Služba stravovania a bufetová služba v Domove pri kríži protiplnením za služby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Služba stravovania a bufetová služba v Domove pri kríži protiplnením za služby
Kód zákazky: DPK/286/2024
Kód oznámenia: 12297 - KPS
Postup: Koncesia
Druh: Služby
Hlavný CPV: 55520000-1
Predpokladaná hodnota: 1 576 208,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk:
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Domov pri kríži
Adresa: Pri kríži
84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pri kríži Bratislava - mestská časť Dúbravka 84102 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom koncesie je zabezpečenie služby stravovania a bufetovej služby pre klientov a zamestnancov Domova pri kríži ako aj iné osoby dennou prípravou a výdajom stravy samoobslužným spôsobom pre cca 180 osôb a zabezpečením predaja doplnkového sortimentu v bufete počas troch rokov od dňa nadobudnutia účinnosti koncesnej zmluvy uzavretej na základe tohto postupu verejného obstarávania, protiplnením za služby. Koncesionár bude počas uvedenej doby povinný dodržiavať minimálnu určenú kvalitu, kvantitu pripravovanej stravy a určený spôsob jej podávania. Podrobné vymedzenie predmetu koncesie je uvedené v oddiele B1 Opis predmetu koncesie tejto koncesnej dokumentácie.

Vestník

Informácia o zadávaní podlimitnej koncesie

Identifikátor ÚVO: 1289413
1. Základné údaje
 • Organizácia: Domov pri kríži (ID: 62044)
 • Zákazka: Služba stravovania a bufetová služba v Domove pri kríži protiplnením za služby (ID: 504690)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-4
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Domov pri kríži
 • IČO: 00641405
 • DIČ: 2020919285
 • Adresa
 • Ulica: Pri kríži
 • Číslo: 26
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Dúbravka
 • PSČ: 84102
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: podpora@hadveo.com
 • Telefónne číslo: 0260297916
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Domov pri kríži)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná miestnym orgánom
 • Kupujúci je obstarávateľom.: Kupujúci nie je obstarávateľ
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Sociálna ochrana
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3930
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: DPK/286/2024
 • Názov: Služba stravovania a bufetová služba v Domove pri kríži protiplnením za služby
 • Opis: Predmetom koncesie je zabezpečenie služby stravovania a bufetovej služby pre klientov a zamestnancov Domova pri kríži ako aj iné osoby dennou prípravou a výdajom stravy samoobslužným spôsobom pre cca 180 osôb a zabezpečením predaja doplnkového sortimentu v bufete počas troch rokov od dňa nadobudnutia účinnosti koncesnej zmluvy uzavretej na základe tohto postupu verejného obstarávania, protiplnením za služby. Koncesionár bude počas uvedenej doby povinný dodržiavať minimálnu určenú kvalitu, kvantitu pripravovanej stravy a určený spôsob jej podávania. Podrobné vymedzenie predmetu koncesie je uvedené v oddiele B1 Opis predmetu koncesie tejto koncesnej dokumentácie.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 576 208
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Hlavná klasifikácia
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby hromadného stravovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Služby spojené s prípravou jedál
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Domov pri kríži
 • Ulica: Pri kríži 26
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 841 02
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 2. Uchádzač alebo záujemca (so sídlom alebo miestom podnikania v SR) je povinný predkladať nasledovné doklady, nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy: - výpis z registra trestov právnickej osoby nie starším ako tri mesiace, - výpis z registra trestov fyzických osôb nie starším ako tri mesiace, - výpis z obchodného registra; výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu od hospodárskeho subjektu, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb a podnikateľov (ďalej len „register“). Zrušenie povinnosti predkladať doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísanými v registri, - potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že hospodársky subjekt nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie nie starším ako tri mesiace, - potvrdenia zdravotných poisťovní o tom, že príslušná zdravotná poisťovňa neeviduje voči hospodárskemu subjektu pohľadávky po splatnosti nie staršie ako tri mesiace, - potvrdenie miestne príslušného daňového úradu o tom, že hospodársky subjekt nemá evidované daňové nedoplatky - potvrdenie miestne príslušného colného úradu o tom, že hospodársky subjekt nemá evidované nedoplatky voči colnému úradu nie starším ako tri mesiace, - potvrdenia príslušného súdu nie starším ako tri mesiace. 1. V zmysle § 32 ods. 2 uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. V tomto prípade postačí vyplnenie Návrhu na plnenie kritérií, kde uchádzač čestne prehlási túto skutočnosť. 2. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 a 3 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 3. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. 4. Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach. 5. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia uvedených v odseku 1. písm. a) až f), zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov resp. predložením čestného vyhlásenia v zmysle § 32 ZVO, alebo predložením Jednotného európskeho dokumentu.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Úloha
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, elektronicky prostredníctvom IS EVO (Elektronické verejné obstarávanie). 2. Verejný obstarávateľ vyžaduje vytvorenie právnej formy minimálne podľa § 829 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník (čo nevylučuje inú právnu formu vytvorenú členmi skupiny dodávateľov podľa všeobecne záväzných predpisov, ktorá splní sledovaný účel), ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá z dôvodu riadneho plnenia zmluvy ako výsledku tohto verejného obstarávania vyplývajúceho z povinnosti každého účastníka združenia vyvíjať činnosť na dosiahnutie dojednaného účelu, ktorým musí byť plnenie podľa podmienok zmluvy a zdržať sa akejkoľvek činnosti (z akýchkoľvek dôvodov), ktorá by mohla znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie dojednaného účelu. Verejný obstarávateľ určením tejto povinnosti zabezpečuje, aby v rámci vzniknutých záväzkov voči nemu boli účastníci združenia zaviazaní spoločne a nerozdielne.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Služba stravovania a bufetová služba v Domove pri kríži protiplnením za služby
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: DPK/286/2024
 • Názov : Služba stravovania a bufetová služba v Domove pri kríži protiplnením za služby
 • Opis: Predmetom koncesie je zabezpečenie služby stravovania a bufetovej služby pre klientov a zamestnancov Domova pri kríži ako aj iné osoby dennou prípravou a výdajom stravy samoobslužným spôsobom pre cca 180 osôb a zabezpečením predaja doplnkového sortimentu v bufete počas troch rokov od dňa nadobudnutia účinnosti koncesnej zmluvy uzavretej na základe tohto postupu verejného obstarávania, protiplnením za služby. Koncesionár bude počas uvedenej doby povinný dodržiavať minimálnu určenú kvalitu, kvantitu pripravovanej stravy a určený spôsob jej podávania. Podrobné vymedzenie predmetu koncesie je uvedené v oddiele B1 Opis predmetu koncesie tejto koncesnej dokumentácie.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby hromadného stravovania
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Služby spojené s prípravou jedál
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Domov pri kríži
 • Ulica: Pri kríži 26
 • Mesto: Bratislava
 • PSČ: 841 02
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 3
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Rok
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovarov alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
 • Opis podmienky účasti: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznam poskytnutých služieb rovnaného alebo podobného charakteru za predchádzajúce 3 roky (obdobie stanovené ku dňu vyhlásenia koncesie), kde predmetom zákazky bolo poskytovanie celodenného stravovania. Verejný obstarávateľ požaduje preukázať poskytnutie služby rovnakého charakteru ako je predmet koncesie v objeme minimálne 32 000 jednotiek vydanej pripravenej stravy u jedného odberateľa. Za služby rovnakého charakteru sa pre potreby tohto verejného obstarávania považuje príprava (nie iba distribúcia, t. j. rozvoz) stravy v zariadení/zariadeniach uvedených v § 34 až 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov resp. zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 11 až 16 vyhlášky č. 84/2016 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení, pričom príprava celodenného stravovania bola realizovaná podľa jedálneho lístka, v rámci ktorého boli pripravované minimálne 2 (slovom“ dve) hlavné jedlá, z toho jedno jedlo spĺňalo požiadavky určené pre racionálnu diétu.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
 • Opis podmienky účasti: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznam odborne spôsobilých osôb určených na plnenie Koncesnej zmluvy, zodpovedných za zostavovanie jedálneho lístka a za prípravu stravy podľa požiadaviek uvedených v Koncesnej dokumentácii a vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť nasledovný zoznam odborne spôsobilých osôb a údaje o nich: 1 (jedna) osoba zodpovedná za zostavovanie jedálneho lístka (diétna sestra) s minimálne trojročnou preukázanou pracovnou skúsenosťou, 2 (dve) osoby zodpovedné za prípravu stravy (kuchári) s minimálne trojročnou preukázanou pracovnou skúsenosťou na pozícii kuchára. a) vo vzťahu k odborne spôsobilej osobe určenej, resp. zodpovednej za zostavovanie jedálneho lístka v súlade s platnými pravidlami zdravej výživy podľa všeobecne záväzných predpisov uchádzač predloží dôkaz o disponibilite odbornými kapacitami uvedenej osoby, napr. platnú pracovnú zmluvu, inú obdobnú zmluvu uzavretú podľa zákona č. 311/2001 Z. z. alebo inú zmluvu, ktorou sa preukáže že uchádzač bude mať k dispozícii kapacity odborníka v špecializácii diétna sestra (muž/žena), čo preukáže dokladom o nadobudnutí odbornosti v oblasti diétna sestra. Osoba, prostredníctvom ktorej uchádzač preukáže splnenie podmienky musí preukázať minimálne trojročnú skúsenosť s výkonom činnosti v pozícii diétnej sestry v zariadení/zariadeniach uvedených v § 34 až 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov resp. zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 11 až 16 vyhlášky č. 84/2016 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení a súčasne s tým minimálne jednu skúsenosť so zostavovaním jedálnych lístkov, kde boli zastúpené diéty racionálna, žlčníková, a diabetická. Uchádzač preukáže požadované skúsenosti osoby určenej, resp. zodpovednej za zostavovanie jedálneho lístka kópiou dokladu o získanom vzdelaní, resp. získanej špecializácii v uvedenom odbore a profesijným životopisom so zoznamom pracovných skúseností tejto osoby, podpísaný touto osobou, b) vo vzťahu k odborne spôsobilým osobám určeným, resp. zodpovedným za prípravu stravy (2 kuchári) uchádzač predloží kópie dokladu o vzdelaní, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške, t. j. preukáže ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore kuchár/kuchárka a súčasne s tým preukáže minimálne trojročné skúsenosti každej z týchto osôb s výkonom činnosti kuchára profesijným životopisom so zoznamom pracovných skúseností týchto osôb, podpísaný týmito osobami. Z uchádzačmi predložených profesijných životopisov vyššie uvedených osôb určených na plnenie Koncesnej zmluvy musí byť jednoznačne zrejmý chronologický časový priebeh zamestnaní, resp. výkonu dotknutých činností (od – do), údaje o zamestnávateľoch, resp. subjektoch pre ktoré bola dotknutá činnosť vykonávaná v rozsahu presné a celé obchodné meno, resp. názov subjektu, adresa sídla subjektu, resp. prevádzky v ktorej bola dotknutá činnosť vykonávaná. Podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 odseku 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady na preukázanie splnenie podmienok účasti môže uchádzač v tomto postupe zadávania koncesie predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo s čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na ponuku
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Domov pri kríži)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Domov pri kríži)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/504690
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504690
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Domov pri kríži)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Domov pri kríži)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)