hlinku Ružomberok 03401 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie parkovacích automatov (30 ks) a súvisiacich služieb za podmienok uvedených v návrhu zmluvy (Príloha č.2 týchto súťažných podkladov).Bližší opis predmetu zákazky je definovaný v súťažných podkladoch B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY. Mesto Ružomberok v rámci zavedenia novej regulácie parkovania v centrálnej časti mesta plánuje zabezpečiť dodanie nových parkovacích automatov za účelom realizácie úhrad za dočasné parkovanie vozidiel na území mesta Ružomberok. Dodanie (30 ks), osadenie, zapojenie a sprevádzkovanie je do 60 dní od účinnosti zmluvy. Poskytnutie parkovacích automatov a súvisiacich služieb na 60 mesiacov v počte 30 ks. Súčasťou Predmetu zákazky je doprava, príprava lokalít na montáž, samotná montáž (osadenie, zapojenie a sprevádzkovanie) a softvérové nastavenie v súlade s existujúcim informačným systémom parkovacej politiky a VZN mesta tak, aby bolo možné prijímať a evidovať platby v centrálnom systéme mesta Ružomberok. Súčasťou zákazky je aj technická podpora, servis a údržba počas trvania zmluvy. Podmienkou dodania parkovacích automatov je kompatibilita s informačným systémom mesta Ružomberok.

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Mesto Ružomberok

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1287887
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Ružomberok (ID: 42832)
 • Zákazka: Parkovacie automaty (ID: 504081)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: db0f09aa-3dcb-4744-88a9-967868c9ff3a
 • Identifikátor verzie oznámenia: 38b26dcb-c817-4002-862f-e084193a032a
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Ružomberok
 • IČO: 00315737
 • DIČ: 2021339265
 • Adresa
 • Ulica: Nám. A. Hlinku
 • Číslo: 1
 • Mesto: Ružomberok
 • PSČ: 03401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: golcakova@ruzomberok.sk
 • Telefónne číslo: +421444314417
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Ružomberok)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4991
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 5634/2024
 • Názov: Parkovacie automaty
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie parkovacích automatov (30 ks) a súvisiacich služieb za podmienok uvedených v návrhu zmluvy (Príloha č.2 týchto súťažných podkladov).Bližší opis predmetu zákazky je definovaný v súťažných podkladoch B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY. Mesto Ružomberok v rámci zavedenia novej regulácie parkovania v centrálnej časti mesta plánuje zabezpečiť dodanie nových parkovacích automatov za účelom realizácie úhrad za dočasné parkovanie vozidiel na území mesta Ružomberok. Dodanie (30 ks), osadenie, zapojenie a sprevádzkovanie je do 60 dní od účinnosti zmluvy. Poskytnutie parkovacích automatov a súvisiacich služieb na 60 mesiacov v počte 30 ks. Súčasťou Predmetu zákazky je doprava, príprava lokalít na montáž, samotná montáž (osadenie, zapojenie a sprevádzkovanie) a softvérové nastavenie v súlade s existujúcim informačným systémom parkovacej politiky a VZN mesta tak, aby bolo možné prijímať a evidovať platby v centrálnom systéme mesta Ružomberok. Súčasťou zákazky je aj technická podpora, servis a údržba počas trvania zmluvy. Podmienkou dodania parkovacích automatov je kompatibilita s informačným systémom mesta Ružomberok.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Parkovacie hodiny
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Služby na inštalovanie zariadenia parkovacích hodín
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Ružomberok
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 18 000,00 €. Spôsob zloženia zábezpeky: - Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača - Zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa - Poistením záruky Bližšie informácie o Zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch v: Časť III. Príprava ponuky bod 16. Zábezpeka
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Parkovacie automaty
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 5634/2024
 • Názov : Parkovacie automaty
 • Opis: Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie parkovacích automatov (30ks) a súvisiacich služieb za podmienok uvedených v návrhu zmluvy (Príloha č.2 týchto súťažných podkladov).Bližší opis predmetu zákazky je definovaný v súťažných podkladoch B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY. Mesto Ružomberok v rámci zavedenia novej regulácie parkovania v centrálnej časti mesta plánuje zabezpečiť dodanie nových parkovacích automatov za účelom realizácie úhrad za dočasné parkovanie vozidiel na území mesta Ružomberok. Dodanie, osadenie, zapojenie a sprevádzkovanie je do 60 dní od účinnosti zmluvy. Poskytnutie parkovacích automatov a súvisiacich služieb na 60 mesiacov v počte 30 ks. Súčasťou Predmetu zákazky je doprava, príprava lokalít na montáž, samotná montáž (osadenie, zapojenie a sprevádzkovanie) a softvérové nastavenie v súlade s existujúcim informačným systémom parkovacej politiky a VZN mesta tak, aby bolo možné prijímať a evidovať platby v centrálnom systéme mesta Ružomberok. Súčasťou zákazky je aj technická podpora, servis a údržba počas trvania zmluvy. Podmienkou dodania parkovacích automatov je kompatibilita s informačným systémom mesta Ružomberok.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 385 200.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Parkovacie hodiny
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Služby na inštalovanie zariadenia parkovacích hodín
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Mesto: Ružomberok
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
 • Opis podmienky účasti: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam dodávok tovarov a poskytnutých služieb, z ktorého bude vyplývať, že má skúsenosť s dodávkou parkovacích automatov vrátane súvisiacich služieb (uvedením do prevádzky) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnom súhrnnom rozsahu 50 kusov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia tohto verejného obstarávania. Za tovar a služby podobného charakteru sa budú považovať parkovacie automaty, ich dodanie, montáž a spustenie do prevádzky (vrátane integrácie na informačný systém a autonómne nezávislé napájanie bez potreby na pripojenie k verejnej energetickej sieti - a to napájanie zo solárnych článkov tzv. fotovoltickým panelom pre zabezpečenie 24 hodinovej nepretržitej prevádzky). Verejný obstarávateľ bude akceptovať poskytovanie parkovacích automatov mestám formou správcovských služieb/nájom ako aj priamy predaj a uvedenie do prevádzky so záručným servisom. Predložený zoznam musí obsahovať údaje, z ktorých bude možné overiť splnenie tejto podmienky účasti a to min.: - názov (obchodné meno) a sídlo odberateľa (t.j. druhej zmluvnej strany) vrátane kontaktných údajov na odberateľa, - názov a stručný opis predmetu plnenia, z ktorého bude zrejmé, že išlo o dodanie parkovacích automatov vrátane súvisiacich služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (typ parkovacieho automatu, počet kusov, a pod.) ak je v zozname uvedený iný typ parkovacieho automatu ako je uvedený v ponuke uchádzača, uchádzač zároveň predloží aj Technický list parkovacieho automatu, ktorý uviedol v Zozname dodávok tovarov a poskytnutých služieb, - lehota dodania alebo dátum jej realizácie - číslo zmluvy V prípade, že splnenie podmienky účasti bude uchádzač preukazovať uskutočnením dodávky, ktorá prebieha, poskytne informáciu o množstve doposiaľ poskytnutej/zrealizovanej dodávky predmetu zákazky (napr. trvanie realizácie je 3 roky – postupná dodávka a montáž parkovacích automatov, uchádzač informuje o množstve už zrealizovanej / dodanej zákazky do predloženia ponuky) V súlade s § 40 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.
 • Použitie tohto kritéria: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Stanoveným kritériom na vyhodnotenie ponúk je v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní: Najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky Uchádzač vyplní Návrh na plnenie kritérií, ktorý je uvedený v Prílohe č.3 súťažných podkladov a zároveň návrhy na plnenie kritérií vloží do IS EVO do „Štruktúry ponuky“.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena s DPH za predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov vyhodnotená ako úspešná, verejný obstarávateľ bude podľa § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vyžadovať vytvorenie určitej právnej formy z dôvodu riadneho plnenia zmluvy (napr. združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva). Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 05.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 12
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 05.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Miesto otvárania ponúk: Mestský úrad Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 03401 Ružomberok
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 18 000,00 €. Spôsob zloženia zábezpeky: - Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača - Zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa - Poistením záruky Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch Časť III. Príprava ponuky bod 16. Zábezpeka
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/504081
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504081
 • Označenie dokumentu/zákazky: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504081
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)