Urnový háj, cintorín Levoča, 3. Etapa, Urnová stena – ST2

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Urnový háj, cintorín Levoča, 3. Etapa, Urnová stena – ST2
Kód zákazky: TS-0084/2024
Kód oznámenia: 12197 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45262510-9
Predpokladaná hodnota: 37 100,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Technické služby mesta Levoča
Adresa: Hradby
05401 Levoča
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Hradby Levoča 05401 Slovensko Mestský cintorín v Levoči.
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: „Urnový háj, cintorín Levoča, 3.Etapa, Urnová stena – ST2“, parc. č.: KN-C 3369/1, k.ú.: Levoča

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289163
1. Základné údaje
 • Organizácia: Technické služby mesta Levoča (ID: 50417)
 • Zákazka: Urnový háj, cintorín Levoča, 3. Etapa, Urnová stena – ST2 (ID: 504606)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Technické služby mesta Levoča
 • IČO: 35528052
 • DIČ: 2020731713
 • Internetová adresa (URL): http://ts.levoca.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Hradby
 • Číslo: 2
 • Mesto: Levoča
 • PSČ: 05401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Hradby 2, 054 01 Levoča
 • E-mail: verejneosvetlenie@levoca.eu
 • Telefónne číslo: +421907929636
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Technické služby mesta Levoča)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Organizácia zadávajúca zákazku dotovanú miestnym orgánom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/3177
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: TS-0084/2024
 • Názov: Urnový háj, cintorín Levoča, 3. Etapa, Urnová stena – ST2
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: „Urnový háj, cintorín Levoča, 3.Etapa, Urnová stena – ST2“, parc. č.: KN-C 3369/1, k.ú.: Levoča
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 37 100
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Kamenárske práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Prešovská cesta č. 14
 • Mesto: Levoča
 • PSČ: 054 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Mestský cintorín v Levoči.
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Urnový háj, cintorín Levoča,3.Etapa, Urnová stena – ST2
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: TS-0084/2024
 • Názov : Urnový háj, cintorín Levoča,3.Etapa, Urnová stena – ST2
 • Opis: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: „Urnový háj, cintorín Levoča, 3.Etapa, Urnová stena – ST2“, parc. č.: KN-C 3369/1, k.ú.: Levoča
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 37 100
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Kamenárske práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Prešovská cesta č. 14
 • Mesto: Levoča
 • PSČ: 054 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Prešovský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Mestský cintorín v Levoči.
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 90
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Predloženie referencií
 • Opis podmienky účasti: min. 3 referencie na rovnakú / obdobnú stavbu za predchádzajúcich 5 rokov (za predchádzajúcich päť rokov sa na účely tejto zákazky považuje päť rokov predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk) so sumárnym nákladom minimálne 35 000,00 eur bez DPH s potvrdením obstarávateľa / odberateľa o uspokojivom vykonaní prác. V prípade, ak je referencia vedená v evidencií referencií vedenej Úradom pre verejné obstarávanie na webovej stránke: www.uvo.gov.sk postačuje, ak uchádzač uvedie v ponuke identifikačnú údaje k danej referencii, overenie vykoná verejný obstarávateľ.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Vyhlásenie o subdodávkach
 • Opis podmienky účasti: predloženie čestného vyhlásenia o subdodávkach, uchádzač uvedie časť predmetu plnenia zákazky, ktorú plánuje zabezpečiť formou subdodávky. V tomto prípade uchádzač uvedie: názov subjektu (vrátane identifikačných údajov), predmet plnenia, percentuálny podiel predmetu zákazky (príloha č. 6 k Výzve),
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technologický postup stavebných prác
 • Opis podmienky účasti: predloženie technologického postupu stavebných prác, vyžaduje sa spracovanie dokumentu, v ktorom uchádzač špecifikuje technologický postup výstavby urnovej steny (kladačský plán, spôsob čapovania a lepenia, doprava a presun materiálu na miesto stavby, použité materiály a pomocné konštrukcie – lešenia, zdviháky a pod.). Spôsob spracovania a miera detailnosti predmetného dokumentu sa ponecháva na voľbe uchádzača. Dokument musí byť podpísaný oprávnenou osobou uchádzača.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Predloženie vzorky materiálu
 • Opis podmienky účasti: predloženie vzorky žulovej doskoviny G 623 Rosa Beta o minimálnych rozmeroch: 200 x 300 mm, hr. 20 mm, minimálne jedna strana vzorky musí byť leštená. Vzorku predkladá len víťazný uchádzač. Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na predloženie vzorky pred podpisom Zmluvy o dielo.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. Ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil požiadavky verejného obstarávateľa z hľadiska splnenia podmienok účasti na predmet zákazky a náležitosti ponuky, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), cenu uvedie v zložení: - cena bez DPH, Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena bez DPH / Cena celkom
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Technické služby mesta Levoča)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 17.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 17.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 13:00
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie a vyhodnocovanie ponúk komisiou verejného obstarávateľa, vzhľadom na použitú metódu verejného obstarávania, je neverejné.
 • Miesto otvárania ponúk: Technické služby mesta Levoča Hradby 2 054 01 Levoča
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504606
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma verejného obstarávania
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Technické služby mesta Levoča)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Technické služby mesta Levoča)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)