Opravy železničných koľajových vozidiel radu 721 a ich hlavných agregátov - opätovná

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Opravy železničných koľajových vozidiel radu 721 a ich hlavných agregátov - opätovná
Kód zákazky: S3711/2024-SeON
Kód oznámenia: 12112 - MRS
Postup: Rokovacie konanie so zverejnením
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50221000-0
Predpokladaná hodnota: 9 450 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk:
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Rožňavská
83272 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Rožňavská Bratislava - mestská časť Ružinov 83272 Slovensko V priestoroch zhotoviteľa alebo objednávateľa podľa typu opravy. Bližšie upravené v súťažných podkladoch časti A.1 Pokyny pre uchádzačov, resp. B.3 Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zabezpečenie opráv železničných hnacích koľajových vozidiel (HKV) radu 721 a ich hlavných agregátov (HA). Opravami sa rozumie vykonanie: A. Plánovaných periodických opráv HKV radu 721, B. Neplánovaných opráv HKV radu 721, C. Opráv hlavných agregátov HKV radu 721.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1255094
1. Základné údaje
 • Organizácia: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ID: 91680)
 • Zákazka: Opravy železničných koľajových vozidiel radu 721 a ich hlavných agregátov - opätovná (ID: 487370)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 5ef3e2a6-7c6a-4d74-afd8-3dee5ea8bace
 • Identifikátor verzie oznámenia: dbefedd0-e209-4ea2-bbba-a1c993f5982a
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení obstarávania – smernica pre vybrané odvetvia
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • IČO: 35914939
 • DIČ: 2021920076
 • Adresa
 • Ulica: Rožňavská
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 83272
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: garaj.pavel@slovakrail.sk
 • Telefónne číslo: +421902681799
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejný podnik
 • Hlavná činnosť obstarávateľa: Železničné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9090
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/25/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: S3711/2024-SeON
 • Názov: Opravy železničných koľajových vozidiel radu 721 a ich hlavných agregátov - opätovná
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie opráv železničných hnacích koľajových vozidiel (HKV) radu 721 a ich hlavných agregátov (HA). Opravami sa rozumie vykonanie: A. Plánovaných periodických opráv HKV radu 721, B. Neplánovaných opráv HKV radu 721, C. Opráv hlavných agregátov HKV radu 721.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 9 450 000
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 9 450 000
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Hlavná klasifikácia
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Opravy a údržba lokomotív
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Vymedzenie miesta plnenia: Kdekoľvek
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: V priestoroch zhotoviteľa alebo objednávateľa podľa typu opravy. Bližšie upravené v súťažných podkladoch časti A.1 Pokyny pre uchádzačov, resp. B.3 Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky.
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Rokovacie konanie so zverejnením výzvy na súťaž/súťažné obstarávanie s rokovacím konaním
 • 4.2.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1) Verejné obstarávanie je realizované postupom rokovacie konanie so zverejnením podľa § 94 ZoVO. Žiadosť o účasť sa podáva elektronicky prostredníctvom IS EVO. Pod žiadosťou o účasť sa v tejto zákazke rozumie predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo predloženie jednotného európskeho dokumentu pre verejné obstarávanie. Žiadosť o účasť záujemcu musí byť doručená v lehote podľa tohto oznámenia. 2) Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu vlády SR s názvom IS EVO. Podrobné informácie o IS EVO určené pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom sa nachádzajú: v časti Dokumentácia https://www.isepvo.sk/dokumentacia/ a v časti Video návody https://www.isepvo.sk/videonavody/ 3) Záujemca môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v tomto oznámení predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED). Záujemca vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia súťažných podkladov. Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 súťažných podkladov. 4) Doručovanie podaní - v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie. Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia. 5) Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo úprava súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/487370. 6) Časti súťažných podkladov, ako aj časti prípadne inej poskytnutej sprievodnej dokumentácie, ktoré je potrebné záujemcom vyplniť k predloženiu ponuky, obstarávateľ zverejňuje v súboroch v editovateľných formátoch na linku: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/487370. 7) Obstarávateľ v súlade s § 11 ZoVO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Opravy železničných koľajových vozidiel radu 721 a ich hlavných agregátov - opätovná
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: S3711/2024-SeON
 • Názov : Opravy železničných koľajových vozidiel radu 721 a ich hlavných agregátov - opätovná
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie opráv železničných hnacích koľajových vozidiel (HKV) radu 721 a ich hlavných agregátov (HA). Opravami sa rozumie vykonanie: A. Plánovaných periodických opráv HKV radu 721, B. Neplánovaných opráv HKV radu 721, C. Opráv hlavných agregátov HKV radu 721.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Opravy a údržba lokomotív
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Ďalšie obmedzenia týkajúce sa miesta plnenia: Kdekoľvek
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: V priestoroch zhotoviteľa alebo objednávateľa podľa typu opravy. Bližšie upravené v súťažných podkladoch časti A.1 Pokyny pre uchádzačov, resp. B.3 Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 24
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Obnovenie zmluvy
 • Maximálny počet obnovení: 1
 • Opis opcií a obnovení
 • Opis obnovenia: Predĺženie trvania zmluvy o 24 mesiacov. Celková doba trvania zmluvy spolu s opciou nesmie presiahnuť 48 (štyridsaťosem) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a zároveň zmluva spolu s opciou nesmie presiahnuť finančný limit dohodnutý v zmluve.
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZoVO. 2) Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa bodu 1) sa požaduje predložiť: - platný výpis z obchodného / živnostenského registra, - platné oprávnenie na vykonávanie určených činností vydané Dopravným úradom Slovenskej republiky podľa § 17 a § 18 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov: a) UTZ elektrické v rozsahu E6, b) UTZ tlakové v rozsahu T3 a T4. c) zváranie koľajových vozidiel a jeho súčastí v rozsahu certifikačnej úrovne CL1, podľa EN 15 085-2 d) nedeštruktívne skúšanie koľajových vozidiel metódami UT ultrazvukovými, PT kapilárnymi, MT magnetickými, VT vizuálnymi, alebo ekvivalentné platné oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané autorizovanými osobami/autorizovanou osobou v krajine sídla záujemcu, ak je krajina členskou krajinou Európskej únie. Záujemca, ktorého sídlom nie je členská krajina Európskej únie, musí predložiť platné oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané podľa platných predpisov v Slovenskej republike. 3) Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZoVO je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu. 4) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §152 ods. 1 ZoVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZoVO. 5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 6) V zmysle § 32 ods. 3 ZoVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy. 7) Doklady, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti, sú predkladané v súlade s pokynmi uvedenými v časti A.1 súťažných podkladov, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 ZoVO). Upozornenie: Obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať si z informačných systémov verejnej správy výpis z registra trestov, a požaduje jeho predloženie záujemcom.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Referencie
 • Opis podmienky účasti: 1) V zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZoVO: Záujemca preukáže technickú a odbornú spôsobilosť Zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO. 2) Pre splnenie podmienky uvedenej v bode 1) platí: Záujemca predloží Zoznam poskytnutých služieb preukazujúci, že záujemca realizoval hlavné a vyväzovacie opravy hnacích koľajových vozidiel motorovej trakcie v sumárnej cene minimálne 2 000 000,00 (slovom dva milióny) EUR bez DPH. Odporúčaný vzor Zoznamu poskytnutých služieb tvorí Prílohu č. 4 k súťažným podkladom. 3) V prípade poskytnutých služieb v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB) aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa služba realizovala. V prípade roku 2024 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR použiť kurz ECB aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenia podmienky účasti, poskytnutím služieb v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých služieb v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR. 4) V prípade, že bola poskytnutá služba len sčasti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí záujemca preukázať, v akom finančnom objeme za určené obdobie poskytol služby záujemca alebo záujemcom uvedená iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZoVO. 5) V prípade, ak záujemca uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie 3 rokov, t.j. poskytnutie služby začalo pred 3 rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako referenčné obdobie), záujemca v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutej služby, ktorá bola realizovaná v požadovanom referenčnom období. 6) Rozhodujúci dátum pre určenie referenčného obdobia 3 rokov je dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom vestníku.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Kontrola technickej spôsobilosti
 • Opis podmienky účasti: 1) V zmysle § 34 ods. 1 písm. f) ZoVO: Záujemca preukáže technickú spôsobilosť kontrolou technickej spôsobilosti vykonanou obstarávateľom. Ak záujemca bude vykonávať činnosti spôsobom kooperácie subdodávok časti predmetu zákazky uvedených v Zozname výrobkov, dielov a súčastí ŽKV uvedených v súťažných podkladoch (časť A.3 Postup pri kontrole v súlade s § 34 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní), aj tieto organizácie (subdodávatelia) podliehajú kontrole technickej spôsobilosti. 2) Pre splnenie podmienky uvedenej v bode 1) platí: Rozsah a spôsob vykonania kontroly je uvedený v súťažných podkladoch časť A.3 Postup pri kontrole v súlade s § 34 ods. 1 písm. f) ZoVO. V prípade, že záujemca/jeho subdodávateľ je držiteľom platného Potvrdenia o odborno-technickej spôsobilosti organizácie vydaného obstarávateľom na opravy hnacích koľajových vozidiel radu 721, nemusí byť vykonaná táto kontrola technickej spôsobilosti.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Strojové, prevádzkové a technické vybavenie
 • Opis podmienky účasti: 1) V zmysle § 34 ods. 1 písm. j) ZoVO: Záujemca preukáže technickú a odbornú spôsobilosť údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby. 2) Pre splnenie podmienky uvedenej v bode 1) platí: Záujemca predloží čestné vyhlásenie, že disponuje funkčným a prevádzkyschopným technickým vybavením minimálne v rozsahu: - Základné meracie prístroje voltmetre, ampérmetre, megmety, ohmetre, osciloskopy, kalibračné tlakomery, moderné meradlá (napr. elektronické )meradlo jazdného profilu, meradlo rozkolesia, meradlo priemeru kolesia - Nastavenie nápravových tlakov trakčných podvozkov - Zdvíhacie zariadenie aspoň 4x25t - Meracia stolica - Koľajová váha - Kolosústruh pre úpravu jazdných profilov a kotúčov dvojkolesí používaných v žkv - Hydraulický lis na montáž dvojkolesí - Striekací box - Vysokonapäťová skúšobňa - Nabíjačky akumulátorových batérií - Zariadenie na vykonanie kapacitnej skúšky AKB - Otryskávacie zariadenie
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Subdodávatelia
 • Opis podmienky účasti: 1) V zmysle § 34 ods. 1 písm. l) ZoVO: Záujemca preukáže technickú a odbornú spôsobilosť uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom. 2) Pre splnenie podmienky uvedenej v bode 1) platí: Záujemca predloží vyplnení Zoznam subdodávateľov, v ktorom uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Odporúčaný vzor Zoznamu subdodávateľov tvorí Prílohu č. 14 k Rámcovej dohode uvedenú v časti B.3 súťažných podkladov. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Doplňujúce informácie k podmienkam účasti technickej a odbornej spôsobilosti: 3) Ak záujemca preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, záujemca je povinný predložiť samostatný JED aj pre túto osobu, ak predbežne nahrádza doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia tejto osoby. 4) Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 ZoVO - záujemca predloží písomnú zmluvu medzi ním a inou osobou, z ktorej musí vyplývať záväzok inej osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Podľa § 34 ods. 3 ZoVO musí iná osoba spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa tohto oznámenia a v tejto súvislosti záujemca predloží v ponuke doklady inej osoby podľa tohto oznámenia. 5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Informácie o obmedzenom počte záujemcov
 • Minimálny počet záujemcov, ktorí budú pozvaní do druhej fázy postupu: 1
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Podrobné informácie sú uvedené v časti A.3 súťažných podkladov.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, nevyžaduje sa vytvorenie požadovanej právnej formy do lehoty na predkladanie ponúk. Obstarávateľ vyžaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením zmluvy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude obstarávateľom prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Kód požiadavky na vykonanie: Zmluva asi vyžaduje osobitné vykonanie, resp. plnenie
 • Podmienky plnenia zmluvy: Zhotoviteľ je povinný po celý čas vykonávania Opráv mať postavenie ECM vo vzťahu k HKV radu 721, teda postavenie osoby zodpovednej za údržbu. Zhotoviteľ je povinný po celý čas vykonávania Opráv disponovať certifikátom Osvedčením zhody pre funkcie údržby počas doby trvania zmluvného vzťahu. Uvedené sa považuje za splnené zverejnením certifikátu zhotoviteľa v databáze ERADIS. Bližšie informácie týkajúce sa ECM sú uvedené v súťažných podkladoch.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Finančné podmienky
 • Podmienky financovania: Z vlastných finančných prostriedkov obstarávateľa.
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na prijímanie žiadostí o účasť (dátum): 06.06.2024
 • Lehota na prijímanie žiadostí o účasť (čas): 09:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/487370
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/487370
 • Označenie dokumentu/zákazky: Súťažné podklady
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)