Pravidelné upratovanie a čistenie priestorov budovy okresného súdu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pravidelné upratovanie a čistenie priestorov budovy okresného súdu
Kód zákazky: 1SprO/287/2024
Kód oznámenia: 12110 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90910000-9
Predpokladaná hodnota: 35 837,33 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 14:00
Vyhlásenie: 6.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Okresný súd Nové Zámky
Adresa: Rákocziho
94016 Nové Zámky
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: F. Rákocziho Nové Zámky 94016 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je pravidelné poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb v budove okresného súdu. Upratovacie a čistiace služby bude poskytovateľ vykonávať v suteréne, na prízemí a na 1. až 5. poschodí budovy okresného súdu (na 5. poschodí budovy súdu sa bude z dôvodu prebiehajúcej údržby upratovať 5 kancelárii, spoločné priestory – chodby a dámske a pánske toalety), s upratovaním schodiska hlavného vstupu.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1289747
1. Základné údaje
 • Organizácia: Okresný súd Nové Zámky (ID: 42704)
 • Zákazka: Pravidelné upratovanie a čistenie priestorov budovy okresného súdu (ID: 504892)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Kontaktné miesto
 • Kontaktné miesto
 • Názov organizácie: Okresný súd Nové Zámky, F. Rákocziho 4532/15, 940 16 Nové Zámky
 • Názov organizačného útvaru: Okresný súd Nové Zámky, F. Rákocziho 4532/15, 940 16 Nové Zámky
 • Internetová adresa (URL): https://www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/sud_127
 • Adresa kontaktného miesta
 • Ulica: F. Rákocziho
 • Číslo: 4532/15
 • Mesto: Nové Zámky
 • PSČ: 94016
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: matej.ludas@justice.sk
 • Telefónne číslo: +421358844190
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Okresný súd Nové Zámky
 • IČO: 00165671
 • DIČ: 2021033608
 • Adresa
 • Ulica: Rákocziho
 • Číslo: 15
 • Mesto: Nové Zámky
 • PSČ: 94016
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: matej.ludas@justice.sk
 • Telefónne číslo: 0358844190
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Okresný súd Nové Zámky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/643
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 1SprO/287/2024
 • Názov: Pravidelné upratovanie a čistenie priestorov budovy okresného súdu
 • Opis: Predmetom zákazky je pravidelné poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb v budove okresného súdu. Upratovacie a čistiace služby bude poskytovateľ vykonávať v suteréne, na prízemí a na 1. až 5. poschodí budovy okresného súdu (na 5. poschodí budovy súdu sa bude z dôvodu prebiehajúcej údržby upratovať 5 kancelárii, spoločné priestory – chodby a dámske a pánske toalety), s upratovaním schodiska hlavného vstupu.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 35 837.33
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Upratovacie služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: F. Rákocziho 4532/15
 • Mesto: Nové Zámky
 • PSČ: 94016
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Nitriansky kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Budova okresného súdu
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • Predloženie ponuky na všetky časti: Uchádzač musí predložiť ponuky na všetky časti
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Pravidelné upratovanie a čistenie priestorov budovy okresného súdu
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 1SprO/287/2024
 • Názov : Pravidelné upratovanie a čistenie priestorov budovy okresného súdu
 • Opis: Predmetom zákazky je pravidelné poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb v budove okresného súdu. Upratovacie a čistiace služby bude poskytovateľ vykonávať v suteréne, na prízemí a na 1. až 5. poschodí budovy okresného súdu (na 5. poschodí budovy súdu sa bude z dôvodu prebiehajúcej údržby upratovať 5 kancelárii, spoločné priestory – chodby a dámske a pánske toalety), s upratovaním schodiska hlavného vstupu.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Upratovacie služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dátum začatia: 02.05.2024
 • Dátum ukončenia: 15.05.2024
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Iné
 • Opis podmienky účasti: Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní: Uchádzač musí ďalej spĺňať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona ZVO: 1. písm. e) – uchádzač je oprávnený poskytovať služby, ktoré sú predmetom verejného obstarávania, 2. písm. f) – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ oznamuje, že záujemca v súlade s § 32 ods. 3 ZVO nie je povinný preukázať v procese verejného obstarávania predloženie dokladov spôsobom uvedenom v § 32 ods. 2 z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje o osobnom postavení z informačných systémov verejnej správy.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa kritéria: najnižšia cena za celý predmet zákazky v mene EUR vrátane DPH. Ako úspešný (prvý v poradí) bude vyhodnotený uchádzač, ktorý splní podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a predloží za celý predmet zákazky a celé obdobie poskytovania služieb najnižšiu cenu spolu s DPH v mene EUR. Najnižšou cenou sa rozumie: najnižšia cena v ponuke zo všetkých predložených ponúk. Predkladá sa a vyhodnocuje cena za celý predmet zákazky a na celé obdobie poskytovania služieb s DPH, u neplatiteľov DPH konečná cena celkom za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie ponúk tak, že ponuky zoradí podľa cien celkom /u platiteľa DPH vrátane DPH; u neplatiteľa DPH cena celkom/ za predmet zákazky (celkových konečných cien) ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Víťazným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého cena celkom v EUR poskytovanej služby za 12 kalendárnych mesiacov (u platiteľa DPH vrátane DPH) bude najnižšia. Predpokladaný termín ukončenia vyhodnotenia ponúk najskôr do troch pracovných dní po dni uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 15.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 14:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 16.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Opis otvárania ponúk: a) Vyhodnotenie a otváranie ponúk sa uskutoční v súlade so ZVO a podmienkami portálu https://www.isepvo.sk/ a elektronickej platformy IS EPVO, ktorej súčasťou je IS EVO. b) Otváranie ponúk bude realizované elektronicky a verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom príslušnej funkcionality v systéme IS EVO. Miesto: Otváranie ponúk, t. j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme IS EVO sa uskutoční podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní. Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk systémom IS EVO prostredníctvom funkcionality on-line sprístupnenia ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk, t. j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme IS EVO sa uskutoční podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní. Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk systémom IS EVO prostredníctvom funkcionality on-line sprístupnenia ponúk.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/504892
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://evo.isepvo.sk/
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)