Informačný bezpečnostný systém Častkovce - komplexné služby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Informačný bezpečnostný systém Častkovce - komplexné služby
Kód zákazky: ÚpSZM/095/2024
Kód oznámenia: 12156 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50610000-4
Predpokladaná hodnota: 24 528,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie slobody
81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Námestie slobody Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81005 Slovensko sklady v správe ÚpSZM
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je zabezpečenie profylaktických činností pre sklady Častkovce slúžiacich pre výkon správy Úradu pre správu zaisteného majetku.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289955
1. Základné údaje
 • Organizácia: Úrad pre správu zaisteného majetku (ID: 66688)
 • Zákazka: Informačný bezpečnostný systém Častkovce - komplexné služby (ID: 505001)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre správu zaisteného majetku
 • IČO: 53803175
 • DIČ: 2121495596
 • Internetová adresa (URL): https://uszm.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Námestie slobody
 • Číslo: 12
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81005
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: elena.lipianska@justice.sk
 • Telefónne číslo: 0288891837
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Úrad pre správu zaisteného majetku)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/20994
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ÚpSZM/095/2024
 • Názov: Informačný bezpečnostný systém Častkovce - komplexné služby
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie profylaktických činností pre sklady Častkovce slúžiacich pre výkon správy Úradu pre správu zaisteného majetku.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 24 528
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Častkovce č. 421 a č. 422
 • Mesto: Častkovce
 • PSČ: 916 27
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: sklady v správe ÚpSZM
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Doplňujúce informácie vo výzve v časti A.8 KOMUNIKAČNÉ ROZHRANIE ELEKTRONICKEJ PLATFORMY
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Informačný bezpečnostný systém Častkovce - komplexné služby
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ÚpSZM/095/2024
 • Názov : Informačný bezpečnostný systém Častkovce - komplexné služby
 • Opis: Predmetom zákazky je zabezpečenie profylaktických činností pre sklady Častkovce slúžiacich pre výkon správy Úradu pre správu zaisteného majetku.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 24 528
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Častkovce č. 421 a č.422
 • Mesto: Častkovce
 • PSČ: 91627
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trenčiansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: sklady v správe ÚpSZM
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Podmienky účasti sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk v časti A.2.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Ekonomické a finančné postavenie
 • Použitie podmienky účasti: Neuplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Názov podmienky účasti: Osobné postavenie
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk v časti A.2.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritéria na vyhodnotenie ponúk sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk v bode 11. Kritéria na hodnotenie ponúk: najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Zápis uchádzača v Obchodnom registri označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podmienky plnenia zmluvy sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk v bode 12. UZAVRETIE ZMLUVY: Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najneskôr do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Jej znenie predkladá úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi pred jej podpisom, tj. predkladá vlastný návrh zmluvy, ktorá musí byť štandardným znením zmluvy na predmet zákazky a musí obsahovať znenie obchodných podmienok podľa Výzvy na predkladanie ponúk - Opis predmetu zákazky ako aj špecifikácie ponuky (vlastného plnenia).
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Zatiaľ nie je známa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Úrad pre správu zaisteného majetku)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Úrad pre správu zaisteného majetku)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 15.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 12:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 15.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:10
 • Miesto otvárania ponúk: Úrad pre správu zaisteného majetku
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=505030
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/505001
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Informačný bezpečnostný systém - komplexné služby
 • Prístup k nástrojom, ktoré nie sú všeobecne dostupné (URL): https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=505030
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Úrad pre správu zaisteného majetku)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Úrad pre správu zaisteného majetku)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)