Búracie práce a osadenie drobnej stavby - ZSNH24/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Búracie práce a osadenie drobnej stavby - ZSNH24/2024
Kód zákazky: ZSNH24/2024
Kód oznámenia: 12155 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 38 790,55 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Čučoriedková
82712 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Čučoriedková Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82712 Slovensko
Zdroj:

Popis

2.1 Predmet zákazky: 2.2 Predmetom zákazky Zbúranie drobnej stavby (vrátnica) a osadenie drobnej stavby (mobilný, sanitárny obytný kontajner) s napojením na inžinierske siete v areáli Správy ciest BSK Pezinok. 2.3 Vymedzenie predmetu zákazky Predmetom zákazky je obstaranie búracích prác na odstránenie drobnej stavby - murovaná vrátnica a osadenie drobnej stavby novej vrátnice – mobilný sanitárny obytný kontajner s napojením na jestvujúce inžinierske siete. 2.4 Umiestnenie predmetu zákazky • areál Správy ciest BSK, Šenkvická cesta 10, 902 01 Pezinok, • parcela parcelné číslo 2388/1 registra „C“ evidovaná v kat. úz. Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, LV 3316, • objekt vrátnice so súp. číslom 4754 umiestnený na parcele parcelné číslo 2388/5 registra „C“ evidovaná v kat. úz. Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, LV 3316. Podrobný opis predmetu zákazky – je uvedený v prílohe č. 1 OPIS predmetu zákazky a výkaze výmer.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289938
1. Základné údaje
 • Organizácia: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (ID: 31879)
 • Zákazka: Búracie práce a osadenie drobnej stavby - ZSNH24/2024 (ID: 505019)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
 • IČO: 53871103
 • DIČ: 2121523866
 • Adresa
 • Ulica: Čučoriedková
 • Číslo: 6
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Vrakuňa
 • PSČ: 82712
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: dusan.elznic@gmail.com
 • Telefónne číslo: +421914112881
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/20975
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ZSNH24/2024
 • Názov: Búracie práce a osadenie drobnej stavby - ZSNH24/2024
 • Opis: 2.1 Predmet zákazky: 2.2 Predmetom zákazky Zbúranie drobnej stavby (vrátnica) a osadenie drobnej stavby (mobilný, sanitárny obytný kontajner) s napojením na inžinierske siete v areáli Správy ciest BSK Pezinok. 2.3 Vymedzenie predmetu zákazky Predmetom zákazky je obstaranie búracích prác na odstránenie drobnej stavby - murovaná vrátnica a osadenie drobnej stavby novej vrátnice – mobilný sanitárny obytný kontajner s napojením na jestvujúce inžinierske siete. 2.4 Umiestnenie predmetu zákazky • areál Správy ciest BSK, Šenkvická cesta 10, 902 01 Pezinok, • parcela parcelné číslo 2388/1 registra „C“ evidovaná v kat. úz. Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, LV 3316, • objekt vrátnice so súp. číslom 4754 umiestnený na parcele parcelné číslo 2388/5 registra „C“ evidovaná v kat. úz. Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, LV 3316. Podrobný opis predmetu zákazky – je uvedený v prílohe č. 1 OPIS predmetu zákazky a výkaze výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 38 790.55
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Šenkvická cesta 10
 • Mesto: Pezinok
 • PSČ: 90201
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Areál Správy ciest BSK, Šenkvická cesta 10 902 01 Pezinok.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: 4.1 Uchádzač musí spĺňať všetky nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO, pričom a) splnenie podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje uchádzač predložením dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO alebo zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 zákona o VO, ktorý bude overený verejným obstarávateľom údajmi o hospodárskom subjekte vedenými v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie; b) splnenie podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO bude overené verejným obstarávateľom údajmi o hospodárskom subjekte vedenými v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie týchto spochybnených podmienok účasti. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona o VO nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) tohto zákona. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o VO.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 5.1 Verejný obstarávateľ odporúča vzhľadom na rozsah predmetu obstarávania záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Spoločná obhliadka nie je stanovená, v prípade záujmu odporúčame záujemcom, aby si vopred dohodli telefonicky termín na vykonanie obhliadky. Záujemcom pri obhliadke miesta realizácie bude k dispozícii kontaktná osoba verejného obstarávateľa: Gabriel Guštafík, mobil: +421 903 44 33 92, e-mail: gabriel.gustafik@scbsk.sk , resp. Miro Rybár, mobil: +421 914 320 922, e-mail: miroslav.rybar@scbsk.sk. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky hradí v plnom rozsahu záujemca. 5.2 V prípade nejasností zadávacích podmienok zákazky umožňuje verejný obstarávateľ uchádzačovi predložiť žiadosť o vysvetlenie zadávacích podmienok zákazky prostredníctvom funkcionality systému IS EVO.
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Búracie práce a osadenie drobnej stavby - ZSNH24/2024
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ZSNH24/2024
 • Názov : Búracie práce a osadenie drobnej stavby - ZSNH24/2024
 • Opis: 2.1 Predmet zákazky: 2.2 Predmetom zákazky Zbúranie drobnej stavby (vrátnica) a osadenie drobnej stavby (mobilný, sanitárny obytný kontajner) s napojením na inžinierske siete v areáli Správy ciest BSK Pezinok. 2.3 Vymedzenie predmetu zákazky Predmetom zákazky je obstaranie búracích prác na odstránenie drobnej stavby - murovaná vrátnica a osadenie drobnej stavby novej vrátnice – mobilný sanitárny obytný kontajner s napojením na jestvujúce inžinierske siete. 2.4 Umiestnenie predmetu zákazky • areál Správy ciest BSK, Šenkvická cesta 10, 902 01 Pezinok, • parcela parcelné číslo 2388/1 registra „C“ evidovaná v kat. úz. Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, LV 3316, • objekt vrátnice so súp. číslom 4754 umiestnený na parcele parcelné číslo 2388/5 registra „C“ evidovaná v kat. úz. Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, LV 3316. Podrobný opis predmetu zákazky – je uvedený v prílohe č. 1 OPIS predmetu zákazky a výkaze výmer.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 38 790.55
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Šenkvická cesta 10
 • Mesto: Pezinok
 • PSČ: 90201
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 60
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 6.1 Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: ? doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača podľa článku 4 týchto podmienok zákazky: ? Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti (osobné postavenie), uvedených v bode 4.1 týchto podmienok zákazky, ? Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti (technická alebo odborná spôsobilosť), uvedených v bode 4.2 týchto podmienok zákazky, ? vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný Návrh na plnenie kritérií podľa Prílohy č. 3 týchto podmienok súťaže, ? vyplnené a oprávnenou osobou podpísané Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky podľa Prílohy č. 4 týchto podmienok súťaže – t.j. Zmluva o dielo vypracovaná podľa vzoru prílohy s doplnením ceny a inými údajmi označenými pre doplnenie a podpísaná uchádzačom spolu s jej prílohou č.1 Krycí list rozpočtu – špecifikácia ceny diela a prílohou č. 2 – zoznam subdodávateľov, 6.2 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov: ? čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov podľa prílohy č.2 obchodných podmienok súťaže, ? plnomocenstvo, v ktorom uchádzač preukazuje splnomocnenie pre konanie v mene skupiny dodávateľov. 6.3 V prípade podpisu ponuky, alebo dokumentov oprávnenou osobou s výnimkou štatutára, verejný obstarávateľ požaduje listinu (splnomocnenie) preukazujúcu oprávnenie tejto osoby konať v mene uchádzača. 6.4 Uchádzač predložením ponuky preukazuje súhlas so všetkými podmienkami zákazky.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. b)
 • Opis podmienky účasti: 4.2 Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti: Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa a) § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 zákona o VO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, Požaduje sa predložiť zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Zoznam bude obsahovať nasledovné údaje: i. identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa, ii. názov a stručný opis predmetu zákazky, iii. zmluvná cena zákazky bez DPH v EUR, iv. miesto uskutočnenia stavebných prác v. lehotu uskutočnenia stavebných prác. Predmetný zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača. Zo zoznamu stavebných prác musí vyplývať realizácia minimálne jednej zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v celkovej hodnote min. 38 000,00 € bez DPH uskutočnenej v sledovanom období. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje búracie práce, rekonštrukcia občianskych a priemyselných objektov. Uchádzač môže za účelom zjednodušenia prípravy predmetného zoznamu použiť vzor zoznamu stavebných prác, ktorý je uvedený v prílohe č. 6 týchto podmienok súťaže. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. Ak bude uchádzač preukazovať technickú alebo odbornú spôsobilosť kapacitami inej osoby, predloží zmluvu uzatvorenú medzi touto osobou a uchádzačom podľa ustanovenia § 34 ods. 3 zákona o VO. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o VO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), zohľadní referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o VO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť existujú a uchádzač alebo záujemca ich v ponuke alebo žiadosti o účasť identifikoval.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: podľa § 34 ods. 1 písm. g)
 • Opis podmienky účasti: b) Uchádzač musí spĺňať všetky nasledovné podmienky týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti. Požaduje sa preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Minimálna úroveň štandardov: Uchádzač predloží nasledovné údaje o min. 1 odborne spôsobilej osobe určenej na plnenie zmluvy: 1) osvedčenie / doklad o odbornej spôsobilosti - oprávnenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci. 2) informáciu, či ide o preukázanie odbornej spôsobilosti vlastnou kapacitou uchádzača alebo o preukázanie odbornej spôsobilosti inou osobou v súlade s § 34 ods. 3 zákona o VO. Odbornú spôsobilosť je možné preukázať aj ekvivalentným dokladom z iného členského štátu, z ktorého je zrejmé, že požadovaná podmienka účasti je preukázaná. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. 4.3 Uchádzač môže nahradiť požadované podmienky účasti za seba alebo svojho poskytovateľa kapacít či subdodávateľa dočasne aj jednotným európskym dokumentom v zmysle zákona o VO alebo aj čestným vyhlásením o splnení podmienok účasti.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za dielo s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za dielo s DPH (hodnotiace kritérium)
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podmienky vykonania predmetu zákazy sú bližšie špecifikované v opise predmetu zákazy a v návrhu Rámcovej zmluvy o dielo. (príloha č. 4 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky) a jej príloh, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov. 30. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ v lehote najneskôr do dvoch týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi poistnú zmluvu (prípadne potvrdenie o poistení) o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom, predmetom ktorej bude poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami s dojednaným poistným plnením vo výške 50 000,- Eur (slovom: stotisíc eur). Nepredloženie takéhoto dokumentu v dohodnutej lehote sa pre účely tejto Zmluvy bude považovať za porušenie zmluvných povinností s možnosťou odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy.
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Požiadavka na žiadosť o účasť
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 20.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 20.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:05
 • Opis otvárania ponúk: 8.1 Všetky ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa otvoria funkcionalitou systému. Výzve a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 8.2 V prípade nejasnosti, pochybnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia zo strany verejného obstarávateľa, požiada verejný obstarávateľ uchádzača o vysvetlenie, resp. doplnenie svojej ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom. 8.3 Otváranie ponúk bude neverejné. 8.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk. 8.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky len u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení kritérií umiestnil na prvom mieste v poradí, nepredložil niektorý z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti, alebo nespĺňa podmienky účasti, alebo jeho ponuka nezodpovedá podmienkam pre realizáciu zákazky, a tieto nedostatky nebolo možné odstrániť vysvetlením, 8.6 resp. doplnením ponuky na základe výzvy verejného obstarávateľa, nebude jeho ponuka ďalej vyhodnocovaná a verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí. 8.7 Hodnotenie splnenia podmienok uvedených v bode 4 Výzvy bude založené na posúdení predložených dokladov. 8.8 Platnou ponukou je ponuka, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v bode 6 Výzvy, neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo
 • Miesto otvárania ponúk: elektronická platforma
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/505019
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505019
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: elektronická platforma
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)